#london-rack-space freenode - London Chat

This is a small report about chat room #london-rack-space, a so called IRC channel on network freenode. This report usually includes user statistics and chat topics of the last days and weeks, if the IRC channel was already registered and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. You will also find an online chat button below that forwards you to irc2go.com.

 Related queries:  britain (2)   england (12)   english (440)   uk (13)  Chat room #london-rack-space on IRC network freenode was registered at 2015-04-24 and assigned to category London Chat Rooms. Registration of this chat room was based on a large attendance.

#london-rack-space freenode - Graph about the amount of users during the last weeks

Online Chat

to, from topic
2020-09-28,
2019-02-20 
Welcome to London-rack-space: The [Platform|(Dev)?Ops] sub-group of #london-hack-space. A new year, a new name for our job.
2019-02-19,
2018-09-29 
Welcome to London-rack-space: The Ops/Devops sub-group of #london-hack-space. No we don't really know how IPv6 works either stop asking


More London Chat Rooms

#London BGirc.com

Chat Room - 5 users - 53 minutes ago - current topic: å îòâîðåí çà âñè÷êè, êîèòî ñïàçâàò ïðàâèëàòà íà BGIRC: http://www.bgirc.com/pravila.html Õàðåñàéòå è ïîñëåäâàéòå ñòðàíèöàòà íè âúâ Facebook: https://www.facebook.com/BgIrcNetwork è ñå ïðèñúåäèíåòå êúì ãðóïàòà íè: https://www.facebook.com/groups/bgirc Ñòàòèñòèêà íà êàíàëà: http://draganov.ovh/london
category: London - network: BGirc.com  -  irc2go: #London

#london DALnet

Chat Room - 227 users - 54 minutes ago - current topic: #london ««« WeLcOmE to LONDON @DaLnet [ London Chat Room ] »»» [ Website: https://en.wikipedia.org/wiki/london ] Game: available
category: London - network: DALnet  -  irc2go: #london

#London NetIRC

Chat Room - 20 users - 44 minutes ago - current topic: Welcome to LONDON Registers OPEN with 1 SUPPORTER: http://CService.NetIRC.eu/live
category: London - network: NetIRC  -  irc2go: #London

#London UniversalNet

Chat Room - 4 users - 39 minutes ago - current topic: Welcome to #LONDON CITY - ENJOY YOUR STAY !!!
category: London - network: UniversalNet  -  irc2go: #London

#thehackables freenode

Chat Room - 3 users - 55 minutes ago - current topic: General chat channel for www.TheHackables.org podcast | Episode 7 – The Lost Audio http://thehackables.org/?p=69 | Tekkit Server: | This is not an official LHS channel, expect trolling, bad language and in-jokes. | "#thehackables, for when #london-hack-space is scrolling too fast to read"
network: freenode  -  irc2go: #thehackables

deutsch
0.0996 seconds

SimosNap   Mibbit   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano