IRC Server cadance.canternet.org

Our IRC crawler regularly connects all registered IRC networks to fetch current information (for example the amount of concurrent users and a list of IRC channels). Below you will find some details of last connection to IRC server cadance.canternet.org that belongs to IRC network Canternet.

If you're searching for other servers of this IRC network, have a look to the list of Canternet servers that our IRC crawler periodically connects to!


Last connection

The following information has been fetched by our IRC crawler during its last connection to server cadance.canternet.org on 2022-11-27 at 14:03 (UTC).


Server Options

AWAYLEN=200 CALLERID=g CASEMAPPING=rfc1459 CHANMODES=IXbeg,​k,​FHJLdfjl,​ABCDKMNOPQRSTcimnprstuz CHANNELLEN=64 CHANTYPES=# CHARSET=ascii ELIST=MU ESILENCE EXCEPTS=e EXTBAN=,​ABCNOQRSTUcjmprsz FNC INVEX=I :
KICKLEN=255 MAP MAXBANS=60 MAXCHANNELS=128 MAXPARA=32 MAXTARGETS=20 MODES=20 NAMESX NETWORK=Canternet NICKLEN=31 OPERLOG PREFIX=(Yqaohv)!~&@%+ SILENCE=32 :
SSL=0.0.0.0:

Admin Info

Administrative info for cadance.canternet.org Name - Colgate, the minty one Nickname - Colgate E-Mail - colgate[at]canternet.org


Message Of The Day (MOTD)

-​                                                 Y
-​                                                Yj
-​                                              jYY
-​                                      #YYTYYYYYYaT   B
-​                                   zzFYYYYY        J#a
-​                                 JDsJaF     EEBBHE6YYJ Y
-​                                TDTTJTJ  EHFFGFGFGFFBE  Yz
-​                               7 GTGTJTLEHBFGGRGGFFFGFFE
-​                               Y RTnJTJTTYYEEFFGB  HFGFFBE
-​                              x  RYTTJTJTHTTYY BFLYY EHBFBE
-​                              1 EHYYTTJTsa    GE ZYPEE  EHEE
-​                              s HBFYYJTas    EEEEYYJ E    EE
-​                              1 EFFBYTTJx   zY  E TJ E
-​        7jYTYTYYYT1            Y HFFTYYJa   1  EEYT@ E
-​      nYYYYYYY     YT          z  HFFHYYJ#   aY EYTT E
-​    1TYYYYYY  YEEE   YY         Y YBFBHET#Y   GDsTTJTRG
-​   7YYYYYY  EBFFFFBBE  YJ       7Y FFGFYTJz#x YTJTJTeTB
-​   TYYYYYY EFGRRRFFFFHE  x       x  HFFYYTTaa#asJJJFJB
-​  nYYYYYY 1FGDRGFBHHEBHE  5FBFY   T  FFFYTTFis1zxLB
-​  1YYYYYY EFDRGBE     EEDJJJTaa#F J  BFEYTTF
-​  TYYYYYY EGRRFJ       GT JTJTaJsaJ  BBYTTJ8
-​  YYYYYYY EFDGB        sTTTaJJJaTa  EBEYTJTL
-​  7YYYYYY 0FRRB       FsYYsJaTJTJT EBBYTJJa8
-​  7YYYYYY  BGGFE      DJTTJJTJTTT EHEYTJTaJB
-​   YYYYYYY EFRFB       # JsTJTTJEEYYYYTJaJs
-​   jYYYYYY  FGRFL      0aaJJTRTTTTTTTJTaJzG
-​    7YYYYYY EFGFE      P#JJT1TTTTTJTJTTJX
-​     jYYYYY  BGGF@      JJTTeneGTJJJTTRK
-​      jYYYYY EFRFE    jsaTTD71 GTTJTX7nO
-​       1YYYY  FGGB   BaaTJT7xG JJaJTnj7O
-​       xYYYYY BRGFE  aaTJTR1jRYJJTJTp1jjZ
-​       TYYYY  BGDFH GJJaTTLj7 GJTaTTi1zjF
-​       xYYYY  BRRFH FTJJJTn1X FTJTTTRzxxF
-​  #TTTYYYY   EGGRBE 1JTaJs7j@ iJTJTT8x#7P
-​   1YYYYY   EFGGBH  #JJTJTn1e eTJJJTRz1zjR
-​     7sJYYEHFFFBE   ssJJTT571pPTTJTTT71nnF
-​       EEEEEEHE     zJJTJTR1eRGTJTaTTRXX@G
-​                    ZJTJTTR8  GJTJJJTG
-​                    FGTTJTF    KJTaTJTi
-​
-​ /-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​\
-​ |           Welcome to canternet.org IRC!                 |
-​ |                                                         |
-​ | Rules: 1) No spamming/flooding                          |
-​ |        2) No abusive bots                               |
-​ | For more detailed rules,​ use the /rules command         |
-​ |                                                         |
-​ | Ports:                                                  |
-​ |       SSL: 6660-​6665                                    |
-​ |       non-​SSL: 6666-​6669                                |
-​ |                                                         |
-​ | Official Channels:                                      |
-​ |                                                         |
-​ |       Lobby: #Canternet                                 |
-​ |       Help:  #Help                                      |
-​ | For other channels use /list or /msg ALIS list          |
-​ |                                                         |
-​ | Services:                                               |
-​ |    /msg NickServ help                                   |
-​ |    /msg ChanServ help                                   |
-​ |    /msg MemoServ help                                   |
-​ | For all other services: /msg HelpServ services          |
-​ |                                                         |
-​ \-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​/


deutsch
0.0156 seconds

SimosNap   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Libera.Chat   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano