» IRC search  details

Hamar Chat Rooms

Search chat rooms within the Internet Relay Chat and get informed about their users and topics! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries: norway (17)   oslo (5)   bergen (2)   kongsberg (1)   norsk (6)  


Searched for Hamar chat rooms. 2 matching entries found.  Displaying 1-2...

#ArmeniaGames Rizon

7 users – 95 minutes ago – ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ #ArmeniaGames Hayeren Viktorinan Miacnelu hamar Greq !start։ Մաղթում ենք ձեզ հաճելի ժամանց։ Trivia խաղի համար գրեք .Trivia այն դադարեցնելու համար գրեք .strivia։ Օգնության համար համեցեք #ArmHelp։ Շնորհակալություն♡♡♡
chat category: Armenia Games Agames ARMnetwork: Rizon  –  irc2go: #ArmeniaGames

#hamar EFnet

2 users – 95 minutes ago – God Jul =D
chat category: Hamarnetwork: EFnet  –  irc2go: #hamar

  

 Top IRC networks 
  freenode
  out of competition
  IRCnet
  Ø 27009
  EFnet
  Ø 15731
  Undernet
  Ø 14547
  OFTC
  Ø 13010
  QuakeNet
  Ø 12499
  Rizon
  Ø 12063
  DALnet
  Ø 7461
  BSDUnix
  Ø 6374
  IRC-Hispano
  Ø 5105
  OltreIrc
  Ø 4837

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

+ 0.0903 seconds
© 1998-2019 netsplit.de  de    IRC Online Chat
SimosNap   ChatBrasil   BOLChat   Chatzona   IRC-Hispano   DesireNet   IRCGate.it   ChatLounge   mIRC Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.