Chat Rooms

Search chat rooms within the Internet Relay Chat and get informed about their users and topics! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries:  bristol (5)   derby (2)   hacks (9)   hack (76)   hackers (51)  


Search for london hacking chat rooms returned a total of 100 matching results.  Displaying 1-10...

#london Undernet

Chat Room - 38 users - 83 minutes ago - current topic: (dertygerty) beware #london may contain nuts
category: London - network: Undernet  -  irc2go: #london

#london-hack-space-bots freenode

Chat Room - 15 users - 83 minutes ago - current topic: Entries, Unexpected items, Startups and more news from #london-hack-space doorbots (and maybe in future, tools)
category: London Hacking Science Fiction - network: freenode  -  irc2go: #london-hack-space-bots

##hacking freenode

Chat Room - 11 users - 83 minutes ago - current topic: Welcome to Hacking | Note: Stick around, people might be afk at the time of your joining! | Beginners consult channel for help and advice - A friendly channel for helping hacking enthusiasm | Use well typed English and decent grammar | https://beginners.re/RE4B-EN-real.pdf |
category: Hacking - network: freenode  -  irc2go: ##hacking

#pokemongo-hacking freenode

Chat Room - 6 users - 83 minutes ago - current topic: Pokémon Go Hacking Chan | Hacking is not the same as Cheating | Protobuf info https://github.com/AeonLucid/POGOProtos | Mapping tool https://github.com/AHAAAAAAA/PokemonGo-Map | Python API https://github.com/tejado/pgoapi | Haskell API (in dev): https://github.com/iphydf/pokemon | OpenPoGo Bot https://github.com/OpenPoGo/OpenPoGoBot | MITM https://github.com/rastapasta/pokemon-go-mitm-n
category: Pokémon Hacking - network: freenode  -  irc2go: #pokemongo-hacking

#london-biohackers freenode

Chat Room - 10 users - 83 minutes ago - current topic: London Biohackspace | http://wiki.london.hackspace.org.uk/view/Biohacking
category: London Hacking - network: freenode  -  irc2go: #london-biohackers

#london-rack-space freenode

Chat Room - 13 users - 83 minutes ago - current topic: Welcome to London-rack-space: The [Platform|(Dev)?Ops] sub-group of #london-hack-space. A new year, a new name for our job.
category: London Science Fiction - network: freenode  -  irc2go: #london-rack-space

#london DALnet

Chat Room - 133 users - 82 minutes ago - current topic: #london ««« WeLcOmE to London @DaLnet [ London Chat Room ] »»» [ Website: https://en.wikipedia.org/wiki/london ] Game: available
category: London - network: DALnet  -  irc2go: #london

#London BGirc.com

Chat Room - 6 users - 81 minutes ago - current topic: å îòâîðåí çà âñè÷êè, êîèòî ñïàçâàò ïðàâèëàòà íà BGIRC: http://www.bgirc.com/pravila.html Õàðåñàéòå è ïîñëåäâàéòå ñòðàíèöàòà íè âúâ Facebook: https://www.facebook.com/BgIrcNetwork è ñå ïðèñúåäèíåòå êúì ãðóïàòà íè: https://www.facebook.com/groups/bgirc Ñòàòèñòèêà íà êàíàëà: http://draganov.ovh/london
category: London - network: BGirc.com  -  irc2go: #London

#London NetIRC

Chat Room - 63 users - 73 minutes ago - current topic: (gabelo) Welcome to LONDON Registers OPEN with 1 SUPPORTER: http://CService.NetIRC.eu/live
category: London - network: NetIRC  -  irc2go: #London

#London UniversalNet

Chat Room - 4 users - 68 minutes ago - current topic: Welcome to #LONDON CITY - ENJOY YOUR STAY !!!
category: London - network: UniversalNet  -  irc2go: #London
<   1   2   3   4   5  >

deutsch
0.0927 seconds

SimosNap   Mibbit   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano