» IRC search  details

#Bulgaria BGirc.com - Bulgarien Chat

Dies ist ein kleiner Bericht über den Chatraum #Bulgaria, einem IRC Channel im Netz BGirc.com. Sofern der IRC Channel bereits etwas länger registriert ist und von seinen Administratoren nicht als privat oder sogar als geheim gekennzeichnet wurde, enthält der Bericht die Besucherzahlen und Chat-Themen der letzten Tage und Wochen. Mit Hilfe des Links zum Online Chat, wirst du zu irc2go.com weitergeleitet.


Verwandte Suchbegriffe: yambol (1)   europa (24)   bulgarian (6)   europe (52)  Der Chatraum #Bulgaria vom IRC-Netz BGirc.com wurde am 2018-07-29 registriert und der Kategorie Bulgarien Chaträume zugeordnet. Die Registrierung des Chatraums erfolgte aufgrund hoher Besucherzahlen.

#Bulgaria BGirc.com - Diagramm über die Anzahl an Benutzern während der letzten Woche
bis, von Thema
2019-12-13,
2019-11-25 
Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com. Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
2019-11-24  ×åñòèò èìåí äåí íà Ciff è Crazy`Girl. Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com. Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
2019-11-23,
2019-09-04 
Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com . Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
2019-09-23,
2019-09-22 
22 ñåïòåìâðè–Äåí íà íåçàâèñèìîñòòà!Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com . Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
2019-09-03,
2019-08-31 
Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò àíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria ÊÎÍ ×ÅÑÒÈÒ ÈÌÅÍ ÄÅÍ ÄÀ ÒÅ ÅÁÀ  ÃÇ
2019-08-30,
2019-01-03 
Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com . Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
2019-06-03  Íà 2 þíè ïî÷èòàìå ïàìåòòà íà Õðèñòî Áîòåâ Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria. Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com . Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
2019-06-02,
2019-02-28 
Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria. Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com . Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
2019-05-06  ×åñòèò èìåí äåí íà rorshah ! Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria. Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com . Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
2019-03-12,
2019-03-09 
×åñòèò 8 ìàðò, ìèëè äàìè! Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria. Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com . Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/Weitere Bulgarien Chaträume

#Bulgaria ABVNet

32 Benutzer – UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
Chat-Kategorie: BulgarienNetz: ABVNet  –  irc2go: #Bulgaria

#bulgaria BGirc.org

39 Benutzer – vor 116 Minuten – Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Chat-Kategorie: BulgarienNetz: BGirc.org  –  irc2go: #bulgaria

#bulgaria freenode

19 Benutzer – vor 119 Minuten – InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Chat-Kategorie: BulgarienNetz: freenode  –  irc2go: #bulgaria

#Bulgaria FreeUniBG

198 Benutzer – vor 110 Minuten – http://www.FreeUniBG.eu - http://Chat.FreeUniBG.eu - http://Forums.FreeUniBG.eu - http://Blog.FreeUniBG.eu - http://Stats.FreeUniBG.eu
Chat-Kategorie: BulgarienNetz: FreeUniBG  –  irc2go: #Bulgaria

#Bulgaria ZoneBG

11 Benutzer – vor 95 Minuten – Online radio - http://zonebg.eu:8000/live Irc stats: http://stats.zonebg.eu Web chat: http://4at.ZoneBG.eu , http://irc.avanta-bg.net:5000
Chat-Kategorie: BulgarienNetz: ZoneBG  –  irc2go: #Bulgaria

  

 Top IRC networks 
  freenode
  außer Konkurrenz
  IRCnet
  Ø 26500
  EFnet
  Ø 15646
  Undernet
  Ø 15091
  OFTC
  Ø 13160
  QuakeNet
  Ø 12289
  Rizon
  Ø 12046
  DALnet
  Ø 7421
  BSDUnix
  Ø 7188
  Chatzona
  Ø 6978
  IRC-Hispano
  Ø 4980

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

+ 0,2316 Sekunden
© 1998-2019 netsplit.de  en    IRC Online Chat
SimosNap   ChatBrasil   BOLChat   Chatzona   IRC-Hispano   DesireNet   IRCGate.it   ChatLounge   mIRC Chat
Diese Website wird in Heusenstamm entwickelt.