Hamar Chat Rooms

Search chat rooms within the Internet Relay Chat and get informed about their users and topics! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries:  halden (1)   norge (6)   norsk (5)   moss (2)   norway (12)  


Search for Hamar chat rooms returned a total of 2 matching results.  Displaying 1-2...

#ArmeniaGames Rizon

Chat Room - 7 users - 100 minutes ago - current topic: ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ #ArmeniaGames Hayeren Viktorinan Miacnelu hamar Greq !start։ Մաղթում ենք ձեզ հաճելի ժամանց։ Trivia խաղի համար գրեք .Trivia այն դադարեցնելու համար գրեք .strivia։ Օգնության համար համեցեք #ArmHelp։ Շնորհակալություն♡♡♡
category: Armenia Games Agames ARM - network: Rizon  -  irc2go: #ArmeniaGames

#hamar EFnet

Chat Room - 3 users - 100 minutes ago - current topic: God Jul =D
category: Hamar - network: EFnet  -  irc2go: #hamar

deutsch
0.1173 seconds

SimosNap   Mibbit   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano