#eggdrop RusNet - Eggdrop Chat

This is a small report about chat room #eggdrop, a so called IRC channel on network RusNet. This report usually includes user statistics and chat topics of the last days and weeks, if the IRC channel was already registered and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. You will also find an online chat button below that forwards you to irc2go.com.

 Related queries:  openfire (1)   chat (1974)   quassel (13)   pidgin (5)  Chat room #eggdrop on IRC network RusNet was registered at 2013-10-17 and assigned to category Eggdrop Chat Rooms. Registration of this chat room was based on web requests.

#eggdrop RusNet - Graph about the amount of users during the last weeks

Online Chat

to, from topic
2020-08-14,
2019-01-09 
Канал помощи по ботам eggdrop и только! | Конфиги, логи, коды, прочее не цитируем на канал, для этого есть http://paste.org.ru/, http://rn0.me/, etc | key - eggdrop | Eggdrop 1.8.4/Tcl 8.6.9 released | Используем man/calc без префикса "!"
2019-01-07,
2019-01-01 
Канал помощи по ботам eggdrop и только! | Конфиги, логи, коды, прочее не цитируем на канал, для этого есть http://paste.org.ru/, http://rn0.me/, etc | key - eggdrop | Eggdrop 1.8.4/Tcl 8.6.9 released | HNY 2k19!
2018-12-31,
2018-11-20 
Канал помощи по ботам eggdrop и только! | Конфиги, логи, коды, прочее не цитируем на канал, для этого есть http://paste.org.ru/, http://rn0.me/, etc | key - eggdrop | Eggdrop 1.8.3/Tcl 8.6.9 released | Используем man/calc без префикса "!"
2018-11-19,
2018-08-15 
Канал помощи по ботам eggdrop и только! | Конфиги, логи, коды, прочее не цитируем на канал, для этого есть http://paste.org.ru/, http://rn0.me/, etc | key - eggdrop | Eggdrop 1.8.3/Tcl 8.6.8 released | Используем man/calc без префикса "!"


More Eggdrop Chat Rooms

#eggdrop freenode

Chat Room - 187 users - 37 minutes ago - current topic: ..:: The Eggdrop IRC Bot :: Eggdrop 1.8.4 released! :: Visit the new http://eggheads.org :: Wiki http://eggwiki.org :: Pastebin http://paste.tclhelp.net ::Development https://github.com/eggheads/eggdrop and #eggheads :: 3rd party resources http://egghelp.org http://tclarchive.org :: NickServ registration required to speak: "/msg nickserv help register" ::..
category: Eggdrop - network: freenode  -  irc2go: #eggdrop

#eggdrop VirtuaLife

Chat Room - 12 users - 25 minutes ago - current topic: Canal Oficial de SUPORTE e SERVIÇOS à Eggdrop. Downloads de TCL's: Digite no canal !buscar NOME-DA-TCL ou @fserv-tcl ATENÇÃO: É necessário adicionar o bot em seu DCCALLOW, para isso, utilize /DCCALLOW +NICK-DO-BOT 0 Site: https://www.virtualife.com.br/canais/eggdrop
category: Eggdrop - network: VirtuaLife  -  irc2go: #eggdrop

#eggdrop GameSurge

Chat Room - 5 users - 32 minutes ago - current topic: Eggdrop & TCL Scripting Support - Now With Docker Support - Latest (1.8.1): wget ftp://eggheads.org/pub/eggdrop/source/1.8/eggdrop-1.8.1.tar.gz | wget geteggdrop.com | www.eggheads.org/downloads | Docker - https://hub.docker.com/_/eggdrop/ - Pastebin: paste.tclhelp.net
category: Eggdrop - network: GameSurge  -  irc2go: #eggdrop

#eggdrop IRCHaven

Chat Room - 7 users - 271 minutes ago - current topic: Welcome to the Eggdrop channel of IRCHaven. Eggdrop 1.8.4 released! :: Visit the new http://eggheads.org :: Wiki http://eggwiki.org :: Pastebin http://paste.tclhelp.net :: Development https://github.com/eggheads/eggdrop - http://tclarchive.org
category: Eggdrop - network: IRCHaven  -  irc2go: #eggdrop

#eggdrop BGirc.com

Chat Room - 47 users - 36 minutes ago - current topic: Äîáðå äîøëè â ñúïîðò êàíàëúò çà Eggdrop, ïðîñòî ïîïòàéòå è èç÷àêàéòå îòãîâîð ! Àêî â íà÷àëîòî íå óñïååòå; íàðå÷åòå ãî âåðñèÿ 1.0 ;
category: Eggdrop - network: BGirc.com  -  irc2go: #eggdrop

deutsch
0.1232 seconds

SimosNap   Mibbit   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano