#london Undernet - London Chat

This is a small report about chat room #london, a so called IRC channel on network Undernet. This report usually includes user statistics and chat topics of the last days and weeks, if the IRC channel was already registered and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. You will also find an online chat button below that forwards you to irc2go.com.

 Related queries:  united kingdom (3)   bristol (5)   great britain (1)   english (438)  Chat room #london on IRC network Undernet was registered at 2009-07-17 and assigned to category London Chat Rooms. Registration of this chat room was based on web requests.

#london Undernet - Graph about the amount of users during the last weeks

Online Chat

to, from topic
2020-07-14,
2020-07-13 
(dertygerty) beware #london may contain nuts
2020-07-13,
2020-07-07 
(ange1968) Happy Birthday CuDdZ. Hope you have a good day!
2020-07-05,
2018-09-21 
(ange1968) Nothing to declare
2020-06-21  Happy Summer time!
2020-06-20  RIP Ian Holm
2020-06-19  (ange1968) RIP Dame Vera Lynn. Until we meet again!
2020-06-18,
2020-06-16 
Trivia: In the UK, how many hours of night time do we have on June 15th? (Night is when the sun is more than 16 degrees below the horizon) - The answer is 0!!!
2020-06-15,
2020-05-29 
(ange1968) Let the summer commence!
2020-05-28,
2020-05-25 
Happy Holiday Weekend Everyone!!!


More London Chat Rooms

#London BGirc.com

Chat Room - 7 users - 74 minutes ago - current topic: å îòâîðåí çà âñè÷êè, êîèòî ñïàçâàò ïðàâèëàòà íà BGIRC: http://www.bgirc.com/pravila.html Õàðåñàéòå è ïîñëåäâàéòå ñòðàíèöàòà íè âúâ Facebook: https://www.facebook.com/BgIrcNetwork è ñå ïðèñúåäèíåòå êúì ãðóïàòà íè: https://www.facebook.com/groups/bgirc Ñòàòèñòèêà íà êàíàëà: http://draganov.ovh/london
category: London - network: BGirc.com  -  irc2go: #London

#london DALnet

Chat Room - 144 users - 75 minutes ago - current topic: #london ««« WeLcOmE to London @DaLnet [ London Chat Room ] »»» [ Website: https://en.wikipedia.org/wiki/london ] Game: available
category: London - network: DALnet  -  irc2go: #london

#london-rack-space freenode

Chat Room - 13 users - 75 minutes ago - current topic: Welcome to London-rack-space: The [Platform|(Dev)?Ops] sub-group of #london-hack-space. A new year, a new name for our job.
category: London Science Fiction - network: freenode  -  irc2go: #london-rack-space

#London NetIRC

Chat Room - 63 users - 66 minutes ago - current topic: (gabelo) Welcome to LONDON Registers OPEN with 1 SUPPORTER: http://CService.NetIRC.eu/live
category: London - network: NetIRC  -  irc2go: #London

#London UniversalNet

Chat Room - 4 users - 61 minutes ago - current topic: Welcome to #LONDON CITY - ENJOY YOUR STAY !!!
category: London - network: UniversalNet  -  irc2go: #London

deutsch
0.1178 seconds

SimosNap   Mibbit   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano