Sofia Chat Rooms

Search chat rooms within the Internet Relay Chat and get informed about their users and topics! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries:  bulgarian (4)   lom (1)   plovdiv (4)   pazardzhik (1)   bg (1)  


Search for Sofia chat rooms returned a total of 9 matching results.  Displaying 1-9...

#Sofia BGirc.com

Chat Room - 106 users - 145 minutes ago - current topic: Äîáðå äîøëè â êàíàëà íà ãðàä Ñîôèÿ! https://sofia.wildchat.bg - Ôîðóì çà îïëàêâàíèÿ, ìíåíèÿ, ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ êàíàëà .. https://pic.wildchat.bg - Ãàëåðèÿ çà ñíèìêè
category: Sofia - network: BGirc.com  -  irc2go: #Sofia

#Sofia FreeUniBG

Chat Room - 151 users - 137 minutes ago - current topic: #Sofia - www.FreeUniBG.eu :)
category: Sofia - network: FreeUniBG  -  irc2go: #Sofia

#sofia UniBG

Chat Room - 2 users - 122 minutes ago - current topic: Welcome to #SOFIA!!!
category: Sofia - network: UniBG  -  irc2go: #sofia

#sofia OptiLan

Chat Room - 17 users - 127 minutes ago - current topic: raste, no ne stareeeee
category: Sofia - network: OptiLan  -  irc2go: #sofia

#sofia Undernet

Chat Room - 3 users - 148 minutes ago - current topic: Capital City of Bulgaria
category: Sofia - network: Undernet  -  irc2go: #sofia

#cska FreeUniBG

Chat Room - 124 users - 137 minutes ago - current topic: Bulgarian Champion PFC CSKA SOFIA and, please connect to irc.zora.style official mIRC server to #CSKA !
network: FreeUniBG  -  irc2go: #cska

#Levski FreeUniBG

Chat Room - 4 users - 137 minutes ago - current topic: PFC Levski Sofia 1914 - www.Levski.bg
network: FreeUniBG  -  irc2go: #Levski

#sofia-sip freenode

Chat Room - 1 users - 148 minutes ago - No topic
category: Sofia - network: freenode  -  irc2go: #sofia-sip

#wild Libera.Chat

Chat Room - 1 users - 148 minutes ago - current topic: * Sofia likes wild creatures :)
category: Animals - network: Libera.Chat  -  irc2go: #wild

deutsch
0.0942 seconds

SimosNap   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Libera.Chat   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano