#eggdrop BGirc.com - Eggdrop Chat

This is a small report about chat room #eggdrop, a so called IRC channel on network BGirc.com. This report usually includes user statistics and chat topics of the last days and weeks, if the IRC channel was already registered and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. You will also find an online chat button below that forwards you to irc2go.com.

 Related queries:  eggdrop (116)   kvirc (8)   amirc (2)   weechat (17)  Chat room #eggdrop on IRC network BGirc.com was registered at 2020-04-26 and assigned to category Eggdrop Chat Rooms. Registration of this chat room was based on a large attendance.

#eggdrop BGirc.com - Graph about the amount of users during the last weeks

Online Chat

to, from topic
2021-01-16,
2020-11-27 
Äîáðå äîøëè â ñúïîðò êàíàëúò çà Eggdrop, ïðîñòî ïîïòàéòå è èç÷àêàéòå îòãîâîð ! Àêî â íà÷àëîòî íå óñïååòå; íàðå÷åòå ãî âåðñèÿ 1.0 ;
2021-01-15  Äîáðå äîøëè â ñúïîðò êàíàëúò çà Eggdrop, ïðîñòî ïîïòàéòå è èç÷àêàéòå îòãîâîð ! Àêî â íà÷àëîòî íå óñïååòå; íàðå÷åòå ãî âåðñèÿ 1.0 ;
2021-01-14,
2021-01-03 
Äîáðå äîøëè â ñúïîðò êàíàëúò çà Eggdrop, ïðîñòî ïîïòàéòå è èç÷àêàéòå îòãîâîð ! Àêî â íà÷àëîòî íå óñïååòå; íàðå÷åòå ãî âåðñèÿ 1.0 ;
2021-01-13,
2020-12-31 
Äîáðå äîøëè â ñúïîðò êàíàëúò çà Eggdrop, ïðîñòî ïîïòàéòå è èç÷àêàéòå îòãîâîð ! Àêî â íà÷àëîòî íå óñïååòå; íàðå÷åòå ãî âåðñèÿ 1.0 ;
2021-01-03  Äîáðå äîøëè â ñúïîðò êàíàëúò çà Eggdrop, ïðîñòî ïîïòàéòå è èç÷àêàéòå îòãîâîð ! Àêî â íà÷àëîòî íå óñïååòå; íàðå÷åòå ãî âåðñèÿ 1.0 ;
2021-01-02,
2020-11-09 
Äîáðå äîøëè â ñúïîðò êàíàëúò çà Eggdrop, ïðîñòî ïîïòàéòå è èç÷àêàéòå îòãîâîð ! Àêî â íà÷àëîòî íå óñïååòå; íàðå÷åòå ãî âåðñèÿ 1.0 ;
2020-12-29,
2020-12-09 
Äîáðå äîøëè â ñúïîðò êàíàëúò çà Eggdrop, ïðîñòî ïîïòàéòå è èç÷àêàéòå îòãîâîð ! Àêî â íà÷àëîòî íå óñïååòå; íàðå÷åòå ãî âåðñèÿ 1.0 ;
2020-12-08,
2020-11-28 
Äîáðå äîøëè â ñúïîðò êàíàëúò çà Eggdrop, ïðîñòî ïîïòàéòå è èç÷àêàéòå îòãîâîð ! Àêî â íà÷àëîòî íå óñïååòå; íàðå÷åòå ãî âåðñèÿ 1.0 ;
2020-11-26,
2020-06-01 
Äîáðå äîøëè â ñúïîðò êàíàëúò çà Eggdrop, ïðîñòî ïîïòàéòå è èç÷àêàéòå îòãîâîð ! Àêî â íà÷àëîòî íå óñïååòå; íàðå÷åòå ãî âåðñèÿ 1.0 ;
2020-11-24,
2020-06-19 
Äîáðå äîøëè â ñúïîðò êàíàëúò çà Eggdrop, ïðîñòî ïîïòàéòå è èç÷àêàéòå îòãîâîð ! Àêî â íà÷àëîòî íå óñïååòå; íàðå÷åòå ãî âåðñèÿ 1.0 ;


More Eggdrop Chat Rooms

#eggdrop freenode

Chat Room - 183 users - 106 minutes ago - current topic: ..:: The Eggdrop IRC Bot :: Eggdrop 1.8.4 released! :: Visit the new http://eggheads.org :: Wiki http://eggwiki.org :: Pastebin http://paste.tclhelp.net ::Development https://github.com/eggheads/eggdrop and #eggheads :: 3rd party resources http://egghelp.org http://tclarchive.org :: NickServ registration required to speak: "/msg nickserv help register" ::..
category: Eggdrop - network: freenode  -  irc2go: #eggdrop

#eggdrop RusNet

Chat Room - 19 users - 93 minutes ago - current topic: Канал помощи по ботам eggdrop и только! | Конфиги, логи, коды, прочее не цитируем на канал, для этого есть http://paste.org.ru/, http://rn0.me/, etc | key - eggdrop | Eggdrop 1.8.4/Tcl 8.6.9 released | Используем man/calc без префикса "!"
category: Eggdrop - network: RusNet  -  irc2go: #eggdrop

#eggdrop euIRC

Chat Room - 7 users - 101 minutes ago - current topic: Deutschsprachiger Eggdrop-Supportkanal | Aktuelle Version: 1.8.4 | https://github.com/satmd/satmd_botnet | Links/Guides: https://eggheads.org/ https://docs.eggheads.org/mainDocs/tcl-commands.html http://eggwiki.org/ http://suninet.the-demon.de/ | Coming soon im Upstream: 005, twitch und Teile von ircv3
category: Eggdrop - network: euIRC  -  irc2go: #eggdrop

#eggdrop TechNet

Chat Room - 20 users - 90 minutes ago - current topic: Eggdrop 1.8 and 1.9 Supported http://eggheads.org/ http://www.egghelp.org/ - https://www.tclscripts.net/ - https://docs.eggheads.org/mainDocs/tcl-commands.html No flooding, unauthorized bots. http://eggwiki.org - http://paste.tclhelp.net - http://geteggdrop.com
category: Eggdrop - network: TechNet  -  irc2go: #eggdrop

#eggdrop GameSurge

Chat Room - 5 users - 100 minutes ago - current topic: Eggdrop & TCL Scripting Support - Now With Docker Support - Latest (1.8.1): wget ftp://eggheads.org/pub/eggdrop/source/1.8/eggdrop-1.8.1.tar.gz | wget geteggdrop.com | www.eggheads.org/downloads | Docker - https://hub.docker.com/_/eggdrop/ - Pastebin: paste.tclhelp.net
category: Eggdrop - network: GameSurge  -  irc2go: #eggdrop

deutsch
0.0915 seconds

SimosNap   Mibbit   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano