FreeUniBG Channels

IRC network FreeUniBG was registered on netsplit.de in November 2016. Since that time our data collector regularly connects IRC network FreeUniBG to determine its key performance indicators, such as its number of users and its number of chat rooms (IRC channels). On this occasion a list of visible (not private) chat rooms is requested too.

During last connections to FreeUniBG its servers reported an average of 2412 users and 625 chat rooms. Use the following menu to get more information about IRC network FreeUniBG!

Search for chat rooms returned a total of 265 matching results.  Displaying 1-10...

Search in all IRC networks!

#alcoholic FreeUniBG

Chat Room - 325 users - 134 minutes ago - current topic:  http://www.FreeUniBG.eu - http://Chat.FreeUniBG.eu - http://Forums.FreeUniBG.eu - http://Stats.FreeUniBG.eu'
category: Alcohol - network: FreeUniBG  -  irc2go: #alcoholic

#sex FreeUniBG

Chat Room - 291 users - 134 minutes ago - current topic: Welcome in channel #Sex ! Òóê íå ñå òîëåðèðà ãðóá ÷àò, âèíîâíèòå ñå íàêàçâàò! Ïðàâåòå ëþáîâ, à íå âîéíà :))) For ADD ask Genji / Jin
category: Sexuality - network: FreeUniBG  -  irc2go: #sex

#starazagora FreeUniBG

Chat Room - 285 users - 134 minutes ago - current topic: Welcome to StaraZagora! Use our webchats on http://Chat.eDynamix.bg & http://Mobile.InterBG.org
category: Stara Zagora - network: FreeUniBG  -  irc2go: #starazagora

#tcl FreeUniBG

Chat Room - 254 users - 134 minutes ago - current topic: Wellcome in server channel of FreeUniBG Network #TCL , this channel is supported by irc.UniBG.ga -= ENJOY =- ┌∩┐(~◣_◢~)┌∩┐
category: Tcl Tk - network: FreeUniBG  -  irc2go: #tcl

#kumalisa FreeUniBG

Chat Room - 242 users - 134 minutes ago - current topic: Добре Дошли в #KumaLisa ( Welcome to #KumaLisa ! ) - irc.kumalisabg.com:6667
network: FreeUniBG  -  irc2go: #kumalisa

#lamerzone FreeUniBG

Chat Room - 237 users - 134 minutes ago - current topic: To Serve and to Protect> www.FreeUnibg.eu >> 93.123.18.80:27017 << https://www.youtube.com/watch?v=Q6oPoZIgmaQ
network: FreeUniBG  -  irc2go: #lamerzone

#Vidin FreeUniBG

Chat Room - 220 users - 134 minutes ago - current topic: Äà ïèøåø íà Áúëãàðñêè åçèê ñ Ëàòèíñêè áóêâè å âñå åäíî äà ïèøåø ñ ëàéíà ïî ñòåíàòà! ×åòå ñå,íî íå å ïðèÿòíî! / http://web.net-surf.eu /
category: Vidin - network: FreeUniBG  -  irc2go: #Vidin

#Lovech FreeUniBG

Chat Room - 176 users - 134 minutes ago - current topic: Welcome to Channel #Lovech
category: Lovech - network: FreeUniBG  -  irc2go: #Lovech

#teteven FreeUniBG

Chat Room - 175 users - 134 minutes ago - current topic: Welcome ot #Teteven / New users use this command " !voice za nick!
network: FreeUniBG  -  irc2go: #teteven

#Sofia FreeUniBG

Chat Room - 172 users - 134 minutes ago - current topic: Welcome to #Sofia
category: Sofia - network: FreeUniBG  -  irc2go: #Sofia
<   1   2   3   4   5  >

deutsch
0.0786 seconds

SimosNap   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Libera.Chat   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano