Eggdrop Chat Rooms

Search chat rooms within the Internet Relay Chat and get informed about their users and topics! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries:  quassel (17)   chat (2303)   textual (8)  


Search for Eggdrop chat rooms returned a total of 121 matching results.  Displaying 1-10...

#eggdrop Libera.Chat

Chat Room - 131 users - 90 minutes ago - current topic: .:: The Eggdrop IRC Bot :: Eggdrop 1.9.1 released! :: !! PLEASE READ: https://eggheads.org/news#news69 for channel status !! :: Visit http://eggheads.org :: Wiki http://eggwiki.org :: Pastebin http://paste.tclhelp.net ::Development https://github.com/eggheads/eggdrop and #eggheads :: 3rd party scripts http://tclarchive.org" ::..
category: Eggdrop - network: Libera.Chat  -  irc2go: #eggdrop

#eggdrop RusNet

Chat Room - 19 users - 68 minutes ago - current topic: Канал помощи по ботам eggdrop и только! | Конфиги, логи, коды, прочее не цитируем на канал, для этого есть http://paste.org.ru/, http://rn0.me/, etc | key - eggdrop | Eggdrop 1.8.4/Tcl 8.6.9 released | Используем man/calc без префикса "!"
category: Eggdrop - network: RusNet  -  irc2go: #eggdrop

#help.eggdrop Rizon

Chat Room - 2 users - 90 minutes ago - current topic: .:: The Eggdrop IRC Bot :: Eggdrop 1.9.1 RC1 released! :: Visit http://eggheads.org :: Wiki http://eggwiki.org :: Pastebin http://paste.tclhelp.net ::Development https://github.com/eggheads/eggdrop and #eggheads :: 3rd party resources http://egghelp.org http://tclarchive.org" ::..
category: Eggdrop - network: Rizon  -  irc2go: #help.eggdrop

#eggdrop Chatzona

Chat Room - 18 users - 85 minutes ago - current topic: http://eggdrop.es, las preguntas en el canal. Recuerde que su mejor amigo es Google. NEW version : https://github.com/eggheads/eggdrop/releases/tag/v1.9.0 ||| Instalar eggdrop : http://foro.eggdrop.es/viewtopic.php?f=17&t=14546&sid=2ef3fab314a59ec8633f3c29f6523dd5
category: Eggdrop - network: Chatzona  -  irc2go: #eggdrop

#eggdrop TechNet

Chat Room - 21 users - 68 minutes ago - current topic: Eggdrop 1.8 and 1.9 Supported http://eggheads.org/ http://www.egghelp.org/ - https://www.tclscripts.net/ - https://docs.eggheads.org/mainDocs/tcl-commands.html No flooding, unauthorized bots. http://eggwiki.org - http://paste.tclhelp.net - http://geteggdrop.com
category: Eggdrop - network: TechNet  -  irc2go: #eggdrop

#eggdrop GameSurge

Chat Room - 5 users - 81 minutes ago - current topic: Eggdrop & TCL Scripting Support - Now With Docker Support - Latest (1.8.1): wget ftp://eggheads.org/pub/eggdrop/source/1.8/eggdrop-1.8.1.tar.gz | wget geteggdrop.com | www.eggheads.org/downloads | Docker - https://hub.docker.com/_/eggdrop/ - Pastebin: paste.tclhelp.net
category: Eggdrop - network: GameSurge  -  irc2go: #eggdrop

#eggdrop AllNightCafe

Chat Room - 5 users - 89 minutes ago - current topic: Eggdrop 1.8 Supported http://eggheads.org/ http://www.egghelp.org/ - https://www.tclscripts.net/ - https://docs.eggheads.org/mainDocs/tcl-commands.html No flooding, unauthorized bots. http://eggwiki.org - http://paste.tclhelp.net - http://geteggdrop.com
category: Eggdrop - network: AllNightCafe  -  irc2go: #eggdrop

#eggdrop IRCNow

Chat Room - 59 users - 78 minutes ago - current topic: If you need a shell account for eggdrop, /join #ircnow and request there. Easy eggdrop guide: https://wiki.ircnow.org/index.php?n=Openbsd.Eggdrop | Eggdrop v1.9.0 Stable Release: http://ftp.eggheads.org/pub/eggdrop/source/1.9/eggdrop-1.9.0.tar.gz
category: Eggdrop - network: IRCNow  -  irc2go: #eggdrop

#eggdrop NationCHAT

Chat Room - 8 users - 72 minutes ago - current topic: Eggdrop 1.6/1.8 supported. http://eggheads.org/ How to setup&TCL Archive: http://www.egghelp.org/ No flooding, unauthorized bots, public commands. Wiki http://eggwiki.org - Pastebin http://paste.tclhelp.net - Download http://geteggdrop.com
category: Eggdrop - network: NationCHAT  -  irc2go: #eggdrop

#eggdrop BGirc.com

Chat Room - 6 users - 88 minutes ago - current topic: Äîáðå äîøëè â ñúïîðò êàíàëúò çà Eggdrop, ïðîñòî ïîïèòàéòå è èç÷àêàéòå îòãîâîð ! Àêî â íà÷àëîòî íå óñïååòå; íàðå÷åòå ãî âåðñèÿ 1.0
category: Eggdrop - network: BGirc.com  -  irc2go: #eggdrop
<   1   2   3   4   5  >

deutsch
0.1206 seconds

SimosNap   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Libera.Chat   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano