Love Chat Rooms

Search chat rooms within the Internet Relay Chat and get informed about their users and topics! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries:  flirting (2)   friendship (15)   romance (14)   relationships (6)   marriage (3)  


Search for Love chat rooms returned a total of 264 matching results.  Displaying 1-10...

#love BGirc.com

Chat Room - 5 users - 117 minutes ago - current topic: https://www.youtube.com/watch?v=UEgTdSxYxfk Äíåñ å ïúðâèÿò äåí îò îñòàíàëàòà ÷àñò îò æèâîòà òè. Èçæèâåé ÿ êàêòî èñêàø. Òè ðåøàâàø! Æèâîòúò å çàãóáà íà âðåìå è âðåìåòî å çàãóáà íà æèâîò, çàòîâà çàãóáè ñâîåòî âðåìå è ïðåêàðàé ÷óäåñíî æèâîòà ñè
category: Love - network: BGirc.com  -  irc2go: #love

#Peace-and-love EpiKnet

Chat Room - 5 users - 112 minutes ago - current topic:  .»º©º«. Bienvenue sur #Peace-and-Love=> Venez passer un bon moment avec nos jeux de mots => Kaos, Motus, Taboo et Quizz => Notre forum: http://peace-and-love.forumactif.biz/forum .»º©º«.
category: Love - network: EpiKnet  -  irc2go: #Peace-and-love

#love DALnet

Chat Room - 13 users - 120 minutes ago - current topic: »»-(¯`v´¯)--» “Love one another, but make not a bond of love: Let it rather be a moving sea between the shores of your souls.” ― Khalil Gibran »»-(¯`v´¯)--»
category: Love - network: DALnet  -  irc2go: #love

#Music-Love Chaat

Chat Room - 3 users - 116 minutes ago - current topic: Bienvenu(es) sur le salon #Music-Love la Radio 100% Romantique voici le lien d'écoute => http://net-webradio.fr/?v=608
category: Music Love - network: Chaat  -  irc2go: #Music-Love

#music&love Undernet

Chat Room - 5 users - 120 minutes ago - current topic: Christ be with you, Peace be with you, Love be with you, Joy be with you, may you be Blessed!
category: Music Love - network: Undernet  -  irc2go: #music&love

#love Chatzona

Chat Room - 7 users - 115 minutes ago - current topic: Sala de amistad y buen rollo , "Love para todas y todas para Love"
category: Love - network: Chatzona  -  irc2go: #love

##cheers Libera.Chat

Chat Room - 8 users - 120 minutes ago - current topic: A place for ☮️ peaceful 🤝 friendly 🍸 social 🔞 adult 🗨️ conversation, it's always 🕔 5 o'clock here. 🗣️ Say what you like, but don't be an 🐴👌 asshole, or a ❄️ snowflake. Doesn't matter where 🌍🌎🌏 you're from, who ♂️ ♀️ ⚧️ ☿️ ⚢ ⚣ ⚤ ⚥ you are, or 👫👬👭 who you love or hate, our troubles are all the same. Cheers!
category: Cheers - network: Libera.Chat  -  irc2go: ##cheers

#love ouchnet

Chat Room - 11 users - 103 minutes ago - current topic: LoveLoveLove
category: Love - network: ouchnet  -  irc2go: #love
<   1   2   3   4   5  >

deutsch
0.0753 seconds

SimosNap   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Libera.Chat   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano