IRC Server irc.zonebg.eu

Our IRC crawler regularly connects all registered IRC networks to fetch current information (for example the amount of concurrent users and a list of IRC channels). Below you will find some details of last connection to IRC server irc.zonebg.eu that belongs to IRC network ZoneBG.

If you're searching for other servers of this IRC network, have a look to the list of ZoneBG servers that our IRC crawler periodically connects to!


Last connection

The following information has been fetched by our IRC crawler during its last connection to server irc.zonebg.eu on 2021-09-24 at 22:24 (UTC).


Server Options

AWAYLEN=200 CALLERID=g CASEMAPPING=russian-utf8-ranges CHANMODES=IXZbegw,​k,​FHJLdfjl,​ABCDGKMNOPQRSTcimnprstuz CHANNELLEN=64 CHANTYPES=# CHARSET=ascii ELIST=MU ESILENCE EXCEPTS=e EXTBAN=,​ABCNOQRSTUcjmprsz FNC INVEX=I :
KICKLEN=255 MAP MAXBANS=60 MAXCHANNELS=20 MAXPARA=32 MAXTARGETS=20 MODES=20 NAMESX NETWORK=ZoneBG NICKLEN=31 OPERLOG OVERRIDE PREFIX=(Yqaohv)!~&@%+ :
REMOVE SECURELIST SILENCE=32 SSL=51.89.22.36:

Admin Info

Administrative info for Irc.ZoneBG.eu Name - Денислав Денев Nickname - DenevVv E-Mail - root[at]zonebg.eu


Message Of The Day (MOTD)

-​  
-​           _​_​_​_​_​                        _​_​_​_​_​   _​_​_​_​_​    _​_​_​_​_​      _​
-​          |_​   _​|                      |_​   _​| |  _​_​ \  / _​_​_​_​|    | |    
-​            | |    _​ _​_​    _​_​_​   _​ _​_​    | |   | |_​_​) || |       _​_​| |
-​            | |   | '_​ \  / _​_​| | '_​ \   | |   |  _​  / | |      / _​` |
-​           _​| |_​  | | | | \_​_​ \ | |_​) | _​| |_​  | | \ \ | |_​_​_​_​ | (_​| |
-​          |_​_​_​_​_​| |_​| |_​| |_​_​_​/ | ._​_​/ |_​_​_​_​_​| |_​|  \_​\ \_​_​_​_​_​| \_​_​,​_​|
-​              _​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​| |_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​
-​             |_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​|_​|_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​|
-​
-​
-​                       ==================================
-​                 -​= Благодарим Ви,​ че избрахте irc.zonebg.eu =-​
-​                        ==================================
-​                    -​= Администратор: DenevVv (Денислав Денев) =-​
-​                    -​= Бекъп админ: Kalin (Калин Петров) =-​
-​                        ===============================
-​                      За Връзка с операторите: #bulgaria
-​                      Уеб: http://zonebg.eu/
-​                      Уеб чат: http://4at.zonebg.eu
-​                      Форум: http://zonebg.eu/forum
-​                        ===============================
-​                               Правила на сървъра
-​                        ===============================
-​       * Забранено е:
-​         -​ пускането волно или неволно на CLONE,​ FLOOD,​ INVITE,​ SPAM атаки.
-​         -​ Всичко останало,​ което да попречи на нормалната работа на мрежата.
-​         -​ Ако се питате дали нещо е забранено,​ то значи е забранено.
-​       * Администраторите не трябва да бъдат въвличани в канални конфликти
-​         или обсъждания. Имат право да ползват привилегиите си с цел
-​         поддръжка на реда в мрежата.
-​       * Използвайте "/part #channel",​ "/ignore nick" или "/quit"
-​         ако някой ви притеснява.
-​                     -​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​
-​                       SSL поддръжка: irc.zonebg.eu
-​                       Портове: 697,​ 9999
-​                                  -​=-​=-​=-​=-​
-​                       Сървър: irc.zonebg.eu
-​                       Портове: 667,​ 6668,​ 6669
-​                                  -​=-​=-​=-​=-​
-​                       IPv6: IPv6.zonebg.eu
-​                       Портове: 667
-​                       SSL поддръжка: IPV6.zonebg.eu
-​                       Портове: 697
-​                     -​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​


deutsch
0.0173 seconds

SimosNap   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Libera.Chat   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano