YouTube Chat Rooms

Search chat rooms within the Internet Relay Chat and get informed about their users and topics! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries:  internet services (9)   providers (12)   slashdot (3)  


Search for YouTube chat rooms returned a total of 363 matching results.  Displaying 1-10...

#youtube-dl Libera.Chat

Chat Room - 154 users - 113 minutes ago - current topic: Command-line program to download videos from YouTube.com and other video sites | Downloads: https://yt-dl.org | FAQ: https://yt-dl.org/faq | Support: https://yt-dl.org/bug | Bug reporting tips: https://yt-dl.org/reporting | youtube-dl @ GitHub Universe 2020: https://githubuniverse.com/Youtube-dl-maintainers-and-their-impact/
category: YouTube - network: Libera.Chat  -  irc2go: #youtube-dl

#Youtube SkyChatz

Chat Room - 5 users - 91 minutes ago - current topic: Welcome to #Youtube Official Channel's and don't forget please visit to https://www.youtube.com/channel/UCbnycXzz0RQxjrLn5drf-Qw & click Subscribe, Like then Share for my Youtube Official Channel's | update news: https://www.worldometers.info/coronavirus/ | To get info about Covid-19 type !covid ur_country
category: YouTube - network: SkyChatz  -  irc2go: #Youtube

#youtube DALnet

Chat Room - 8 users - current topic: ..!Welcome to Official Channel of Youtube ..!!.. We appreciate your Best Behaviour ..!!.. For Fun & Entertainment Hit it -+> http://fun.cafe For UNO! Type !uno ..!!.. For Youtube Search Type !YT Thanks!..
category: YouTube - network: DALnet  -  irc2go: #youtube

#youtube Rizon

Chat Room - 14 users - 113 minutes ago - current topic: !! '-<<--<@ Welcome to #YouTube explora tus videos musicas y todo en -- http://www.youtube.com/ @>-->>-' !i
category: YouTube - network: Rizon  -  irc2go: #youtube

#YouTube NationCHAT

Chat Room - 10 users - 96 minutes ago - current topic: WELCOME to #youtube ! 🤓🤓 A channel to share Youtube-Videos / Music 🤓🤓
category: YouTube - network: NationCHAT  -  irc2go: #YouTube

#youtube AllNetwork

Chat Room - 15 users - 112 minutes ago - current topic: --===Welcome to #YouTube *ALLNETWORK ===--
category: YouTube - network: AllNetwork  -  irc2go: #youtube

#pets AnonOps

Chat Room - 7 users - 112 minutes ago - current topic: Use !pets for the cutest trigger ever|| The cutest chan ever || Where did the legend of the batmoon come from? https://i.imgur.com/U8J36q9.gif!topic v || https://i.imgur.com/5Fm5GuC.jpg || https://i.imgur.com/wmqC93v.gif || bnon is my pup || Use !randompet for cuteness | he wont be forgotten https://www.youtube.com/watch?v=7f7RgIFOAZk | rip evilbot <Cogitabundus> .vend Luna * Effexor vends Luna a small puppy
network: AnonOps  -  irc2go: #pets

#CoolFurriesOnly Snoonet

Chat Room - 20 users - 90 minutes ago - current topic: [+CFHPTfjnrtx 5:60 99:3d 30:5 5:1 10:5] #coolfurriesonly theme song: https://www.youtube.com/watch?v=h6DNdop6pD8 | steam chat group: https://s.team/chat/KCnJW307 | telegram: ?telegram | https://redd.it/7qvms3 -> "That's it. You broke me. I'm bi now." | https://i.redd.it/y45p57bomda31.png | Ray's happy place: https://redd.it/8ka8e6 | now known as #/me | This is a free pineapple zone. (as in, free from pineapple)
network: Snoonet  -  irc2go: #CoolFurriesOnly

##proxmox Libera.Chat

Chat Room - 316 users - 113 minutes ago - current topic: Unofficial Proxmox Channel | PVE Docs: https://pve.proxmox.com/pve-docs | PVE Wiki: https://pve.proxmox.com | PVE YouTube: https://youtube.com/ProxmoxVE | Discord: https://discord.gg/MBsjfHzRQB | Anything Proxmox related including Backup Server, Mail Gateway and Virtual Environment software can be discussed here! | Windows guest issues? Try our sister channel... ##windowsnorules
network: Libera.Chat  -  irc2go: ##proxmox

#love BGirc.com

Chat Room - 6 users - 110 minutes ago - current topic: https://www.youtube.com/watch?v=UEgTdSxYxfk Äíåñ å ïúðâèÿò äåí îò îñòàíàëàòà ÷àñò îò æèâîòà òè. Èçæèâåé ÿ êàêòî èñêàø. Òè ðåøàâàø! Æèâîòúò å çàãóáà íà âðåìå è âðåìåòî å çàãóáà íà æèâîò, çàòîâà çàãóáè ñâîåòî âðåìå è ïðåêàðàé ÷óäåñíî æèâîòà ñè
category: Love - network: BGirc.com  -  irc2go: #love
<   1   2   3   4   5  >

deutsch
0.1693 seconds

SimosNap   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Libera.Chat   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano