London Chat Rooms

Search chat rooms within the Internet Relay Chat and get informed about their users and topics! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries:  british (10)   bolton (1)   great britain (1)   bristol (3)   swindon (1)  


Search for London chat rooms returned a total of 30 matching results.  Displaying 1-10...

#London BGirc.com

Chat Room - 15 users - 80 minutes ago - current topic: å îòâîðåí çà âñè÷êè, êîèòî ñïàçâàò ïðàâèëàòà íà BGIRC: http://www.bgirc.com/pravila.html Õàðåñàéòå è ïîñëåäâàéòå ñòðàíèöàòà íè âúâ Facebook: https://www.facebook.com/BgIrcNetwork è ñå ïðèñúåäèíåòå êúì ãðóïàòà íè: https://www.facebook.com/groups/bgirc Ñòàòèñòèêà íà êàíàëà: http://draganov.ovh/london
category: London - network: BGirc.com  -  irc2go: #London

#London DALnet

Chat Room - 118 users - 81 minutes ago - current topic: From CoronaVirus Only Way To Save Yourself And Others Is To "Stay At Home", Keep Social Distancing, Go Out Only If It's An Urgent Need, Please Protect Yourself To Protect Your Loved Ones. Stay Home And Keep Asking Forgiveness From Allah Subhanahu Wa Ta'ala All The Time. From #London Administration Team
category: London - network: DALnet  -  irc2go: #London

#london-rack-space freenode

Chat Room - 14 users - 81 minutes ago - current topic: Welcome to London-rack-space: The [Platform|(Dev)?Ops] sub-group of #london-hack-space. A new year, a new name for our job.
category: London Science Fiction - network: freenode  -  irc2go: #london-rack-space

#london-hack-space-bots freenode

Chat Room - 13 users - 81 minutes ago - current topic: Entries, Unexpected items, Startups and more news from #london-hack-space doorbots (and maybe in future, tools)
category: London Hacking Science Fiction - network: freenode  -  irc2go: #london-hack-space-bots

#london-biohackers freenode

Chat Room - 10 users - 81 minutes ago - current topic: London Biohackspace | http://wiki.london.hackspace.org.uk/view/Biohacking
category: London Hacking - network: freenode  -  irc2go: #london-biohackers

#london-hack-space-cabal freenode

Chat Room - 4 users - 81 minutes ago - current topic: TOP SECRET HACKSPACE CONTROL ROOM - DO NOT SHARE. Current important decisions to skew: Dean, The BioHackers, Laser Cutter materials & the quiet room. Logs available on request to Gold or Senior Members
category: London Hacking Science Fiction Cabal Online - network: freenode  -  irc2go: #london-hack-space-cabal

#London UniversalNet

Chat Room - 5 users - 58 minutes ago - current topic: Welcome to #LONDON CITY - ENJOY YOUR STAY !!!
category: London - network: UniversalNet  -  irc2go: #London

#london IRCnet

Chat Room - 5 users - 81 minutes ago - current topic: No talking allowed due to social distancing.
category: London - network: IRCnet  -  irc2go: #london

#london Undernet

Chat Room - 34 users - 81 minutes ago - current topic: (ange1968) Let the summer commence!
category: London - network: Undernet  -  irc2go: #london

#thehackables freenode

Chat Room - 4 users - 81 minutes ago - current topic: General chat channel for www.TheHackables.org podcast | Episode 7 – The Lost Audio http://thehackables.org/?p=69 | Tekkit Server: | This is not an official LHS channel, expect trolling, bad language and in-jokes. | "#thehackables, for when #london-hack-space is scrolling too fast to read"
network: freenode  -  irc2go: #thehackables
<   1   2   3  >

deutsch
0.113 seconds

SimosNap   Mibbit   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano