Vidin Chat Rooms

Search chat rooms within the Internet Relay Chat and get informed about their users and topics! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries:  bulgarian (5)   velingrad (1)   bg (2)   sliven (3)   lom (1)  


Search for Vidin chat rooms returned a total of 3 matching results.  Displaying 1-3...

#Vidin FreeUniBG

Chat Room - 147 users - 37 minutes ago - current topic: Äà ïèøåø íà Áúëãàðñêè åçèê ñ Ëàòèíñêè áóêâè å âñå åäíî äà ïèøåø ñ ëàéíà ïî ñòåíàòà! ×åòå ñå,íî íå å ïðèÿòíî! / http://web.net-surf.eu /
category: Vidin - network: FreeUniBG  -  irc2go: #Vidin

#vidin BGirc.com

Chat Room - 3 users - 45 minutes ago - current topic: Äà ïèøåø íà Áúëãàðñêè åçèê ñ Ëàòèíñêè áóêâè å âñå åäíî äà ïèøåø ñ ëàéíà ïî ñòåíàòà! ×åòå ñå, íî íå å ïðèÿòíî!
category: Vidin - network: BGirc.com  -  irc2go: #vidin

#vidin UniBG

Chat Room - 8 users - 20 minutes ago - current topic: Welcome to #Vidin and have a nice chat !!!
category: Vidin - network: UniBG  -  irc2go: #vidin

deutsch
0.095 seconds

SimosNap   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Libera.Chat   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano