London Chaträume

Suche Chaträume im Internet Relay Chat und informiere dich über ihre Benutzer und Themen! – Im IRC werden Chaträume üblicherweise Kanäle (engl. Channels) genannt. Suche in den Namen und aktuellen Themen der Kanäle von ungefähr 500 IRC-Netzen nach Chaträumen, deren Themen dich interessieren, und finde Leute, die deine Interessen teilen!

 Verwandte Suchbegriffe:  plymouth (1)   british (10)   united kingdom (3)   england (12)   great britain (1)  


Die Suche nach London Chaträumen lieferte insgesamt 33 Treffer.  Die Ergebnisse 1-10 werden angezeigt.

#London BGirc.com

Chatraum - 5 Benutzer - vor 106 Minuten - aktuelles Topic: å îòâîðåí çà âñè÷êè, êîèòî ñïàçâàò ïðàâèëàòà íà BGIRC: http://www.bgirc.com/pravila.html Õàðåñàéòå è ïîñëåäâàéòå ñòðàíèöàòà íè âúâ Facebook: https://www.facebook.com/BgIrcNetwork è ñå ïðèñúåäèíåòå êúì ãðóïàòà íè: https://www.facebook.com/groups/bgirc Ñòàòèñòèêà íà êàíàëà: http://draganov.ovh/london
Kategorie: London - Netz: BGirc.com  -  irc2go: #London

#london DALnet

Chatraum - 224 Benutzer - vor 105 Minuten - aktuelles Topic: #london ««« WeLcOmE to LONDON @DaLnet [ London Chat Room ] »»» [ Website: https://en.wikipedia.org/wiki/london ] Game: available
Kategorie: London - Netz: DALnet  -  irc2go: #london

#london-rack-space freenode

Chatraum - 12 Benutzer - vor 108 Minuten - aktuelles Topic: Welcome to London-rack-space: The [Platform|(Dev)?Ops] sub-group of #london-hack-space. A new year, a new name for our job.
Kategorie: London Science Fiction - Netz: freenode  -  irc2go: #london-rack-space

#London NetIRC

Chatraum - 20 Benutzer - vor 98 Minuten - aktuelles Topic: Welcome to LONDON Registers OPEN with 1 SUPPORTER: http://CService.NetIRC.eu/live
Kategorie: London - Netz: NetIRC  -  irc2go: #London

#London UniversalNet

Chatraum - 4 Benutzer - vor 92 Minuten - aktuelles Topic: Welcome to #LONDON CITY - ENJOY YOUR STAY !!!
Kategorie: London - Netz: UniversalNet  -  irc2go: #London

#thehackables freenode

Chatraum - 3 Benutzer - vor 108 Minuten - aktuelles Topic: General chat channel for www.TheHackables.org podcast | Episode 7 – The Lost Audio http://thehackables.org/?p=69 | Tekkit Server: | This is not an official LHS channel, expect trolling, bad language and in-jokes. | "#thehackables, for when #london-hack-space is scrolling too fast to read"
Netz: freenode  -  irc2go: #thehackables

#london Undernet

Chatraum - 38 Benutzer - vor 108 Minuten - aktuelles Topic: Happy 40th Birthday LordVader. Enjoy the big 4 OH // https://justpaste.it/londonLogs
Kategorie: London - Netz: Undernet  -  irc2go: #london

#descale freenode

Chatraum - 7 Benutzer - vor 108 Minuten - aktuelles Topic: Removing scaling problems through open discussion | http://descale.systems | Register for the next event: https://skillsmatter.com/meetups/7321-descale-systems-london-1 | Help pick the topics for the next event: http://descale.backchan.nl/meetings/view/4084
Netz: freenode  -  irc2go: #descale
<   1   2   3   4  >

english
0,1474 Sekunden

SimosNap   Mibbit   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano