BGirc.com Channels

IRC network BGirc.com was registered on netsplit.de in February 2018. Since that time our data collector regularly connects IRC network BGirc.com to determine its key performance indicators, such as its number of users and its number of chat rooms (IRC channels). On this occasion a list of visible (not private) chat rooms is requested too.

During last connections to BGirc.com its servers reported an average of 612 users and 253 chat rooms. Use the following menu to get more information about IRC network BGirc.com!

Search for chat rooms returned a total of 217 matching results.  Displaying 1-10...

Search in all IRC networks!

#sex BGirc.com

Chat Room - 185 users - 112 minutes ago - current topic: Welcome to #sex | Da ti porasne smoka s 7 sm = https://ygolemigo.cc/
category: Sexuality - network: BGirc.com  -  irc2go: #sex

#bulgaria BGirc.com

Chat Room - 139 users - 112 minutes ago - current topic:  BGIRC Network >> Ñàéò: < www.bgirc.com > Ôîðóì: < https://forum.bgirc.com > Ëîãîâå: < https://bgirc.com/logs > Ïîìîù: < #Help > Áåçïëàòíè áîòîâå: < #FreeBot >
category: Bulgaria - network: BGirc.com  -  irc2go: #bulgaria

#30-40 BGirc.com

Chat Room - 135 users - 112 minutes ago - current topic: Welcome to #30-40 | Da ti porasne smoka s 7 sm = https://ygolemigo.cc/
network: BGirc.com  -  irc2go: #30-40

#bgchat BGirc.com

Chat Room - 128 users - 112 minutes ago - current topic: https://chatbg.info - html ÷àò çà ìðåæàòà
category: Bulgaria - network: BGirc.com  -  irc2go: #bgchat

#varna BGirc.com

Chat Room - 116 users - 112 minutes ago - current topic: Äîáðå äîøëè â êàíàëà íà ãðàä Âàðíà â ìðåæàòà íà BGIRC Network. Çà âúïðîñè, ìíåíèÿ, îïëàêâàíèÿ ñâúðçàíè ñ êàíàëà - https://varna.wildchat.bg .. Ìîæå äà õàðåñàòå / ïîñëåäâàòå è ôåéñáóê ñòðàíèöàòà íà ìðåæàòà ÒÓÊ: https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
category: Varna - network: BGirc.com  -  irc2go: #varna

#VIP BGirc.com

Chat Room - 107 users - 112 minutes ago - current topic: Äîáðå äîøëè â #VIP, ïî ñëó÷àé êîëåäíèòå ïðàçíèöè ùå ñå íóëèðàò òî÷êèòå íà èãðàòà. Âåñåëè ïðàçíèöè êúêîâå!
network: BGirc.com  -  irc2go: #VIP

#Sofia BGirc.com

Chat Room - 97 users - 112 minutes ago - current topic: Äîáðå äîøëè â êàíàëà íà ãðàä Ñîôèÿ! https://sofia.wildchat.bg - Ôîðóì çà îïëàêâàíèÿ, ìíåíèÿ, ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ êàíàëà .. https://pic.wildchat.bg - Ãàëåðèÿ çà ñíèìêè
category: Sofia - network: BGirc.com  -  irc2go: #Sofia

#gyuvetch BGirc.com

Chat Room - 75 users - 112 minutes ago - current topic: Äîáðå äîøëè â êàíàë #gyuvetch Óåáñàéò íà ìðåæàòà www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/ https://www.facebook.com/groups/bgirc/
network: BGirc.com  -  irc2go: #gyuvetch

#Cyber BGirc.com

Chat Room - 51 users - 112 minutes ago - current topic: WELCOME TO CyberIRCD [FOR SETTING YOUR vHOST JOIN: #VHOST] [ NEED HELP? /JOIN #HELP ][ USE [IRC.CyberIRCD.net] FOR FUTURE CONNECTION ] Enjoy!!
network: BGirc.com  -  irc2go: #Cyber

#40-50 BGirc.com

Chat Room - 49 users - 112 minutes ago - current topic: Welcome and have a nice chat on #40-50
network: BGirc.com  -  irc2go: #40-50
<   1   2   3   4   5  >

deutsch
0.0827 seconds

SimosNap   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Libera.Chat   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano