IRC-Netz Canternet

Das IRC-Netz Canternet wurde im Januar 2012 auf netsplit.de registriert. Seitdem werden von unserem IRC-Crawler regelmäßig Verbindungen zum IRC-Netz Canternet aufgebaut, um dessen Leistungs­kennzahlen, wie z.B. die Anzahl der Benutzer und Chaträume (IRC-Kanäle), zu ermitteln. Bei dieser Gelegenheit wird von den IRC-Servern auch jeweils eine Liste der sichtbaren (nicht privaten) Chaträume angefordert.

Während der letzten Verbindungen wurden durchschnittlich 301 Benutzer und 363 Chaträume von den IRC-Servern gemeldet. Über das folgende Menü erhältst du weitere Informationen zum IRC-Netz Canternet. Betrachte die erstellten Statistiken und suche in der Liste der Chaträume nach Themen, die dich interessieren!

Letzte Verbindung

Die folgenden Informationen wurden von unserem IRC-Crawler während seiner letzten Verbindung zum Server cadance.canternet.org am 2021-03-04 um 08:02 Uhr (UTC) gesammelt.

Server Options

AWAYLEN=200 CALLERID=g CASEMAPPING=rfc1459 CHANMODES=IXbeg,​k,​FHJLdfjl,​ABCDKMNOPQRSTcimnprstuz CHANNELLEN=64 CHANTYPES=# CHARSET=ascii ELIST=MU ESILENCE EXCEPTS=e EXTBAN=,​ABCNOQRSTUcjmprsz FNC INVEX=I :
KICKLEN=255 MAP MAXBANS=60 MAXCHANNELS=128 MAXPARA=32 MAXTARGETS=20 MODES=20 NAMESX NETWORK=Canternet NICKLEN=31 OPERLOG PREFIX=(Yqaohv)!~&@%+ SILENCE=32 :
SSL=0.0.0.0:

Admin Info

Administrative info for cadance.canternet.org Name - Colgate, the minty one Nickname - Colgate E-Mail - colgate[at]canternet.org


Message Of The Day (MOTD)

-​                                                 Y
-​                                                Yj
-​                                              jYY
-​                                      #YYTYYYYYYaT   B
-​                                   zzFYYYYY        J#a
-​                                 JDsJaF     EEBBHE6YYJ Y
-​                                TDTTJTJ  EHFFGFGFGFFBE  Yz
-​                               7 GTGTJTLEHBFGGRGGFFFGFFE
-​                               Y RTnJTJTTYYEEFFGB  HFGFFBE
-​                              x  RYTTJTJTHTTYY BFLYY EHBFBE
-​                              1 EHYYTTJTsa    GE ZYPEE  EHEE
-​                              s HBFYYJTas    EEEEYYJ E    EE
-​                              1 EFFBYTTJx   zY  E TJ E
-​        7jYTYTYYYT1            Y HFFTYYJa   1  EEYT@ E
-​      nYYYYYYY     YT          z  HFFHYYJ#   aY EYTT E
-​    1TYYYYYY  YEEE   YY         Y YBFBHET#Y   GDsTTJTRG
-​   7YYYYYY  EBFFFFBBE  YJ       7Y FFGFYTJz#x YTJTJTeTB
-​   TYYYYYY EFGRRRFFFFHE  x       x  HFFYYTTaa#asJJJFJB
-​  nYYYYYY 1FGDRGFBHHEBHE  5FBFY   T  FFFYTTFis1zxLB
-​  1YYYYYY EFDRGBE     EEDJJJTaa#F J  BFEYTTF
-​  TYYYYYY EGRRFJ       GT JTJTaJsaJ  BBYTTJ8
-​  YYYYYYY EFDGB        sTTTaJJJaTa  EBEYTJTL
-​  7YYYYYY 0FRRB       FsYYsJaTJTJT EBBYTJJa8
-​  7YYYYYY  BGGFE      DJTTJJTJTTT EHEYTJTaJB
-​   YYYYYYY EFRFB       # JsTJTTJEEYYYYTJaJs
-​   jYYYYYY  FGRFL      0aaJJTRTTTTTTTJTaJzG
-​    7YYYYYY EFGFE      P#JJT1TTTTTJTJTTJX
-​     jYYYYY  BGGF@      JJTTeneGTJJJTTRK
-​      jYYYYY EFRFE    jsaTTD71 GTTJTX7nO
-​       1YYYY  FGGB   BaaTJT7xG JJaJTnj7O
-​       xYYYYY BRGFE  aaTJTR1jRYJJTJTp1jjZ
-​       TYYYY  BGDFH GJJaTTLj7 GJTaTTi1zjF
-​       xYYYY  BRRFH FTJJJTn1X FTJTTTRzxxF
-​  #TTTYYYY   EGGRBE 1JTaJs7j@ iJTJTT8x#7P
-​   1YYYYY   EFGGBH  #JJTJTn1e eTJJJTRz1zjR
-​     7sJYYEHFFFBE   ssJJTT571pPTTJTTT71nnF
-​       EEEEEEHE     zJJTJTR1eRGTJTaTTRXX@G
-​                    ZJTJTTR8  GJTJJJTG
-​                    FGTTJTF    KJTaTJTi
-​
-​ /-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​\
-​ |           Welcome to canternet.org IRC!                 |
-​ |                                                         |
-​ | Rules: 1) No spamming/flooding                          |
-​ |        2) No abusive bots                               |
-​ | For more detailed rules,​ use the /rules command         |
-​ |                                                         |
-​ | Ports:                                                  |
-​ |       SSL: 6660-​6665                                    |
-​ |       non-​SSL: 6666-​6669                                |
-​ |                                                         |
-​ | Official Channels:                                      |
-​ |                                                         |
-​ |       Lobby: #Canternet                                 |
-​ |       Help:  #Help                                      |
-​ | For other channels use /list or /msg ALIS list          |
-​ |                                                         |
-​ | Services:                                               |
-​ |    /msg NickServ help                                   |
-​ |    /msg ChanServ help                                   |
-​ |    /msg MemoServ help                                   |
-​ | For all other services: /msg HelpServ services          |
-​ |                                                         |
-​ \-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​/


english
0,0101 Sekunden

SimosNap   Mibbit   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano