#livescore BGirc.com - Bulgaria Chat

This is a small report about chat room #livescore, a so called IRC channel on network BGirc.com. This report usually includes user statistics and chat topics of the last days and weeks, if the IRC channel was already registered and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. You will also find an online chat button below that forwards you to irc2go.com.

 Related queries:  eu (6)   bg (3)   bulgarian (4)   bulgaria (20)  


Chat room #livescore on IRC network BGirc.com was registered at 2020-05-17 and assigned to category Bulgaria Chat Rooms. Registration of this chat room was based on a large attendance.

#livescore BGirc.com - Graph about the amount of users during the last weeks

Online Chat

to, from topic
2021-04-17,
2020-05-27 
Ãëåäàéòå Ôóòáîë, Òåíèñ, Âîëåéáîë, Áàñêåòáîë, Dota2, CS:GO, Hearthstone, League of Legends è Overwatch íà ÆÈÂÎ'
2020-07-23,
2020-07-10 
Гледайте Футбол, Тенис, Волейбол, Баскетбол, Dota2, CS:GO, Hearthstone, League of Legends и Overwatch на ЖИВО'
2020-05-26  Ãëåäàéòå Ôóòáîë, Òåíèñ, Âîëåéáîë, Áàñêåòáîë, Dota2, CS:GO, Hearthstone, League of Legends è Overwatch íà ÆÈÂÎ'
2020-05-25  Ãëåäàéòå Ôóòáîë, Òåíèñ è Âîëåéáîë íà ÆÈÂÎ (ñêîðî è DOTA 2)
2020-05-24  Watch all Football, Tennis and Volleyball matches LIVE!!! (soon DOTA 2 LIVE)
2020-05-23,
2020-05-22 
Watch all Football and Tennis matches LIVE!!!
2020-05-21  Watch all Football and Tennis matches LIVE!!!
2020-05-20  All Football scores live!
2020-05-19,
2020-05-18 
All Football scores live!


More Bulgaria Chat Rooms

#bulgaria BGirc.com

Chat Room - 276 users - 95 minutes ago - current topic: ......... Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿ êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria <> www.BGIRC.com. Ïðè ïðîáëåìè ñ ìðåæàòà âëåçòå â êàíàë #help èëè http://forum.bgirc.com . Facebook - https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/ & https://www.facebook.com/groups/bgirc/
category: Bulgaria - network: BGirc.com  -  irc2go: #bulgaria

#bulgaria OptiLan

Chat Room - 75 users - 85 minutes ago - current topic: ......... #Bulgaria in OptiLan * Web: http://levski.org/ & http://irc.optilan.eu/ | FreeZNC - #znc | Vhost - #vhost Fb page: https://www.facebook.com/mIRC.OptiLan
category: Bulgaria - network: OptiLan  -  irc2go: #bulgaria

#Bulgaria ZoneBG

Chat Room - 28 users - 77 minutes ago - current topic: ______ Welcome To #Bulgaria |Free ZNC -> !request | ZoneBG - SHELLS, IRCD, ZNC, BNC& ETC -> www.ShellHosting.org ---> Free IRCD Account For ZoneBG !!!
category: Bulgaria - network: ZoneBG  -  irc2go: #Bulgaria

#Bulgaria ShellHosting

Chat Room - 27 users - current topic: Welcome To #Bulgaria |Free ZNC -> !request | ZoneBG - SHELLS, IRCD, ZNC, BNC& ETC -> www.ShellHosting.org
category: Bulgaria - network: ShellHosting  -  irc2go: #Bulgaria

#bulgaria freenode

Chat Room - 20 users - 97 minutes ago - current topic: InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
category: Bulgaria - network: freenode  -  irc2go: #bulgaria

deutsch
0.1162 seconds

SimosNap   Mibbit   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano