Chat Rooms

Search chat rooms within the Internet Relay Chat and get informed about their users and topics! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries:  eu (5)   bg (2)   europa (14)   bulgarian (6)   europe (50)  


Search for bulgarien chat rooms returned a total of 1 matching results.  Displaying 1-1...

#Bulgarien BGirc.com

Chat Room - 1 users - 127 minutes ago - current topic: <->Äîáðå äîøëè â êàíàë #Bulgarien <-> www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè íà íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
category: Bulgaria - network: BGirc.com  -  irc2go: #Bulgarien

deutsch
0.278 seconds

SimosNap   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Libera.Chat   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano