#Plovdiv BGirc.com - Plovdiv Chat

This is a small report about chat room #Plovdiv, a so called IRC channel on network BGirc.com. This report usually includes user statistics and chat topics of the last days and weeks, if the IRC channel was already registered and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. You will also find an online chat button below that forwards you to irc2go.com.

 Related queries:  plovdiv (6)   bulgaria (20)   petrich (2)   bulgarian (4)  Chat room #Plovdiv on IRC network BGirc.com was registered at 2018-07-29 and assigned to category Plovdiv Chat Rooms. Registration of this chat room was based on a large attendance.

#Plovdiv BGirc.com - Graph about the amount of users during the last weeks

Online Chat

to, from topic
2020-10-25,
2020-10-12 
Íîâèÿò webchat - http://webchat.draganov.ovh | Ôîðóì íà ìðåæàòà: http://forum.bgirc.com/
2020-10-12,
2020-10-11 
Íîâèÿò webchat - http://webchat.draganov.ovh | Ôîðóì íà ìðåæàòà: http://forum.bgirc.com/ | ×åñòèò ðîæäåí äåí íà íàøèÿò êîëåãà è ïðèÿòåë Landmark. Äà ñè ìíîãî çäðàâ è âèíàãè óñìèõíàò !
2020-10-11,
2020-10-10 
Íîâèÿò webchat - http://webchat.draganov.ovh | Ôîðóì íà ìðåæàòà: http://forum.bgirc.com/ | Çàáàâíè êîìàíäè â êàíàëà: !êúñìåò | !êúëáî <âúïðîñ> | !áèëåò÷å android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wBGNetwork_11198554
2020-10-10,
2020-10-07 
Íîâèÿò webchat - http://webchat.draganov.ovh | Ôîðóì íà ìðåæàòà: http://forum.bgirc.com/ | Çàáàâíè êîìàíäè â êàíàëà: !êúñìåò | !êúëáî <âúïðîñ> | !áèëåò÷å android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wBGNetwork_11198554
2020-10-06,
2020-07-27 
Íîâèÿò webchat - http://webchat.draganov.ovh | Ôîðóì íà ìðåæàòà: http://forum.bgirc.com/ | Çàáàâíè êîìàíäè â êàíàëà: !êúñìåò | !êúëáî <âúïðîñ> | !áèëåò÷å android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wBGNetwork_11198554
2020-08-10,
2020-08-08 
Íîâèÿò webchat - http://webchat.draganov.ovh | Ôîðóì íà ìðåæàòà: http://forum.bgirc.com/ | Çàáàâíè êîìàíäè â êàíàëà: !êúñìåò | !êúëáî <âúïðîñ> | !áèëåò÷å android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wBGNetwork_11198554
2020-07-26,
2020-07-13 
Íîâèÿò webchat - http://webchat.draganov.ovh | Ôîðóì íà ìðåæàòà: http://forum.bgirc.com/ | Çàáàâíè êîìàíäè â êàíàëà: !êúñìåò | !êúëáî <âúïðîñ> | !áèëåò÷å android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wBGNetwork_11198554
2020-07-12,
2020-07-02 
Ëîêî ØÀÌÏÈÎÍ | Íîâèÿò webchat - http://webchat.draganov.ovh | Ôîðóì íà ìðåæàòà: http://forum.bgirc.com/ | Çàáàâíè êîìàíäè â êàíàëà: !êúñìåò | !êúëáî <âúïðîñ> | !áèëåò÷å android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wBGNetwork_11198554
2020-07-01,
2020-06-11 
Äîáðå äîøëè â #Plovdiv. | Íîâèÿò webchat - http://webchat.draganov.ovh | Ôîðóì íà ìðåæàòà: http://forum.bgirc.com/ | Çàáàâíè êîìàíäè â êàíàëà: !êúñìåò | !êúëáî <âúïðîñ> | !áèëåò÷å android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wBGNetwork_11198554
2020-06-30  ×åñòèò Ðîæäåí Äåí íà Draganov - æèâ çäðàâ ïðàâ è êîðàâ è óñïåõè â ëè÷åí è ïðîôåñèîíàëåí ïëàí (óèñêè ïèåì ñìÿòàì çíàåø :-)) | Íîâèÿò webchat - http://webchat.draganov.ovh | Ôîðóì íà ìðåæàòà: http://forum.bgirc.com/ | Çàáàâíè êîìàíäè â êàíàëà: !êúñìåò | !êúëáî <âúïðîñ> | !áèëåò÷å


More Plovdiv Chat Rooms

#plovdiv FreeUniBG

Chat Room - 19 users - 102 minutes ago - current topic: Welcome to PLOVDIV, have a nice chat ;)
category: Plovdiv - network: FreeUniBG  -  irc2go: #plovdiv

#plovdiv UniBG

Chat Room - 9 users - 94 minutes ago - current topic: Welcome to #Plovdiv
category: Plovdiv - network: UniBG  -  irc2go: #plovdiv

#Plovdiv OptiLan

Chat Room - 85 users - 99 minutes ago - current topic: https://www.youtube.com/watch?v=EvuvDirrzFw&feature=youtu.be&list=RDNfcdr9Q4gmw
category: Plovdiv - network: OptiLan  -  irc2go: #Plovdiv

#Plovdiv ZoneBG

Chat Room - 9 users - 92 minutes ago - No topic
category: Plovdiv - network: ZoneBG  -  irc2go: #Plovdiv

#bulgaria freenode

Chat Room - 18 users - 108 minutes ago - current topic: InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
category: Bulgaria - network: freenode  -  irc2go: #bulgaria

deutsch
0.1119 seconds

SimosNap   Mibbit   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano