Eggdrop Chat Rooms

Search chat rooms within the Internet Relay Chat and get informed about their users and topics! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries:  chat (2426)   irssi (20)   kvirc (9)   mirc (181)   openfire (1)  


Search for Eggdrop chat rooms returned a total of 124 matching results.  Displaying 1-10...

#eggdrop freenode

Chat Room - 191 users - 55 minutes ago - current topic: .:: The Eggdrop IRC Bot :: Eggdrop 1.9.0 released! :: Visit http://eggheads.org :: Wiki http://eggwiki.org :: Pastebin http://paste.tclhelp.net ::Development https://github.com/eggheads/eggdrop and #eggheads :: 3rd party resources http://egghelp.org http://tclarchive.org" ::..
category: Eggdrop - network: freenode  -  irc2go: #eggdrop

#eggdrop euIRC

Chat Room - 9 users - 50 minutes ago - current topic: Deutschsprachiger Eggdrop-Supportkanal | Aktuelle Version: 1.8.4 | https://github.com/satmd/satmd_botnet | Links/Guides: https://eggheads.org/ https://docs.eggheads.org/mainDocs/tcl-commands.html http://eggwiki.org/ http://suninet.the-demon.de/ | Coming soon im Upstream: 005, twitch und Teile von ircv3
category: Eggdrop - network: euIRC  -  irc2go: #eggdrop

#eggdrop TechNet

Chat Room - 22 users - 39 minutes ago - current topic: Eggdrop 1.8 and 1.9 Supported http://eggheads.org/ http://www.egghelp.org/ - https://www.tclscripts.net/ - https://docs.eggheads.org/mainDocs/tcl-commands.html No flooding, unauthorized bots. http://eggwiki.org - http://paste.tclhelp.net - http://geteggdrop.com
category: Eggdrop - network: TechNet  -  irc2go: #eggdrop

#eggdrop GameSurge

Chat Room - 5 users - 49 minutes ago - current topic: Eggdrop & TCL Scripting Support - Now With Docker Support - Latest (1.8.1): wget ftp://eggheads.org/pub/eggdrop/source/1.8/eggdrop-1.8.1.tar.gz | wget geteggdrop.com | www.eggheads.org/downloads | Docker - https://hub.docker.com/_/eggdrop/ - Pastebin: paste.tclhelp.net
category: Eggdrop - network: GameSurge  -  irc2go: #eggdrop

#Eggdrop VirtuaLife

Chat Room - 3 users - 38 minutes ago - current topic: Canal Oficial de SUPORTE e SERVIÇOS à Eggdrop. Downloads de TCL's: Digite no canal @locator NOME-DA-TCL ATENÇÃO: É necessário adicionar o bot em seu DCCALLOW, para isso, utilize /DCCALLOW +Eggdrop 0 +Infos: https://www.virtualife.com.br/canais/eggdrop
category: Eggdrop - network: VirtuaLife  -  irc2go: #Eggdrop

#eggdrop IRCNow

Chat Room - 43 users - 46 minutes ago - current topic: If you need a shell account for eggdrop, /join #ircnow and request there. Easy eggdrop guide: https://wiki.ircnow.org/index.php?n=Openbsd.Eggdrop | Eggdrop v1.9.0 Stable Release: http://ftp.eggheads.org/pub/eggdrop/source/1.9/eggdrop-1.9.0.tar.gz
category: Eggdrop - network: IRCNow  -  irc2go: #eggdrop

#eggdrop CancunChat

Chat Room - 28 users - current topic: IRCzone Eggdrops Help Chan - LATEST STABLE RELEASE 1.6.21 www.geteggdrop.com | Eggdrop 1.8 with SSL and IPv6 also released. | Don't msg @/+ | No eggdrop provided | We won't setup your bot for you. | Speak only English & Español
category: Eggdrop - network: CancunChat  -  irc2go: #eggdrop

#eggdrop.support QuakeNet

Chat Room - 20 users - 55 minutes ago - current topic: ..:: Eggdrop 1.9.0rc1 released! :: Official http://eggheads.org :: Wiki http://eggwiki.org :: Pastebin http://paste.tclhelp.net :: Development https://github.com/eggheads/eggdrop :: Resources http://egghelp.org http://tclarchive.org ::..
category: Eggdrop - network: QuakeNet  -  irc2go: #eggdrop.support

#eggdrop NationCHAT

Chat Room - 9 users - 44 minutes ago - current topic: Eggdrop 1.6/1.8 supported. http://eggheads.org/ How to setup&TCL Archive: http://www.egghelp.org/ No flooding, unauthorized bots, public commands. Wiki http://eggwiki.org - Pastebin http://paste.tclhelp.net - Download http://geteggdrop.com
category: Eggdrop - network: NationCHAT  -  irc2go: #eggdrop

#eggdrop BGirc.com

Chat Room - 9 users - 54 minutes ago - current topic: Äîáðå äîøëè â ñúïîðò êàíàëúò çà Eggdrop, ïðîñòî ïîïèòàéòå è èç÷àêàéòå îòãîâîð ! Àêî â íà÷àëîòî íå óñïååòå; íàðå÷åòå ãî âåðñèÿ 1.0
category: Eggdrop - network: BGirc.com  -  irc2go: #eggdrop
<   1   2   3   4   5  >

deutsch
0.1146 seconds

SimosNap   Mibbit   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano