#metal BGirc.com - Metal Chat

This is a small report about chat room #metal, a so called IRC channel on network BGirc.com. This report usually includes user statistics and chat topics of the last days and weeks, if the IRC channel was already registered and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. You will also find an online chat button below that forwards you to irc2go.com.

 Related queries:  musik (12)   singing (3)   trance (33)   metal (56)  Chat room #metal on IRC network BGirc.com was registered at 2018-07-29 and assigned to category Metal Chat Rooms. Registration of this chat room was based on a large attendance.

#metal BGirc.com - Graph about the amount of users during the last weeks

Online Chat

to, from topic
2020-07-05,
2019-06-20 
Peace, Love, Respect, Freedom, Forgiveness, Harmony, Unity, Empathy, Fairness, Compassion, Honesty, Sincerity, Gratefulness, Gratitude
2020-05-06  Tóê íå ñå ñëóøà Ñëàâè Òðèôîíîâ! Peace, Love, Respect, Freedom, Forgiveness, Harmony, Unity, Empathy, Fairness, Compassion, Honesty, Sincerity, Gratefulness, Gratitude
2019-11-29,
2019-07-05 
Peace, Love, Respect, Freedom, Forgiveness, Harmony, Unity, Empathy, Fairness, Compassion, Honesty, Sincerity, Gratefulness, Gratitude è òóê - òàìå èçãîðåëè êîòåíöà )
2019-06-19,
2019-06-17 
[00:23] <ØÀÌÏÀÍÑÊÎ`Â`ÃÚÇÀ`È> êàê ñàìî è ïðåïúëíèõìå àíóñà ñ øàìïàíñêî ñíîùè íà ìîÿòà, íå å èñòèíà
2019-06-16,
2019-04-16 
ÄÎÁÐÅ ÄÎØËÈ Â ÏÎÐÍÎ ÈÌÏÅÐÈßÒÀ ÍÀ ÈÌÏÅÐÀÒÐÈÖÀ ÐÀÇÏÎÐÅÒÈÍÀ È ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ ÑÅÁÅÏÎÄÎÁÅÍ!
2019-05-29,
2019-05-08 
ÄÎÁÐÅ ÄÎØËÈ Â ÏÎÐÍÎ ÈÌÏÅÐÈßÒÀ ÍÀ ÈÌÏÅÐÀÒÐÈÖÀ ÐÀÇÏÎÐÅÒÈÍÀ È ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ ÑÅÁÅÏÎÄÎÁÅÍ!
2019-04-15,
2019-04-10 
ÈÌÏÅÐÈßÒÀ ÎÒÂÐÚÙÀ ÍÀ ÓÄÀÐÀ!
2019-04-09,
2019-03-29 
Äîáðå äîøëè â êàíàëúò íà ðàçïîðåòèíêèòå P Ïðèÿòåëñòâîòî å êðèñòàëíà âàçà, â êîÿòî íå öúôòè îìðàçà, íî ñ÷óïèø ëè ÿ òè - òðóäíî ñå ëåïè.
2019-03-28,
2019-03-07 
Ïðèÿòåëñòâîòî å êðèñòàëíà âàçà, â êîÿòî íå öúôòè îìðàçà, íî ñ÷óïèø ëè ÿ òè - òðóäíî ñå ëåïè.
2019-03-06,
2019-01-26 
The true friend is the one, who gives you the freedom to be yourself.


More Metal Chat Rooms

#metal Sohbet.net

Chat Room - 13 users - 39 minutes ago - current topic:  Deðerli kullanýcýlarýmýz, global kanallarýmýzdan #Metal kanalý kiralýktýr. Sohbet.NET'de global kanal founderi olmanýn farklýlýðý ve avantajlarý ile #Metal kanalýný kiralamak isteyen kullanýcýlarýmýz #Sales kanalýndaki satýþ sorumlusu arkadaþlarýmýzla görüþebilirler.
category: Metal - network: Sohbet.net  -  irc2go: #metal

#heavy-metal.de euIRC

Chat Room - 2 users - 46 minutes ago - current topic: Willkommen zum Heavy-Metal.de Chatroom! Setz dich, nimm dir 'nen Keks. Reaktionszeiten von 1-2 Sekunden bitte einkalkulieren (bis die Wartezeit von 2-4 Stunden beginnt) \m/-_-\m/
category: Heavy Metal Germany - network: euIRC  -  irc2go: #heavy-metal.de

#All-Metal Undernet

Chat Room - 46 users - 51 minutes ago - current topic:  Welcome to #All-Metal >> Serving 254 Packs on 2 XDCC Bot(s) << @Find & !New Supported
category: Metal - network: Undernet  -  irc2go: #All-Metal

#metal DALnet

Chat Room - 8 users - 51 minutes ago - current topic: Welcome to #Metal | ENGLISH ONLY! | Don't annoy the op's, no douche baggery | R.I.P. Neil Peart |
category: Metal - network: DALnet  -  irc2go: #metal

#metal-only QuakeNet

Chat Room - 6 users - 51 minutes ago - current topic: Dies ist nicht der richtige Channel. Bitte joine #metal-only.de und parte hier. Danke :)
category: Metal - network: QuakeNet  -  irc2go: #metal-only

deutsch
0.0946 seconds

SimosNap   Mibbit   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano