» IRC search  details

Bulgaria Chat Rooms

Search chat rooms within the Internet Relay Chat and get informed about their users and topics! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries: eu (6)   bulgarian (5)   european (16)   petrich (1)   europe (45)  


Searched for Bulgaria chat rooms. 24 matching entries found.  Displaying 1-10...

#Bulgaria BGirc.com

129 users – 94 minutes ago – ...... Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network » #Bulgaria . Óåáñàéò íà ìðåæàòà » www.bgirc.com . Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå â êàíàë #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà » https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
chat category: Bulgarianetwork: BGirc.com  –  irc2go: #Bulgaria

#Bulgaria FreeUniBG

175 users – 87 minutes ago – #StayAtHome - http://FreeUniBG.eu - http://Corona.FreeUniBG.eu/ - Chan command: !covid Bulgaria !covidtop5
chat category: Bulgarianetwork: FreeUniBG  –  irc2go: #Bulgaria

#Bulgaria ABVNet

32 users – UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
chat category: Bulgarianetwork: ABVNet  –  irc2go: #Bulgaria

#bulgaria OptiLan

53 users – 80 minutes ago – ...... vpstata sa pusnati i rabotqt na palna para novi znc-ta se advat na palavi kaki Polezni linkove Hosting https://ohost.bg/ & Free 10GB Cloud https://tmp.ninja/ + Love https://obich.net/ / Za Vhost join #vhost /
chat category: Bulgarianetwork: OptiLan  –  irc2go: #bulgaria

#bulgaria BGirc.org

39 users – Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
chat category: Bulgarianetwork: BGirc.org  –  irc2go: #bulgaria

#bulgaria freenode

22 users – 97 minutes ago – InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
chat category: Bulgarianetwork: freenode  –  irc2go: #bulgaria

#Bulgaria ZoneBG

16 users – 71 minutes ago – Welcome To #Bulgaria | ZoneBG
chat category: Bulgarianetwork: ZoneBG  –  irc2go: #Bulgaria

#bulgaria Rizon

3 users – 97 minutes ago – OnlineDJRadio || Click here to Listen: http://play.onlinedjradio.com:8000/live.m3u || Radio website: http://OnlineDJRadio.com || Current DJ: AutoDJ
chat category: Bulgarianetwork: Rizon  –  irc2go: #bulgaria

#bulgaria EFnet

6 users – 97 minutes ago – There are two major products to come out of Berkeley: LSD and UNIX
chat category: Bulgarianetwork: EFnet  –  irc2go: #bulgaria

#bulgaria UniBG

50 users – 73 minutes ago – https://www.chatpat.bg
chat category: Bulgarianetwork: UniBG  –  irc2go: #bulgaria
<    1    2    3   >

  

 Top IRC networks 
  freenode
  out of competition
  IRCnet
  Ø 24722
  EFnet
  Ø 15871
  Undernet
  Ø 15452
  OFTC
  Ø 14475
  QuakeNet
  Ø 12084
  Rizon
  Ø 11967
  BSDUnix
  Ø 9923
  GeekShed
  Ø 8372
  DALnet
  Ø 8063
  Chatzona
  Ø 7325

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

+ 0.1082 seconds
© 1998-2020 netsplit.de  de    IRC Online Chat
SimosNap   ChatBrasil   BOLChat   Chatzona   IRC-Hispano   DesireNet   IRCGate.it   ChatLounge   mIRC Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.