» IRC search  details

Bulgaria Chat Rooms

Search chat rooms within the Internet Relay Chat and get informed about their users and topics! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries: dimitrovgrad (4)   europa (23)   european (17)   europe (47)   bg (4)  


Searched for Bulgaria chat rooms. 17 matching entries found.  Displaying 1-10...

#Bulgaria BGirc.com

178 users – 76 minutes ago – Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria. Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com. Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
chat category: Bulgarianetwork: BGirc.com  –  irc2go: #Bulgaria

#Bulgaria ABVNet

32 users – UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
chat category: Bulgarianetwork: ABVNet  –  irc2go: #Bulgaria

#bulgaria BGirc.org

39 users – Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
chat category: Bulgarianetwork: BGirc.org  –  irc2go: #bulgaria

#bulgaria freenode

21 users – 78 minutes ago – InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
chat category: Bulgarianetwork: freenode  –  irc2go: #bulgaria

#bulgaria Rizon

3 users – 78 minutes ago – OnlineDJRadio || Click here to Listen: http://play.onlinedjradio.com:8000/live.m3u || Radio website: http://OnlineDJRadio.com || Current DJ: AutoDJ
chat category: Bulgarianetwork: Rizon  –  irc2go: #bulgaria

#bulgaria EFnet

4 users – 78 minutes ago – There are two major products to come out of Berkeley: LSD and UNIX
chat category: Bulgarianetwork: EFnet  –  irc2go: #bulgaria

#Bulgaria FreeUniBG

196 users – 69 minutes ago – www.FreeUniBG.eu
chat category: Bulgarianetwork: FreeUniBG  –  irc2go: #Bulgaria

#Bulgaria OptiLan

45 users – 63 minutes ago – koi ne slusha vada golemiq ui i po tikvata
chat category: Bulgarianetwork: OptiLan  –  irc2go: #Bulgaria

#Bulgaria ZoneBG

45 users – 54 minutes ago – koi ne slusha vada golemiq ui i po tikvata
chat category: Bulgarianetwork: ZoneBG  –  irc2go: #Bulgaria

#bulgaria UniBG

49 users – 57 minutes ago – https://www.chatpat.bg
chat category: Bulgarianetwork: UniBG  –  irc2go: #bulgaria
<    1    2   >

  

 Top IRC networks 
  freenode
  out of competition
  IRCnet
  Ø 25855
  EFnet
  Ø 15611
  Undernet
  Ø 15112
  OFTC
  Ø 13656
  QuakeNet
  Ø 11897
  Rizon
  Ø 11857
  BSDUnix
  Ø 9801
  DALnet
  Ø 7357
  Chatzona
  Ø 6213
  OltreIrc
  Ø 5005

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

+ 0.0966 seconds
© 1998-2020 netsplit.de  de    IRC Online Chat
SimosNap   ChatBrasil   BOLChat   Chatzona   IRC-Hispano   DesireNet   IRCGate.it   ChatLounge   mIRC Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.