Bulgaria Chat Rooms

Search chat rooms within the Internet Relay Chat and get informed about their users and topics! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries:  europa (12)   velingrad (1)   lovech (2)   bulgarian (4)   bg (2)  


Search for Bulgaria chat rooms returned a total of 19 matching results.  Displaying 1-10...

#bulgaria BGirc.com

Chat Room - 327 users - 125 minutes ago - current topic: ......... Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿ êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria <> www.BGIRC.com. Ïðè ïðîáëåìè ñ ìðåæàòà âëåçòå â êàíàë #help èëè http://forum.bgirc.com . Facebook - https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/ & https://www.facebook.com/groups/bgirc/
category: Bulgaria - network: BGirc.com  -  irc2go: #bulgaria

#Bulgaria ZoneBG

Chat Room - 32 users - 102 minutes ago - current topic: ______ Welcome To #Bulgaria |Free ZNC -> !request | ZoneBG - SHELLS, IRCD, ZNC, BNC& ETC -> www.ShellHosting.org ---> Free IRCD Account For ZoneBG !!!
category: Bulgaria - network: ZoneBG  -  irc2go: #Bulgaria

#Bulgaria ShellHosting

Chat Room - 27 users - current topic: Welcome To #Bulgaria |Free ZNC -> !request | ZoneBG - SHELLS, IRCD, ZNC, BNC& ETC -> www.ShellHosting.org
category: Bulgaria - network: ShellHosting  -  irc2go: #Bulgaria

#bulgaria DALnet

Chat Room - 4 users - 127 minutes ago - current topic: Welcome to #Bulgaria ..
category: Bulgaria - network: DALnet  -  irc2go: #bulgaria

#bulgaria OptiLan

Chat Room - 87 users - 111 minutes ago - current topic: .........Äîáðå äîøëè â OptiLan. Óåá÷àò - http://levski.org/ and http://optilan.eu/ , SHeLL hosting - https://pancakecloud.com/
category: Bulgaria - network: OptiLan  -  irc2go: #bulgaria

#bulgaria Rizon

Chat Room - 2 users - 128 minutes ago - current topic: OnlineDJRadio || Click here to Listen: http://play.onlinedjradio.com:8000/live.m3u || Radio website: http://OnlineDJRadio.com || Current DJ: AutoDJ
category: Bulgaria - network: Rizon  -  irc2go: #bulgaria

#bulgaria FreeUniBG

Chat Room - 129 users - 118 minutes ago - current topic: https://www.FreeUniBG.eu
category: Bulgaria - network: FreeUniBG  -  irc2go: #bulgaria

#bulgaria UniBG

Chat Room - 50 users - 104 minutes ago - current topic: https://www.chatpat.bg
category: Bulgaria - network: UniBG  -  irc2go: #bulgaria

#BULGARIA EFnet

Chat Room - 4 users - 128 minutes ago - current topic: welcome, children
category: Bulgaria - network: EFnet  -  irc2go: #BULGARIA

#Bulgaria VoodooNet

Chat Room - 3 users - 103 minutes ago - No topic
category: Bulgaria - network: VoodooNet  -  irc2go: #Bulgaria
<   1   2  >

deutsch
0.0822 seconds

SimosNap   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Libera.Chat   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano