» IRC search  details

Chat Rooms

Search chat rooms within the Internet Relay Chat! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries: haskovo (4)   znc (181)   bulgaria (22)   bulgarian (5)   psybnc (21)  


Searched for 'znc bulgaria'. 202 matching entries found.  Displaying 1-10...

#znc-dev freenode

45 users – 92 minutes ago – The playground for ZNC developers | User support in #znc | Git: https://github.com/znc/znc/ | CI: https://travis-ci.org/znc/znc/ | Coverage: https://codecov.io/gh/znc/znc
chat category: ZNC Developmentnetwork: freenode  –  irc2go: #znc-dev

#znc.bg freenode

5 users – 92 minutes ago – Welcome to Free ZNC.BG service! [Keywords: znc bnc] [Web: https://znc.bg/]
chat category: ZNC Bulgarianetwork: freenode  –  irc2go: #znc.bg

#znc freenode

696 users – 92 minutes ago – ZNC 1.7.4 https://wiki.znc.in/ChangeLog/1.7.4 | https://znc.in/nightly | https://github.com/znc/znc | Development at #znc-dev | don't randomly PM people
chat category: ZNCnetwork: freenode  –  irc2go: #znc

#ZNC AllNetwork

4 users – 90 minutes ago – Unofficial ZNC channel | www.znc.in | ZNC 1.6.3: http://wiki.znc.in/ChangeLog/1.6.3 | http://znc.in/nightly | https://github.com/znc/znc | https://blog.mehl.mx/2014/i-love-znc-because-ilovefs/
chat category: ZNCnetwork: AllNetwork  –  irc2go: #ZNC

#znc EFnet

85 users – 89 minutes ago – CVE-2019-12816 -> Get ZNC 1.7.4: https://znc.in/releases/znc-1.7.4.tar.gz | Main channel is #znc on irc.freenode.net | www.znc.in | Don't PM people
chat category: ZNCnetwork: EFnet  –  irc2go: #znc

#znc IRCnet

3 users – 89 minutes ago – ZNC 1.7.2-rc1 | ZNC 1.7.1: https://wiki.znc.in/ChangeLog/1.7.1 | https://znc.in/nightly | https://github.com/znc/znc
chat category: ZNCnetwork: IRCnet  –  irc2go: #znc

#znc QuakeNet

10 users – 92 minutes ago – CVE-2019-12816 -> Get ZNC 1.7.4: https://znc.in/releases/znc-1.7.4.tar.gz | We do not offer free accounts!! | do not ask to ask | Main Chan on freenode
chat category: ZNCnetwork: QuakeNet  –  irc2go: #znc

#bulgaria BGirc.org

38 users – 88 minutes ago – Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
chat category: Bulgarianetwork: BGirc.org  –  irc2go: #bulgaria

#Bulgaria BGirc.com

274 users – 88 minutes ago – Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com . Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
chat category: Bulgarianetwork: BGirc.com  –  irc2go: #Bulgaria

#znc DALnet

5 users – 86 minutes ago – https://wiki.znc.in/Using_commands
chat category: ZNCnetwork: DALnet  –  irc2go: #znc
<    1    2    3    4    5   >

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 27849
   EFnet
   Ø 16183
   Undernet
   Ø 14578
   QuakeNet
   Ø 12764
   OFTC
   Ø 12668
   Rizon
   Ø 12409
   Chatzona
   Ø 7370
   DALnet
   Ø 7320
   Mozilla
   Ø 6778
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.0812 seconds
© 1998-2019 netsplit.de  de    IRC Online Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.