London Chat Rooms

Search chat rooms within the Internet Relay Chat and get informed about their users and topics! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries:  great britain (1)   britain (2)   united kingdom (3)   british (8)   york (21)  


Search for London chat rooms returned a total of 34 matching results.  Displaying 1-10...

#london DALnet

Chat Room - 379 users - 147 minutes ago - current topic: #london ««« WeLcOmE to LONDON @DaLnet [ London Chat Room ] »»» [ Website: https://en.wikipedia.org/wiki/london ] Game: available
category: London - network: DALnet  -  irc2go: #london

#London BGirc.com

Chat Room - 1 users - 146 minutes ago - current topic: å îòâîðåí çà âñè÷êè, êîèòî ñïàçâàò ïðàâèëàòà íà BGIRC: http://www.bgirc.com/pravila.html Õàðåñàéòå è ïîñëåäâàéòå ñòðàíèöàòà íè âúâ Facebook: https://www.facebook.com/BgIrcNetwork è ñå ïðèñúåäèíåòå êúì ãðóïàòà íè: https://www.facebook.com/groups/bgirc Ñòàòèñòèêà íà êàíàëà: http://draganov.ovh/london
category: London - network: BGirc.com  -  irc2go: #London

#london-rack-space freenode

Chat Room - 12 users - 147 minutes ago - current topic: Welcome to London-rack-space: The [Platform|(Dev)?Ops] sub-group of #london-hack-space. A new year, a new name for our job.
category: London Science Fiction - network: freenode  -  irc2go: #london-rack-space

#London NetIRC

Chat Room - 27 users - 138 minutes ago - current topic: Welcome to LONDON Registers OPEN with 1 SUPPORTER: http://CService.NetIRC.eu/live
category: London - network: NetIRC  -  irc2go: #London

#London UniversalNet

Chat Room - 4 users - 132 minutes ago - current topic: Welcome to #LONDON CITY - ENJOY YOUR STAY !!!
category: London - network: UniversalNet  -  irc2go: #London

#thehackables freenode

Chat Room - 4 users - 147 minutes ago - current topic: General chat channel for www.TheHackables.org podcast | Episode 7 – The Lost Audio http://thehackables.org/?p=69 | Tekkit Server: | This is not an official LHS channel, expect trolling, bad language and in-jokes. | "#thehackables, for when #london-hack-space is scrolling too fast to read"
network: freenode  -  irc2go: #thehackables

#london Undernet

Chat Room - 44 users - 147 minutes ago - current topic: (ange1968) Welcome to #London. Wales goes into lockdown again. Stay safe // https://justpaste.it/londonLogs
category: London - network: Undernet  -  irc2go: #london

#descale freenode

Chat Room - 7 users - 147 minutes ago - current topic: Removing scaling problems through open discussion | http://descale.systems | Register for the next event: https://skillsmatter.com/meetups/7321-descale-systems-london-1 | Help pick the topics for the next event: http://descale.backchan.nl/meetings/view/4084
network: freenode  -  irc2go: #descale
<   1   2   3   4  >

deutsch
0.134 seconds

SimosNap   Mibbit   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano