Facebook Chat Rooms

Search chat rooms within the Internet Relay Chat and get informed about their users and topics! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries:  social networking (4)  


Search for Facebook chat rooms returned a total of 295 matching results.  Displaying 1-10...

#facebook freenode

Chat Room - 29 users - 122 minutes ago - current topic: ==READ THIS== This is a channel for technical discussion between developers. Visit facebook.com/help if you are having issues with Facebook unrelated to Platform. To report Platform bugs, log the URL, repro steps, etc in the bug tracker: https://developers.facebook.com/support/bugs/, then link the bug in the channel to discuss. ==THANK YOU AND WELCOME TO #FACEBOOK==
category: Facebook - network: freenode  -  irc2go: #facebook

#facebook DALnet

Chat Room - 46 users - 121 minutes ago - current topic: ▀▄▀▄▀▄ https://www.facebook.com/ ▄▀▄▀▄▀
category: Facebook - network: DALnet  -  irc2go: #facebook

#facebook KampungChat

Chat Room - 50 users - 114 minutes ago - current topic: <><><> Welcome to FACEBOOK <><><>
category: Facebook - network: KampungChat  -  irc2go: #facebook

#Facebook GigaIRC

Chat Room - 3 users - 116 minutes ago - current topic:  www.Facebook.com/GigaIRC.network
category: Facebook - network: GigaIRC  -  irc2go: #Facebook

#facebook NationCHAT

Chat Room - 8 users - 113 minutes ago - current topic: https://www.facebook.com/NationCHAT
category: Facebook - network: NationCHAT  -  irc2go: #facebook

#London BGirc.com

Chat Room - 8 users - 121 minutes ago - current topic: å îòâîðåí çà âñè÷êè, êîèòî ñïàçâàò ïðàâèëàòà íà BGIRC: http://www.bgirc.com/pravila.html Õàðåñàéòå è ïîñëåäâàéòå ñòðàíèöàòà íè âúâ Facebook: https://www.facebook.com/BgIrcNetwork è ñå ïðèñúåäèíåòå êúì ãðóïàòà íè: https://www.facebook.com/groups/bgirc Ñòàòèñòèêà íà êàíàëà: http://draganov.ovh/london
category: London - network: BGirc.com  -  irc2go: #London

#opfrance AnonOps

Chat Room - 2 users - 121 minutes ago - current topic: Canal d'Anonymous France Website: anonops.fr (en construction) / Facebook: @AnonFrOfficiel / Twitter: @AnonFrOfficiel / Youtube: youtube.anonops.fr / Ce chan sert aux membres français à communiqué, pas de troll, flood ou hack ici / Seul les discussions sur les op de terrains pacifistes sont tollérés ici / memo sur les commandes irc --> https://opensource.com/sites/default/files/opensourcedot
category: France - network: AnonOps  -  irc2go: #opfrance

#Varna BGirc.com

Chat Room - 125 users - 121 minutes ago - current topic: Äîáðå äîøëè â êàíàëà íà ãðàä Âàðíà - ÷àñò îò BGIRC NETWORK. Çà îïëàêâàíèÿ, ïðîáëåìè, ìíåíèÿ, ñâúðçàíè ñ êàíàëà - https://varna.wildsurf.org .. Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå Ôåéñáóê ñòðàíèöàòà íà ìðåæàòà íà àäðåñ https://www.facebook.com/BgIrcNetwork
category: Varna - network: BGirc.com  -  irc2go: #Varna

#opbelgium AnonOps

Chat Room - 2 users - 121 minutes ago - current topic: Canal Officiel d'Anonymous Belgium Website: anonops.be (en construction) / Facebook: @AnonBeOfficiel / Twitter: @AnonBeOfficiel/ Youtube: youtube.anonops.be / Ce chan sert aux membres belge à communiqué, pas de troll, flood ou hack ici / Seul les discussions sur les op de terrains pacifistes sont tollérés ici / memo sur les commandes irc --> https://opensource.com/sites/default/files/opensourc
category: Belgium - network: AnonOps  -  irc2go: #opbelgium

#gyuvetch BGirc.com

Chat Room - 100 users - 121 minutes ago - current topic: Äîáðå äîøëè â êàíàë #gyuvetch Óåáñàéò íà ìðåæàòà www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/ https://www.facebook.com/groups/bgirc/
network: BGirc.com  -  irc2go: #gyuvetch
<   1   2   3   4   5  >

deutsch
0.1703 seconds

SimosNap   Mibbit   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano