#bulgaria freenode - Bulgaria Chat

This is a small report about chat room #bulgaria, a so called IRC channel on network freenode. This report usually includes user statistics and chat topics of the last days and weeks, if the IRC channel was already registered and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. You will also find an online chat button below that forwards you to irc2go.com.

 Related queries:  bulgaria (19)   bg (2)   eu (6)   sandanski (1)  Chat room #bulgaria on IRC network freenode was registered at 2014-10-25 and assigned to category Bulgaria Chat Rooms. Registration of this chat room was based on web requests.

#bulgaria freenode - Graph about the amount of users during the last weeks

Online Chat

to, from topic
2021-06-21,
2021-06-15 
Добре дошли в #bulgaria на вече умрялата мрежа freenode....
2021-06-14,
2019-06-22 
InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)


More Bulgaria Chat Rooms

#bulgaria BGirc.com

Chat Room - 289 users - 130 minutes ago - current topic: ......... Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿ êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria <> www.BGIRC.com. Ïðè ïðîáëåìè ñ ìðåæàòà âëåçòå â êàíàë #help èëè http://forum.bgirc.com . Facebook - https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/ & https://www.facebook.com/groups/bgirc/
category: Bulgaria - network: BGirc.com  -  irc2go: #bulgaria

#Bulgaria ZoneBG

Chat Room - 28 users - 107 minutes ago - current topic: ______ Welcome To #Bulgaria |Free ZNC -> !request | ZoneBG - SHELLS, IRCD, ZNC, BNC& ETC -> www.ShellHosting.org ---> Free IRCD Account For ZoneBG !!!
category: Bulgaria - network: ZoneBG  -  irc2go: #Bulgaria

#Bulgaria ShellHosting

Chat Room - 27 users - current topic: Welcome To #Bulgaria |Free ZNC -> !request | ZoneBG - SHELLS, IRCD, ZNC, BNC& ETC -> www.ShellHosting.org
category: Bulgaria - network: ShellHosting  -  irc2go: #Bulgaria

#bulgaria OptiLan

Chat Room - 80 users - 116 minutes ago - current topic: ......... Äîáðå äîøëè â OptiLan & Webchat http://irc.optilan.eu/ & http://levski.org/ Çà vhost #vhost & Çà znc - #znc Facebook : https://www.facebook.com/mIRC.OptiLan
category: Bulgaria - network: OptiLan  -  irc2go: #bulgaria

#Bulgaria Undernet

Chat Room - 2 users - 133 minutes ago - current topic: Dobre doshli v #Bulgaria
category: Bulgaria - network: Undernet  -  irc2go: #Bulgaria

deutsch
0.1183 seconds

SimosNap   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Libera.Chat   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano