» list  top 100  top 10  register  details

IRC Network Canternet

IRC network Canternet was registered in January 2012. Since that time our small data collector regularly connects this IRC network to determine its key performance indicators, such as its number of users and its number of chat rooms (IRC channels). On this occasion a list of visible (not private) chat rooms is requested too.

During last connections to Canternet its servers reported an average of 353 users and 363 chat rooms. Use the following menu to get more information about IRC network Canternet! Take a view to the generated statistics and search within the list of chat rooms for topics of your interest! about    channels    servers    statistics    status    webchat  

Last connection to Canternet

Server:cadance.canternet.org (142.44.246.234)
Date:2020-04-02 10:04:24  (UTC)
 
Server Options:
  AWAYLEN=200 CALLERID=g CASEMAPPING=rfc1459 CHANMODES=IXbeg,​k,​FHJLdfjl,​ABCDKMNOPQRSTcimnprstuz CHANNELLEN=64 CHANTYPES=# CHARSET=ascii ELIST=MU ESILENCE EXCEPTS=e EXTBAN=,​ABCNOQRSTUcjmprsz FNC INVEX=I :
KICKLEN=255 MAP MAXBANS=60 MAXCHANNELS=128 MAXPARA=32 MAXTARGETS=20 MODES=20 NAMESX NETWORK=Canternet NICKLEN=31 OPERLOG PREFIX=(Yqaohv)!~&@%+ SILENCE=32 :
SSL=0.0.0.0:

Admin Info:
 Administrative info for cadance.canternet.org Name - Colgate, the minty one Nickname - Colgate E-Mail - colgate[at]canternet.org
 
Message Of The Day (MOTD):
 -​                                                 Y
-​                                                Yj
-​                                              jYY
-​                                      #YYTYYYYYYaT   B
-​                                   zzFYYYYY        J#a
-​                                 JDsJaF     EEBBHE6YYJ Y
-​                                TDTTJTJ  EHFFGFGFGFFBE  Yz
-​                               7 GTGTJTLEHBFGGRGGFFFGFFE
-​                               Y RTnJTJTTYYEEFFGB  HFGFFBE
-​                              x  RYTTJTJTHTTYY BFLYY EHBFBE
-​                              1 EHYYTTJTsa    GE ZYPEE  EHEE
-​                              s HBFYYJTas    EEEEYYJ E    EE
-​                              1 EFFBYTTJx   zY  E TJ E
-​        7jYTYTYYYT1            Y HFFTYYJa   1  EEYT@ E
-​      nYYYYYYY     YT          z  HFFHYYJ#   aY EYTT E
-​    1TYYYYYY  YEEE   YY         Y YBFBHET#Y   GDsTTJTRG
-​   7YYYYYY  EBFFFFBBE  YJ       7Y FFGFYTJz#x YTJTJTeTB
-​   TYYYYYY EFGRRRFFFFHE  x       x  HFFYYTTaa#asJJJFJB
-​  nYYYYYY 1FGDRGFBHHEBHE  5FBFY   T  FFFYTTFis1zxLB
-​  1YYYYYY EFDRGBE     EEDJJJTaa#F J  BFEYTTF
-​  TYYYYYY EGRRFJ       GT JTJTaJsaJ  BBYTTJ8
-​  YYYYYYY EFDGB        sTTTaJJJaTa  EBEYTJTL
-​  7YYYYYY 0FRRB       FsYYsJaTJTJT EBBYTJJa8
-​  7YYYYYY  BGGFE      DJTTJJTJTTT EHEYTJTaJB
-​   YYYYYYY EFRFB       # JsTJTTJEEYYYYTJaJs
-​   jYYYYYY  FGRFL      0aaJJTRTTTTTTTJTaJzG
-​    7YYYYYY EFGFE      P#JJT1TTTTTJTJTTJX
-​     jYYYYY  BGGF@      JJTTeneGTJJJTTRK
-​      jYYYYY EFRFE    jsaTTD71 GTTJTX7nO
-​       1YYYY  FGGB   BaaTJT7xG JJaJTnj7O
-​       xYYYYY BRGFE  aaTJTR1jRYJJTJTp1jjZ
-​       TYYYY  BGDFH GJJaTTLj7 GJTaTTi1zjF
-​       xYYYY  BRRFH FTJJJTn1X FTJTTTRzxxF
-​  #TTTYYYY   EGGRBE 1JTaJs7j@ iJTJTT8x#7P
-​   1YYYYY   EFGGBH  #JJTJTn1e eTJJJTRz1zjR
-​     7sJYYEHFFFBE   ssJJTT571pPTTJTTT71nnF
-​       EEEEEEHE     zJJTJTR1eRGTJTaTTRXX@G
-​                    ZJTJTTR8  GJTJJJTG
-​                    FGTTJTF    KJTaTJTi
-​
-​ /-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​\
-​ |           Welcome to canternet.org IRC!                 |
-​ |                                                         |
-​ | Rules: 1) No spamming/flooding                          |
-​ |        2) No abusive bots                               |
-​ | For more detailed rules,​ use the /rules command         |
-​ |                                                         |
-​ | Ports:                                                  |
-​ |       SSL: 6660-​6665                                    |
-​ |       non-​SSL: 6666-​6669                                |
-​ |                                                         |
-​ | Official Channels:                                      |
-​ |                                                         |
-​ |       Lobby: #Canternet                                 |
-​ |       Help:  #Help                                      |
-​ | For other channels use /list or /msg ALIS list          |
-​ |                                                         |
-​ | Services:                                               |
-​ |    /msg NickServ help                                   |
-​ |    /msg ChanServ help                                   |
-​ |    /msg MemoServ help                                   |
-​ | For all other services: /msg HelpServ services          |
-​ |                                                         |
-​ \-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​/

  

 Top IRC networks 
  freenode
  out of competition
  IRCnet
  Ø 24526
  EFnet
  Ø 15794
  Undernet
  Ø 15046
  OFTC
  Ø 14422
  QuakeNet
  Ø 11996
  Rizon
  Ø 11866
  BSDUnix
  Ø 9710
  DALnet
  Ø 7924
  Chatzona
  Ø 6855
  GeekShed
  Ø 5662

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

- 0.0172 seconds
© 1998-2020 netsplit.de  de    IRC Online Chat
SimosNap   ChatBrasil   BOLChat   Chatzona   IRC-Hispano   DesireNet   IRCGate.it   ChatLounge   mIRC Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.