#love Chatzona - Love Chat

This is a small report about chat room #love, a so called IRC channel on network Chatzona. This report usually includes user statistics and chat topics of the last days and weeks, if the IRC channel was already registered and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. You will also find an online chat button below that forwards you to irc2go.com.

 Related queries:  love (258)   friendship (17)   flirting (2)   marriage (3)  Chat room #love on IRC network Chatzona was registered at 2020-06-17 and assigned to category Love Chat Rooms. Registration of this chat room was based on web requests.

#love Chatzona - Graph about the amount of users during the last weeks

Online Chat

to, from topic
2022-06-14,
2022-06-10 
[+Hnt 15:1h] Sala de amistad y buen rollo , "Love para todas y todas para Love"
2022-06-09,
2022-03-29 
Sala de amistad y buen rollo , "Love para todas y todas para Love"
2020-07-09  «»«»«»«»«» <Eres el Angel de Mis Sueños> «»«»«»«»«» :)


More Love Chat Rooms

#love BGirc.com

Chat Room - 8 users - 75 minutes ago - current topic: https://www.youtube.com/watch?v=UEgTdSxYxfk Äíåñ å ïúðâèÿò äåí îò îñòàíàëàòà ÷àñò îò æèâîòà òè. Èçæèâåé ÿ êàêòî èñêàø. Òè ðåøàâàø! Æèâîòúò å çàãóáà íà âðåìå è âðåìåòî å çàãóáà íà æèâîò, çàòîâà çàãóáè ñâîåòî âðåìå è ïðåêàðàé ÷óäåñíî æèâîòà ñè
category: Love - network: BGirc.com  -  irc2go: #love

#Peace-and-love EpiKnet

Chat Room - 5 users - 70 minutes ago - current topic:  .»º©º«. Bienvenue sur #Peace-and-Love=> Venez passer un bon moment avec nos jeux de mots => Kaos, Motus, Taboo et Quizz => Notre forum: http://peace-and-love.forumactif.biz/forum .»º©º«.
category: Love - network: EpiKnet  -  irc2go: #Peace-and-love

#love DALnet

Chat Room - 12 users - 78 minutes ago - current topic: »»-(¯`v´¯)--» “Love one another, but make not a bond of love: Let it rather be a moving sea between the shores of your souls.” ― Khalil Gibran »»-(¯`v´¯)--»
category: Love - network: DALnet  -  irc2go: #love

#Music-Love Chaat

Chat Room - 2 users - 74 minutes ago - current topic: Bienvenu(es) sur le salon #Music-Love la Radio 100% Romantique voici le lien d'écoute => http://net-webradio.fr/?v=608
category: Music Love - network: Chaat  -  irc2go: #Music-Love

##cheers Libera.Chat

Chat Room - 8 users - 78 minutes ago - current topic: A place for ☮️ peaceful 🤝 friendly 🍸 social 🔞 adult 🗨️ conversation, it's always 🕔 5 o'clock here. 🗣️ Say what you like, but don't be an 🐴👌 asshole, or a ❄️ snowflake. Doesn't matter where 🌍🌎🌏 you're from, who ♂️ ♀️ ⚧️ ☿️ ⚢ ⚣ ⚤ ⚥ you are, or 👫👬👭 who you love or hate, our troubles are all the same. Cheers!
category: Cheers - network: Libera.Chat  -  irc2go: ##cheers

deutsch
0.0908 seconds

SimosNap   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Libera.Chat   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano