FreeUniBG Channels

IRC network FreeUniBG was registered on netsplit.de in November 2016. Since that time our data collector regularly connects IRC network FreeUniBG to determine its key performance indicators, such as its number of users and its number of chat rooms (IRC channels). On this occasion a list of visible (not private) chat rooms is requested too.

During last connections to FreeUniBG its servers reported an average of 2244 users and 609 chat rooms. Use the following menu to get more information about IRC network FreeUniBG!

Search for chat rooms returned a total of 253 matching results.  Displaying 1-10...

Search in all IRC networks!

#alcoholic FreeUniBG

Chat Room - 244 users - 86 minutes ago - current topic: Alcoholic TEAM® http://www.FreeUniBG.eu - http://Chat.FreeUniBG.eu - http://Forums.FreeUniBG.eu - http://Stats.FreeUniBG.eu'
category: Alcohol - network: FreeUniBG  -  irc2go: #alcoholic

#starazagora FreeUniBG

Chat Room - 221 users - 86 minutes ago - current topic: Welcome to StaraZagora! Use our webchats on http://Chat.eDynamix.bg & http://Mobile.InterBG.org
category: Stara Zagora - network: FreeUniBG  -  irc2go: #starazagora

#sex FreeUniBG

Chat Room - 196 users - 86 minutes ago - current topic: Welcome in channel #Sex ! Òóê íå ñå òîëåðèðà ãðóá ÷àò, âèíîâíèòå ñå íàêàçâàò! Ïðàâåòå ëþáîâ, à íå âîéíà :))) For ADD ask Genji / Jin
category: Sexuality - network: FreeUniBG  -  irc2go: #sex

#kumalisa FreeUniBG

Chat Room - 162 users - 86 minutes ago - current topic: Äîáðå Äîøëè (Welcome) ! . Íàïèøåòå (type) !info â êàíàëà çà ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ (for more information). Çà Êîíòàêòè (Contact us) : info@kumalisabg.com .
network: FreeUniBG  -  irc2go: #kumalisa

#tyrnovo FreeUniBG

Chat Room - 159 users - 86 minutes ago - current topic: Welcome to #Tyrnovo - Lets Make Bulgaria Great Again !
network: FreeUniBG  -  irc2go: #tyrnovo

#Sliven FreeUniBG

Chat Room - 154 users - 86 minutes ago - current topic: City of Dreams #Sliven || http://mobile.interbg.eu/ part of freeunibg .. join us
category: Sliven - network: FreeUniBG  -  irc2go: #Sliven

#lamerzone FreeUniBG

Chat Room - 150 users - 86 minutes ago - current topic: 'To Serve And to Protect. www.FreeUnibg.eu >> 93.123.18.80:27017
network: FreeUniBG  -  irc2go: #lamerzone

#varna FreeUniBG

Chat Room - 147 users - 86 minutes ago - current topic: Welcome to #Varna ! Feel the wind, ride the waves!
category: Varna - network: FreeUniBG  -  irc2go: #varna

#Vidin FreeUniBG

Chat Room - 133 users - 86 minutes ago - current topic: Äà ïèøåø íà Áúëãàðñêè åçèê ñ Ëàòèíñêè áóêâè å âñå åäíî äà ïèøåø ñ ëàéíà ïî ñòåíàòà! ×åòå ñå,íî íå å ïðèÿòíî! / http://web.net-surf.eu /
category: Vidin - network: FreeUniBG  -  irc2go: #Vidin

#novazagora FreeUniBG

Chat Room - 132 users - 86 minutes ago - current topic: Welcome 2 Nova Zagora City !
category: Nova Zagora - network: FreeUniBG  -  irc2go: #novazagora
<   1   2   3   4   5  >

deutsch
0.0716 seconds

SimosNap   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Libera.Chat   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano