» IRC search  details

Bulgaria Chat Rooms

Search chat rooms within the Internet Relay Chat and get informed about their users and topics! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries: bg (2)   europe (45)   velingrad (1)   european (16)   europa (20)  


Searched for Bulgaria chat rooms. 20 matching entries found.  Displaying 1-10...

#Bulgaria BGirc.com

317 users – 63 minutes ago – Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com . Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
chat category: Bulgarianetwork: BGirc.com  –  irc2go: #Bulgaria

#Bulgaria ABVNet

32 users – UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
chat category: Bulgarianetwork: ABVNet  –  irc2go: #Bulgaria

#bulgaria BGirc.org

38 users – Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
chat category: Bulgarianetwork: BGirc.org  –  irc2go: #bulgaria

#bulgaria freenode

20 users – 65 minutes ago – InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
chat category: Bulgarianetwork: freenode  –  irc2go: #bulgaria

#Bulgaria ZoneBG

11 users – 39 minutes ago – Online radio - http://zonebg.eu:8000/live Irc stats: http://stats.zonebg.eu Web chat: http://4at.ZoneBG.eu , http://irc.avanta-bg.net:5000
chat category: Bulgarianetwork: ZoneBG  –  irc2go: #Bulgaria

#bulgaria OptiLan

56 users – 48 minutes ago – Make OptiLan great again! Webchat - http://levski.org/ and http://optilan.eu/ && http://shellhosting.org/chat/ && https://ohost.bg/
chat category: Bulgarianetwork: OptiLan  –  irc2go: #bulgaria

#bulgaria Rizon

3 users – 65 minutes ago – OnlineDJRadio || Click here to Listen: http://play.onlinedjradio.com:8000/live.m3u || Radio website: http://OnlineDJRadio.com || Current DJ: AutoDJ
chat category: Bulgarianetwork: Rizon  –  irc2go: #bulgaria

#Bulgaria FreeUniBG

206 users – 52 minutes ago – http://www.FreeUniBG.eu - http://Chat.FreeUniBG.eu - http://Forums.FreeUniBG.eu - http://Blog.FreeUniBG.eu - http://Stats.FreeUniBG.eu
chat category: Bulgarianetwork: FreeUniBG  –  irc2go: #Bulgaria

#bulgaria EFnet

5 users – 65 minutes ago – There are two major products to come out of Berkeley: LSD and UNIX
chat category: Bulgarianetwork: EFnet  –  irc2go: #bulgaria

#fewona Fewona

6 users – 55 minutes ago – Network site: http://fewona.net | VPS Servers in Sofia,Bulgaria - https://vpsbg.eu/en - stable and affordable :) | Free Shells - http://freeshells.fewona.net | There is no rules about WHEN will get znc/egg after your request, just to let you know, be active, patience and be here thats all!!!
network: Fewona  –  irc2go: #fewona
<    1    2   >

  

 Top IRC networks 
  freenode
  out of competition
  IRCnet
  Ø 27029
  EFnet
  Ø 15740
  Undernet
  Ø 14537
  OFTC
  Ø 13003
  QuakeNet
  Ø 12502
  Rizon
  Ø 12059
  DALnet
  Ø 7467
  BSDUnix
  Ø 6967
  IRC-Hispano
  Ø 5109
  OltreIrc
  Ø 4845

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

+ 0.1277 seconds
© 1998-2019 netsplit.de  de    IRC Online Chat
SimosNap   ChatBrasil   BOLChat   Chatzona   IRC-Hispano   DesireNet   IRCGate.it   ChatLounge   mIRC Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.