Facebook Chat Rooms

Search chat rooms within the Internet Relay Chat and get informed about their users and topics! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries:  social networking (2)  


Search for Facebook chat rooms returned a total of 271 matching results.  Displaying 1-10...

#facebook freenode

Chat Room - 25 users - 130 minutes ago - current topic: ==READ THIS== This is a channel for technical discussion between developers. Visit facebook.com/help if you are having issues with Facebook unrelated to Platform. To report Platform bugs, log the URL, repro steps, etc in the bug tracker: https://developers.facebook.com/support/bugs/, then link the bug in the channel to discuss. ==THANK YOU AND WELCOME TO #FACEBOOK==
category: Facebook - network: freenode  -  irc2go: #facebook

#Facebook sVipCHAT

Chat Room - 2 users - 114 minutes ago - current topic: .:. #Facebook@sVipCHAT .:. Toppic setted automatically .:. Reason: Lack of topic .:.
category: Facebook - network: sVipCHAT  -  irc2go: #Facebook

#facebook KampungChat

Chat Room - 48 users - 121 minutes ago - current topic: <><><> Welcome to FACEBOOK <><><>
category: Facebook - network: KampungChat  -  irc2go: #facebook

#facebook NationCHAT

Chat Room - 7 users - 119 minutes ago - current topic: https://www.facebook.com/NationCHAT
category: Facebook - network: NationCHAT  -  irc2go: #facebook

#facebook Rizon

Chat Room - 5 users - 130 minutes ago - current topic:  Welcome to FaceBook.com
category: Facebook - network: Rizon  -  irc2go: #facebook

#varna BGirc.com

Chat Room - 165 users - 129 minutes ago - current topic: Äîáðå äîøëè â êàíàëà íà ãðàä Âàðíà - ÷àñò îò BGIRC Network. Çà ïðîáëåìè, îïëàêâàíèÿ, ìíåíèÿ ñâúðçàíè ñ êàíàëà - https://varna.wildsurf.bg .. Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå Ôåéñáóê ñòðàíèöàòà íà ìðåæàòà íà àäðåñ https://www.facebook.com/BgIrcNetwork
category: Varna - network: BGirc.com  -  irc2go: #varna

#gyuvetch BGirc.com

Chat Room - 141 users - 129 minutes ago - current topic: Äîáðå äîøëè â êàíàë #gyuvetch Óåáñàéò íà ìðåæàòà www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/ https://www.facebook.com/groups/bgirc/
network: BGirc.com  -  irc2go: #gyuvetch

#bulgaria BGirc.com

Chat Room - 197 users - 129 minutes ago - current topic: ......... Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿ êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria <> www.BGIRC.com. Ïðè ïðîáëåìè ñ ìðåæàòà âëåçòå â êàíàë #help èëè http://forum.bgirc.com . Facebook - https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/ & https://www.facebook.com/groups/bgirc/
category: Bulgaria - network: BGirc.com  -  irc2go: #bulgaria

#ubuntu-ngo freenode

Chat Room - 3 users - 130 minutes ago - current topic: What is Ubuntu-NGO, ROOT is here | http://daniel.holba.ch/blog/?p=422 | https://wiki.ubuntu.com/NGO |Join https://launchpad.net/~ubuntu-ngo | http://ubuntungo.wordpress.com/2009/11/11/ubuntu-ngo-what-is-it-we-do-again | https://blueprints.launchpad.net/ubuntu/+spec/community-lucid-ngo | Facebook group: http://www.facebook.com/home.php#!/group.php?gid=126648474029896&ref=ts
category: Ubuntu - network: freenode  -  irc2go: #ubuntu-ngo

#facebook BGirc.com

Chat Room - 38 users - 129 minutes ago - current topic: Òîâà, êîåòî îïðåäåëÿ êàêúâ ñè, å îíîâà, êîåòî íå áè íàïðàâèë!
category: Facebook - network: BGirc.com  -  irc2go: #facebook
<   1   2   3   4   5  >

deutsch
0.145 seconds

SimosNap   Mibbit   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano