» IRC search  details

Facebook Chat Rooms

Search chat rooms within the Internet Relay Chat and get informed about their users and topics! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries: social networking (4)   linkedin (4)   ryze (1)  


Searched for Facebook chat rooms. 331 matching entries found.  Displaying 1-10...

#facebook freenode

26 users – 63 minutes ago – ==READ THIS== This is a channel for technical discussion between developers. Visit facebook.com/help if you are having issues with Facebook unrelated to Platform. To report Platform bugs, log the URL, repro steps, etc in the bug tracker: https://developers.facebook.com/support/bugs/, then link the bug in the channel to discuss. ==THANK YOU AND WELCOME TO #FACEBOOK==
chat category: Facebooknetwork: freenode  –  irc2go: #facebook

#facebook DALnet

57 users – 63 minutes ago – <><><>Selamat Datang Di Channel #facebook @DALnet - NO!: Invite/Spam/Repeat/CAPS/Flood/Adv/BadWord - Register Nick: /ns register <password> <email> - Cegah Spam: /mode <nick kamu> +RC - Have a nice chat & enjoy here! :)<><><>
chat category: Facebooknetwork: DALnet  –  irc2go: #facebook

#Facebook sVipCHAT

2 users – 43 minutes ago – .:. #Facebook@sVipCHAT .:. Toppic setted automatically .:. Reason: Lack of topic .:.
chat category: Facebooknetwork: sVipCHAT  –  irc2go: #Facebook

#Varna BGirc.com

80 users – 60 minutes ago – Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿ êàíàë íà ãðàä Âàðíà - ÷àñò îò BGIRC Network! Çà îïëàêâàíèÿ, ïðîáëåìè, ìíåíèÿ ñâúðçàíè ñ êàíàëà - http://varna.wildsurf.org .. Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå Ôåéñáóê ñòðàíèöàòà íà ìðåæàòà íà àäðåñ https://www.facebook.com/BgIrcNetwork https://www.youtube.com/watch?v=kOrC4PdUE6c VICTORIA
chat category: Varnanetwork: BGirc.com  –  irc2go: #Varna

#facebook KampungChat

50 users – 50 minutes ago – <><><> Welcome to FACEBOOK <><><>
chat category: Facebooknetwork: KampungChat  –  irc2go: #facebook

#facebook Undernet

3 users – 63 minutes ago – facebook - The channel to be in. News: *
chat category: Facebooknetwork: Undernet  –  irc2go: #facebook

#facebook NationCHAT

8 users – 49 minutes ago – https://www.facebook.com/NationCHAT
chat category: Facebooknetwork: NationCHAT  –  irc2go: #facebook

#Bulgaria BGirc.com

132 users – 60 minutes ago – Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com. Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
chat category: Bulgarianetwork: BGirc.com  –  irc2go: #Bulgaria
<    1    2    3    4    5   >

  

 Top IRC networks 
  freenode
  out of competition
  IRCnet
  Ø 26546
  EFnet
  Ø 15604
  Undernet
  Ø 14946
  OFTC
  Ø 13171
  QuakeNet
  Ø 12305
  Rizon
  Ø 12056
  DALnet
  Ø 7427
  BSDUnix
  Ø 7185
  Chatzona
  Ø 7068
  IRC-Hispano
  Ø 4996

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

+ 0.14 seconds
© 1998-2019 netsplit.de  de    IRC Online Chat
SimosNap   ChatBrasil   BOLChat   Chatzona   IRC-Hispano   DesireNet   IRCGate.it   ChatLounge   mIRC Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.