Euro Chat Rooms

Search chat rooms within the Internet Relay Chat and get informed about their users and topics! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries:  cryptocurrencies (4)   cryptocurrency (38)   pandacoin (1)   namecoin (6)   currencies (5)  


Search for Euro chat rooms returned a total of 9 matching results.  Displaying 1-9...

#conspiracy Rizon

Chat Room - 36 users - 103 minutes ago - current topic: "##conspiracy on Freenode was closed due to selective enforcement of vague FN network policies. This is the new place. Good site: www.backlash.com Related chatrooms: https://x0.no/mmsz mojeek.com is far less censored than Google. chemtrails NWO federal reserve dollar / euro collapse survival vaccines mercury autism SARS-CoV-2 COVID vaccine may solve what vaccines caused."
category: Conspiracy - network: Rizon  -  irc2go: #conspiracy

#Euro Aitvaras

Chat Room - 21 users - 103 minutes ago - current topic: Prisijunk prie Aitvaro kanalo per Telegram! -> https://t.me/aitvaras
category: Euro - network: Aitvaras  -  irc2go: #Euro

#ahl.euro QuakeNet

Chat Room - 2 users - 103 minutes ago - current topic: Ondini, wru?
category: Euro - network: QuakeNet  -  irc2go: #ahl.euro

#euro-de euIRC

Chat Room - 2 users - 97 minutes ago - No topic
category: Euro Germany - network: euIRC  -  irc2go: #euro-de

#euro euIRC

Chat Room - 2 users - 97 minutes ago - No topic
category: Euro - network: euIRC  -  irc2go: #euro

#music WeNet

Chat Room - 1 users - current topic: ONLine ðåéòèíãè Mtv.ru (!mtv (ïðèìåð: !mtv euro 1-5))Ìóçûêà Íàñ ñâÿçàëà, Òàéíîþ íàøåé ñòàëà...// Ïðîáóéòå: -ïîãîäà <ãîðîä>;-ãîðîñêîï 8 ìàðòà ñêîðî , ¸ëêè çàöâåëè èç ïîä ÂÅÑÅÍíåãî ñíåãà / Õèò ïàðàä êàíàëà Ìóç-òâ ïî êîìàíäå: !ìóçòâ ÷àðò
category: Music - network: WeNet  -  irc2go: #music

#dutch IRCnet

Chat Room - 7 users - 103 minutes ago - current topic: Vierjarig meisje in Trento bestelt voor bijna 2.000 euro aan ijsjes & de felbegeerde Roodkoperen Fluit van Verdienste,
category: Netherlands - network: IRCnet  -  irc2go: #dutch

#eurocup Rizon

Chat Room - 6 users - 103 minutes ago - current topic: 020 UEFA Euro | Countdown: https://kthx.at/eurocup/
category: Euro - network: Rizon  -  irc2go: #eurocup

#3d Azzurra

Chat Room - 1 users - 102 minutes ago - current topic: secondo ceresani satana e' tornato sulla terra su un doblo' euro 1 diesel col climatizzatore a manetta fumando bruciando la plastica ruttando e scoreggiando avendo del cul fatto trombetta per compiere l'apocalisse (al bando i guardoni e i djmark)
network: Azzurra  -  irc2go: #3d

deutsch
0.1155 seconds

SimosNap   Mibbit   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano