Varna Chat Rooms

Search chat rooms within the Internet Relay Chat and get informed about their users and topics! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries:  kazanlak (1)   bg (3)   troyan (1)   bulgarian (4)   bulgaria (21)  


Search for Varna chat rooms returned a total of 6 matching results.  Displaying 1-6...

#varna BGirc.com

Chat Room - 238 users - 129 minutes ago - current topic: Äîáðå äîøëè â êàíàëà íà ãðàä Âàðíà - ÷àñò îò BGIRC Network. Çà ïðîáëåìè, îïëàêâàíèÿ, ìíåíèÿ ñâúðçàíè ñ êàíàëà - https://varna.wildsurf.bg .. Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå Ôåéñáóê ñòðàíèöàòà íà ìðåæàòà íà àäðåñ https://www.facebook.com/BgIrcNetwork
category: Varna - network: BGirc.com  -  irc2go: #varna

#varna OptiLan

Chat Room - 8 users - 119 minutes ago - current topic: Äîáðå äîøëè â êàíàëà íà ãðàä Âàðíà - ÷àñò îò OptiLan Network. Çà ïðîáëåìè, îïëàêâàíèÿ, ìíåíèÿ ñâúðçàíè ñ êàíàëà /q milen .. Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå Ôåéñáóê ñòðàíèöàòà íà ìðåæàòà íà àäðåñ https://www.facebook.com/mIRC.OptiLan/
category: Varna - network: OptiLan  -  irc2go: #varna

#Varna FreeUniBG

Chat Room - 215 users - 125 minutes ago - current topic: Welcome to #Varna ! Feel the wind, ride the waves!
category: Varna - network: FreeUniBG  -  irc2go: #Varna

#varna ShellHosting

Chat Room - 3 users - No topic
category: Varna - network: ShellHosting  -  irc2go: #varna

#Varna UniBG

Chat Room - 2 users - 113 minutes ago - current topic: :>
category: Varna - network: UniBG  -  irc2go: #Varna

#bulgaria freenode

Chat Room - 19 users - 131 minutes ago - current topic: InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
category: Bulgaria - network: freenode  -  irc2go: #bulgaria

deutsch
0.1493 seconds

SimosNap   Mibbit   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano