IRC Network Canternet

IRC network Canternet was registered on netsplit.de in January 2012. Since that time our data collector regularly connects IRC network Canternet to determine its key performance indicators, such as its number of users and its number of chat rooms (IRC channels). On this occasion a list of visible (not private) chat rooms is requested too.

During last connections to Canternet its servers reported an average of 213 users and 299 chat rooms. Use the following menu to get more information about IRC network Canternet!

Last connection

The following information has been fetched by our IRC crawler during its last connection to server cadance.canternet.org on 2023-02-05 at 18:04 (UTC).

Server Options

AWAYLEN=200 CALLERID=g CASEMAPPING=rfc1459 CHANMODES=IXbeg,​k,​FHJLdfjl,​ABCDKMNOPQRSTcimnprstuz CHANNELLEN=64 CHANTYPES=# CHARSET=ascii ELIST=MU ESILENCE EXCEPTS=e EXTBAN=,​ABCNOQRSTUcjmprsz FNC INVEX=I :
KICKLEN=255 MAP MAXBANS=60 MAXCHANNELS=128 MAXPARA=32 MAXTARGETS=20 MODES=20 NAMESX NETWORK=Canternet NICKLEN=31 OPERLOG PREFIX=(Yqaohv)!~&@%+ SILENCE=32 :
SSL=0.0.0.0:

Admin Info

Administrative info for cadance.canternet.org Name - Colgate, the minty one Nickname - Colgate E-Mail - colgate[at]canternet.org


Message Of The Day (MOTD)

-​                                                 Y
-​                                                Yj
-​                                              jYY
-​                                      #YYTYYYYYYaT   B
-​                                   zzFYYYYY        J#a
-​                                 JDsJaF     EEBBHE6YYJ Y
-​                                TDTTJTJ  EHFFGFGFGFFBE  Yz
-​                               7 GTGTJTLEHBFGGRGGFFFGFFE
-​                               Y RTnJTJTTYYEEFFGB  HFGFFBE
-​                              x  RYTTJTJTHTTYY BFLYY EHBFBE
-​                              1 EHYYTTJTsa    GE ZYPEE  EHEE
-​                              s HBFYYJTas    EEEEYYJ E    EE
-​                              1 EFFBYTTJx   zY  E TJ E
-​        7jYTYTYYYT1            Y HFFTYYJa   1  EEYT@ E
-​      nYYYYYYY     YT          z  HFFHYYJ#   aY EYTT E
-​    1TYYYYYY  YEEE   YY         Y YBFBHET#Y   GDsTTJTRG
-​   7YYYYYY  EBFFFFBBE  YJ       7Y FFGFYTJz#x YTJTJTeTB
-​   TYYYYYY EFGRRRFFFFHE  x       x  HFFYYTTaa#asJJJFJB
-​  nYYYYYY 1FGDRGFBHHEBHE  5FBFY   T  FFFYTTFis1zxLB
-​  1YYYYYY EFDRGBE     EEDJJJTaa#F J  BFEYTTF
-​  TYYYYYY EGRRFJ       GT JTJTaJsaJ  BBYTTJ8
-​  YYYYYYY EFDGB        sTTTaJJJaTa  EBEYTJTL
-​  7YYYYYY 0FRRB       FsYYsJaTJTJT EBBYTJJa8
-​  7YYYYYY  BGGFE      DJTTJJTJTTT EHEYTJTaJB
-​   YYYYYYY EFRFB       # JsTJTTJEEYYYYTJaJs
-​   jYYYYYY  FGRFL      0aaJJTRTTTTTTTJTaJzG
-​    7YYYYYY EFGFE      P#JJT1TTTTTJTJTTJX
-​     jYYYYY  BGGF@      JJTTeneGTJJJTTRK
-​      jYYYYY EFRFE    jsaTTD71 GTTJTX7nO
-​       1YYYY  FGGB   BaaTJT7xG JJaJTnj7O
-​       xYYYYY BRGFE  aaTJTR1jRYJJTJTp1jjZ
-​       TYYYY  BGDFH GJJaTTLj7 GJTaTTi1zjF
-​       xYYYY  BRRFH FTJJJTn1X FTJTTTRzxxF
-​  #TTTYYYY   EGGRBE 1JTaJs7j@ iJTJTT8x#7P
-​   1YYYYY   EFGGBH  #JJTJTn1e eTJJJTRz1zjR
-​     7sJYYEHFFFBE   ssJJTT571pPTTJTTT71nnF
-​       EEEEEEHE     zJJTJTR1eRGTJTaTTRXX@G
-​                    ZJTJTTR8  GJTJJJTG
-​                    FGTTJTF    KJTaTJTi
-​
-​ /-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​\
-​ |           Welcome to canternet.org IRC!                 |
-​ |                                                         |
-​ | Rules: 1) No spamming/flooding                          |
-​ |        2) No abusive bots                               |
-​ | For more detailed rules,​ use the /rules command         |
-​ |                                                         |
-​ | Ports:                                                  |
-​ |       SSL: 6660-​6665                                    |
-​ |       non-​SSL: 6666-​6669                                |
-​ |                                                         |
-​ | Official Channels:                                      |
-​ |                                                         |
-​ |       Lobby: #Canternet                                 |
-​ |       Help:  #Help                                      |
-​ | For other channels use /list or /msg ALIS list          |
-​ |                                                         |
-​ | Services:                                               |
-​ |    /msg NickServ help                                   |
-​ |    /msg ChanServ help                                   |
-​ |    /msg MemoServ help                                   |
-​ | For all other services: /msg HelpServ services          |
-​ |                                                         |
-​ \-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​/


deutsch
0.0163 seconds

SimosNap   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Libera.Chat   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano