London Chaträume

Suche Chaträume im Internet Relay Chat und informiere dich über ihre Benutzer und Themen! – Im IRC werden Chaträume üblicherweise Kanäle (engl. Channels) genannt. Suche in den Namen und aktuellen Themen der Kanäle von ungefähr 500 IRC-Netzen nach Chaträumen, deren Themen dich interessieren, und finde Leute, die deine Interessen teilen!

 Verwandte Suchbegriffe:  english (441)   uk (12)   british (9)   great britain (1)   britain (3)  


Die Suche nach London Chaträumen lieferte insgesamt 37 Treffer.  Die Ergebnisse 1-10 werden angezeigt.

#London BGirc.com

Chatraum - 6 Benutzer - vor 120 Minuten - aktuelles Topic: å îòâîðåí çà âñè÷êè, êîèòî ñïàçâàò ïðàâèëàòà íà BGIRC: http://www.bgirc.com/pravila.html Õàðåñàéòå è ïîñëåäâàéòå ñòðàíèöàòà íè âúâ Facebook: https://www.facebook.com/BgIrcNetwork è ñå ïðèñúåäèíåòå êúì ãðóïàòà íè: https://www.facebook.com/groups/bgirc Ñòàòèñòèêà íà êàíàëà: http://draganov.ovh/london
Kategorie: London - Netz: BGirc.com  -  irc2go: #London

#london DALnet

Chatraum - 133 Benutzer - vor 121 Minuten - aktuelles Topic: #london ««« WeLcOmE to London @DaLnet [ London Chat Room ] »»» [ Website: https://en.wikipedia.org/wiki/london ] Game: available
Kategorie: London - Netz: DALnet  -  irc2go: #london

#london-rack-space freenode

Chatraum - 13 Benutzer - vor 121 Minuten - aktuelles Topic: Welcome to London-rack-space: The [Platform|(Dev)?Ops] sub-group of #london-hack-space. A new year, a new name for our job.
Kategorie: London Science Fiction - Netz: freenode  -  irc2go: #london-rack-space

#london-hack-space-bots freenode

Chatraum - 15 Benutzer - vor 121 Minuten - aktuelles Topic: Entries, Unexpected items, Startups and more news from #london-hack-space doorbots (and maybe in future, tools)
Kategorie: London Hacking Science Fiction - Netz: freenode  -  irc2go: #london-hack-space-bots

#London NetIRC

Chatraum - 63 Benutzer - vor 112 Minuten - aktuelles Topic: (gabelo) Welcome to LONDON Registers OPEN with 1 SUPPORTER: http://CService.NetIRC.eu/live
Kategorie: London - Netz: NetIRC  -  irc2go: #London

#london-biohackers freenode

Chatraum - 10 Benutzer - vor 121 Minuten - aktuelles Topic: London Biohackspace | http://wiki.london.hackspace.org.uk/view/Biohacking
Kategorie: London Hacking - Netz: freenode  -  irc2go: #london-biohackers

#london Undernet

Chatraum - 38 Benutzer - vor 121 Minuten - aktuelles Topic: (dertygerty) beware #london may contain nuts
Kategorie: London - Netz: Undernet  -  irc2go: #london

#London UniversalNet

Chatraum - 4 Benutzer - vor 106 Minuten - aktuelles Topic: Welcome to #LONDON CITY - ENJOY YOUR STAY !!!
Kategorie: London - Netz: UniversalNet  -  irc2go: #London

#london IRCnet

Chatraum - 6 Benutzer - vor 121 Minuten - aktuelles Topic: No talking allowed due to social distancing.
Kategorie: London - Netz: IRCnet  -  irc2go: #london
<   1   2   3   4  >

english
0,1248 Sekunden

SimosNap   Mibbit   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano