Bulgaria Chat Rooms

Search chat rooms within the Internet Relay Chat and get informed about their users and topics! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries:  razgrad (1)   rousse (1)   europe (50)   dimitrovgrad (2)   european (19)  


Search for Bulgaria chat rooms returned a total of 22 matching results.  Displaying 11-20...

#bulgaria QuakeNet

Chat Room - 2 users - 94 minutes ago - No topic
category: Bulgaria - network: QuakeNet  -  irc2go: #bulgaria

#skandali BGirc.com

Chat Room - 9 users - 94 minutes ago - current topic: Êàðàíòèííà çîíà !!! Òóê ñòå çàùîòî íå ñïàçâàòå ïðàâèëàòà íà êàíàë #Bulgaria. Òóê ïðàâèëà íÿìà îñâåí ãëàâíèòå íà BGIRC Network. Enjoy !
network: BGirc.com  -  irc2go: #skandali

#Arsenal FreeUniBG

Chat Room - 49 users - 87 minutes ago - current topic: https://arsenal-bulgaria.com/ - Site :: https://arsenal-bulgaria.com/ascb/become-a-member/ - Fan Club :: https://arsenal-bulgaria.com/forums/ - Forums
category: Arsenal FC - network: FreeUniBG  -  irc2go: #Arsenal

#eDynamix FreeUniBG

Chat Room - 11 users - 87 minutes ago - current topic: Welcome to eDynamix Bulgaria official channel - Visit www.edynamix.bg for more info!
network: FreeUniBG  -  irc2go: #eDynamix

#dobrich-news BCC-BGChatCommunity

Chat Room - 120 users - current topic: Channel is mutted ! News from Dobrich in Bulgaria !
category: Dobrich News - network: BCC-BGChatCommunity  -  irc2go: #dobrich-news

#varna-news BCC-BGChatCommunity

Chat Room - 120 users - current topic: Channel is mutted ! News from Varna in Bulgaria !
category: Varna News - network: BCC-BGChatCommunity  -  irc2go: #varna-news

#tyrnovo FreeUniBG

Chat Room - 153 users - 87 minutes ago - current topic: Welcome to the old Capital of Bulgaria
network: FreeUniBG  -  irc2go: #tyrnovo

#Juventus FreeUniBG

Chat Room - 12 users - 87 minutes ago - current topic: http://www.JuventusBulgaria.com - JUVENTUS BULGARIA OFFICIAL! ......
category: Juventus - network: FreeUniBG  -  irc2go: #Juventus

#sofia Undernet

Chat Room - 4 users - 97 minutes ago - current topic: Capital City of Bulgaria
category: Sofia - network: Undernet  -  irc2go: #sofia

#irc.ircbg.com FreeUniBG

Chat Room - 1 users - 87 minutes ago - current topic: Welcome to irc.ircbg.com! Part of the FreeUniBG Network. Questions? Just Ask! Visit our official channel -> #Bulgaria (double click)
category: Bulgaria - network: FreeUniBG  -  irc2go: #irc.ircbg.com
<   1   2   3  >

deutsch
0.1205 seconds

SimosNap   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Libera.Chat   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano