» IRC search  details

Chat Rooms

Search chat rooms within the Internet Relay Chat and get informed about their users and topics! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries: bg (3)   sed (9)   korn shell (2)   ssh (25)   telnet (9)  


Searched for 'telnet bulgaria'. 29 matching entries found.  Displaying 1-10...

#Bulgaria BGirc.com

357 users – 54 minutes ago – Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com. Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
chat category: Bulgarianetwork: BGirc.com  –  irc2go: #Bulgaria

#bulgaria BGirc.org

38 users – 54 minutes ago – Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
chat category: Bulgarianetwork: BGirc.org  –  irc2go: #bulgaria

#bulgaria EFnet

5 users – 57 minutes ago – There are two major products to come out of Berkeley: LSD and UNIX
chat category: Bulgarianetwork: EFnet  –  irc2go: #bulgaria

#bulgaria freenode

20 users – 57 minutes ago – InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
chat category: Bulgarianetwork: freenode  –  irc2go: #bulgaria

#bulgaria DALnet

3 users – 57 minutes ago – No topic
chat category: Bulgarianetwork: DALnet  –  irc2go: #bulgaria

#refugia.bulgaria Rizon

1 users – 57 minutes ago – No topic
chat category: Bulgarianetwork: Rizon  –  irc2go: #refugia.bulgaria

#bulgaria Rizon

3 users – 57 minutes ago – OnlineDJRadio || Click here to Listen: http://play.onlinedjradio.com:8000/live.m3u || Radio website: http://OnlineDJRadio.com || Current DJ: AutoDJ
chat category: Bulgarianetwork: Rizon  –  irc2go: #bulgaria

#Shake#bulgaria BGirc.com

1 users – 54 minutes ago – No topic
chat category: Bulgarianetwork: BGirc.com  –  irc2go: #Shake#bulgaria

#Bulgaria ABVNet

32 users – UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
chat category: Bulgarianetwork: ABVNet  –  irc2go: #Bulgaria

#Bulgaria FreeUniBG

217 users – 47 minutes ago – http://www.FreeUniBG.eu - http://Chat.FreeUniBG.eu - http://Forums.FreeUniBG.eu - http://Blog.FreeUniBG.eu - http://Stats.FreeUniBG.eu
chat category: Bulgarianetwork: FreeUniBG  –  irc2go: #Bulgaria
<    1    2    3   >

  

 Top IRC networks 
  freenode
  out of competition
  IRCnet
  Ø 26599
  EFnet
  Ø 15618
  Undernet
  Ø 14869
  OFTC
  Ø 13147
  QuakeNet
  Ø 12345
  Rizon
  Ø 12073
  Chatzona
  Ø 7857
  DALnet
  Ø 7419
  BSDUnix
  Ø 7254
  IRC-Hispano
  Ø 4993

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

+ 0.115 seconds
© 1998-2019 netsplit.de  de    IRC Online Chat
SimosNap   ChatBrasil   BOLChat   Chatzona   IRC-Hispano   DesireNet   IRCGate.it   ChatLounge   mIRC Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.