FreeUniBG Channels

IRC network FreeUniBG was registered on netsplit.de in November 2016. Since that time our data collector regularly connects IRC network FreeUniBG to determine its key performance indicators, such as its number of users and its number of chat rooms (IRC channels). On this occasion a list of visible (not private) chat rooms is requested too.

During last connections to FreeUniBG its servers reported an average of 1523 users and 502 chat rooms. Use the following menu to get more information about IRC network FreeUniBG!

Search for chat rooms returned a total of 221 matching results.  Displaying 21-30...

Search in all IRC networks!

#arsenal FreeUniBG

Chat Room - 90 users - 121 minutes ago - current topic: https://arsenal-bulgaria.com/ - Site :: https://arsenal-bulgaria.com/ascb/become-a-member/ - Fan Club :: https://arsenal-bulgaria.com/forums/ - Forums
category: Arsenal FC - network: FreeUniBG  -  irc2go: #arsenal

#teteven FreeUniBG

Chat Room - 88 users - 121 minutes ago - current topic: Welcome ot #Teteven / New users use this command " !voice za nick!
network: FreeUniBG  -  irc2go: #teteven

#wish FreeUniBG

Chat Room - 83 users - 121 minutes ago - current topic: Make a Wish .
network: FreeUniBG  -  irc2go: #wish

#Linux FreeUniBG

Chat Room - 82 users - 121 minutes ago - current topic: https://www.youtube.com/watch?v=RvWbcK3YQ_o&list=OLAK5uy_m7kuMpRGprucmiXcyOtonEdCTVm4pDl7s&index=10
category: Linux - network: FreeUniBG  -  irc2go: #Linux

#Jambol FreeUniBG

Chat Room - 81 users - 121 minutes ago - current topic: #jambol
network: FreeUniBG  -  irc2go: #Jambol

#lamzo FreeUniBG

Chat Room - 81 users - 121 minutes ago - current topic: ----- https://www.youtube.com/watch?v=xy921Pn3lhA&list=RDGMEM8h-ASY4B42jYeBhBnqb3-w&index=13----
network: FreeUniBG  -  irc2go: #lamzo

#velingrad FreeUniBG

Chat Room - 80 users - 121 minutes ago - No topic
category: Velingrad - network: FreeUniBG  -  irc2go: #velingrad

#Primorsko FreeUniBG

Chat Room - 79 users - 121 minutes ago - current topic: Primorsko - Sunny State ! Visit us @ Mehana Kuma Lisa ( Central South Beach )
network: FreeUniBG  -  irc2go: #Primorsko

#asd FreeUniBG

Chat Room - 74 users - 121 minutes ago - No topic
network: FreeUniBG  -  irc2go: #asd

#Vidin FreeUniBG

Chat Room - 73 users - 121 minutes ago - current topic: Äà ïèøåø íà Áúëãàðñêè åçèê ñ Ëàòèíñêè áóêâè å âñå åäíî äà ïèøåø ñ ëàéíà ïî ñòåíàòà! ×åòå ñå,íî íå å ïðèÿòíî! / http://web.net-surf.eu /
category: Vidin - network: FreeUniBG  -  irc2go: #Vidin
<   1   2   3   4   5  >

deutsch
0.1057 seconds

SimosNap   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Libera.Chat   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano