Bulgarian Chat Rooms

Search chat rooms within the Internet Relay Chat and get informed about their users and topics! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries:  bulgaria (21)   pleven (3)   european (21)   europa (14)   eu (6)  


Search for Bulgarian chat rooms returned a total of 6 matching results.  Displaying 1-6...

#eMule-Bulgarian MindForge

Chat Room - 3 users - 58 minutes ago - current topic: Dobre doshli v irc kanala za pomosht kum eMule. Molq vi izpolzvaite samo angliiski i bulgarski ezik. Poslednata versiq na eMule e :0.50a | Nadqvam se da polu4ite nujnata pomosht
category: eMule Bulgaria - network: MindForge  -  irc2go: #eMule-Bulgarian

#Bulgarian BGirc.com

Chat Room - 1 users - 72 minutes ago - current topic: <->Äîáðå äîøëè â êàíàë #Bulgarian <-> www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè íà íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
category: Bulgaria - network: BGirc.com  -  irc2go: #Bulgarian

#languagelearning IRCHighWay

Chat Room - 6 users - 62 minutes ago - current topic: Commands: .language http://pastebin.com/HYW1t7iy Currently supported languages: Bulgarian, Chinese, Czech, Danish, Dutch, Filipino, French, Georgian, German, Greek, Italian, Indonesian, Korean, Malaysian, Portuguese, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Urdu, Vietnamese
category: Education - network: IRCHighWay  -  irc2go: #languagelearning

#cska FreeUniBG

Chat Room - 176 users - 65 minutes ago - current topic: Bulgarian Champion PFC CSKA SOFIA and, please connect to irc.asuscomm.com official mIRC server to #CSKA !
network: FreeUniBG  -  irc2go: #cska

#bgdns FreeUniBG

Chat Room - 1 users - 65 minutes ago - current topic: Bulgarian Domain Name Service - Àêî èìàòå íÿêàêâè âúïðîñè, ñâúðçàíè ñ DNS óñëóãàòà - ïèòàéòå
category: Internet Bulgaria - network: FreeUniBG  -  irc2go: #bgdns

#ArenaBG FreeUniBG

Chat Room - 1 users - 65 minutes ago - current topic: ArenaBG is a Bulgarian Torrent tracker!
network: FreeUniBG  -  irc2go: #ArenaBG

deutsch
0.1221 seconds

SimosNap   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Libera.Chat   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano