#verynice-radio-staff ChatPlezier - Nice Chat

This is a small report about chat room #verynice-radio-staff, a so called IRC channel on network ChatPlezier. This report usually includes user statistics and chat topics of the last days and weeks, if the IRC channel was already registered and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. You will also find an online chat button below that forwards you to irc2go.com.

 Related queries:  provence (1)   provence - alpes - côte d'azur (7)   alpes (1)   nice (285)  Chat room #verynice-radio-staff on IRC network ChatPlezier was registered at 2020-04-16 and assigned to category Nice Chat Rooms. Registration of this chat room was based on a large attendance.

#verynice-radio-staff ChatPlezier - Graph about the amount of users during the last weeks

Online Chat

to, from topic
2020-09-23,
2020-09-07 
Staffroom voor de teamleden van Verynice-radio Dus Geen Toegang Voor Ongwenste
2020-09-06,
2020-04-17 
®®®®®®® Staffroom voor de teamleden van Verynice-radio Dus Geen Toegang Voor Ongwenste !!! I' !¡!¡ ®®®®®®®


More Nice Chat Rooms

#python freenode

Chat Room - 1714 users - 106 minutes ago - current topic: Anything about Python is on-topic. Don't paste, use https://bpaste.net/+python | Be nice. The Python CoC applies: https://j.mp/psf-coc | Tutorial: https://j.mp/MCAhYx | New programmer? https://j.mp/23X7emF | Ops are at #python-ops | #python-fr #python.de #python-uk #python-es #python.tw #python-br #python-nl #python-ir #python.it #python-ro #python-india #python-hu
category: Python - network: freenode  -  irc2go: #python

#gentoo freenode

Chat Room - 1032 users - 106 minutes ago - current topic: Gentoo Linux Support | Can't speak? /j #gentoo-ops | long pastes: wgetpaste or dpaste.com | Perl conflicts? https://goo.gl/7Miost | Be nice! https://goo.gl/gvnCii | Switch to profile 17.1? https://bit.ly/322fxVr | startx permission problems? emerge -1a xorg-server[suid] or use elogind, systemd, or a DM
category: Gentoo - network: freenode  -  irc2go: #gentoo

#Shake BGirc.com

Chat Room - 129 users - 105 minutes ago - current topic: Welcome and have a nice chat on #ShaKe ÔÎÐÓÌ ÑÒÀß ÍÀ ÊÀÍÀËÀ http://forum.bgirc.com/forum/32-shake/ | webchat :| http://shakechat.net/ ×åñòèò Äåí íà íåçàâèñèìîñòòà, Áúëãàðè!Äà áúäåì âñå òàêà íåçàâèñèìè, ñâîáîäíè è îáåäèíåíè! ×åñòèò ðîæäåí äåí, Òîøå! Ïîæåëàâàìå òè ìíîãî çäðàâå, êúñìåò è Êàðè ïî ïàïèîíêà ;)
network: BGirc.com  -  irc2go: #Shake

#MysteryNewsTV freenode

Chat Room - 19 users - 106 minutes ago - current topic: Official Channel of Mystery News TV on IRC | Youtube: https://www.youtube.com/MysteryNewsTV | Twitter: https://twitter.com/MysteryNewsTV | International channel, all languages allowed / alle Sprachen erlaubt / todas la lenguas permitida | Be nice, no insults in here and don't get personal | Bleibt nett, keine Beldigungen oder persönlich werden | Ser amable, no insultos aquí
network: freenode  -  irc2go: #MysteryNewsTV

##abgilpqt+ freenode

Chat Room - 21 users - 106 minutes ago - current topic: Channel for asexuals/aromantics, bi*, gays, intersex, pan*, queer, trans & other gender, romantic/sensual & sexual minorities ♥ | Rules: WIP/buggy: https://hub.disroot.org/page/abgilpqt/rules https://hub.weho.st/page/abgilpqt/rules, TL;DR Just be nice to everyone and respect their self-definition and pronouns | We are NOT a 18+ channel, there are plenty of others around.
network: freenode  -  irc2go: ##abgilpqt+

deutsch
0.1978 seconds

SimosNap   Mibbit   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano