#love BGirc.com - Love Chat

This is a small report about chat room #love, a so called IRC channel on network BGirc.com. This report usually includes user statistics and chat topics of the last days and weeks, if the IRC channel was already registered and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. You will also find an online chat button below that forwards you to irc2go.com.

 Related queries:  amour (11)   couples (2)   relationships (6)   amore (14)  Chat room #love on IRC network BGirc.com was registered at 2018-08-18 and assigned to category Love Chat Rooms. Registration of this chat room was based on web requests.

#love BGirc.com - Graph about the amount of users during the last weeks

Online Chat

to, from topic
2022-06-24,
2022-03-18 
https://www.youtube.com/watch?v=UEgTdSxYxfk Äíåñ å ïúðâèÿò äåí îò îñòàíàëàòà ÷àñò îò æèâîòà òè. Èçæèâåé ÿ êàêòî èñêàø. Òè ðåøàâàø! Æèâîòúò å çàãóáà íà âðåìå è âðåìåòî å çàãóáà íà æèâîò, çàòîâà çàãóáè ñâîåòî âðåìå è ïðåêàðàé ÷óäåñíî æèâîòà ñè
2022-03-17,
2022-02-27 
https://www.youtube.com/watch?v=UEgTdSxYxfk Äíåñ å ïúðâèÿò äåí îò îñòàíàëàòà ÷àñò îò æèâîòà òè. Èçæèâåé ÿ êàêòî èñêàø. Òè ðåøàâàø! Æèâîòúò å çàãóáà íà âðåìå è âðåìåòî å çàãóáà íà æèâîò, çàòîâà çàãóáè ñâîåòî âðåìå è ïðåêàðàé ÷óäåñíî æèâîòà ñè
2022-02-26,
2022-01-03 
Äíåñ å ïúðâèÿò äåí îò îñòàíàëàòà ÷àñò îò æèâîòà òè. Èçæèâåé ÿ êàêòî èñêàø. Òè ðåøàâàø! Æèâîòúò å çàãóáà íà âðåìå è âðåìåòî å çàãóáà íà æèâîò, çàòîâà çàãóáè ñâîåòî âðåìå è ïðåêàðàé ÷óäåñíî æèâîòà ñè
2022-01-02,
2021-12-27 
Veselo posreshtane na Koleda i Nova Godina-mnogo zdrave Vi pojelavam!
2021-12-24,
2021-12-15 
RIP nick tosh......
2021-12-14,
2021-12-12 
https://www.youtube.com/watch?v=0tGvesBmZKs
2021-12-11,
2021-09-12 
Èìà äâå æèòåéñêè ïðàâèëà: Ïðàâèëî 1 - Íå ñå òðåâîæè çà äðåáîëèè. Ïðàâèëî 2- Âñè÷êè íåùà ñà äðåáîëèè. ""Ôðèäðèõ Íèöøå...Êîëêî ñè õóáàâà òàÿ âå÷åð!-Ñåêñ íÿìà äà èìà.-È çàäíèêà òè å äåáåë è ìàíäæèòå ãàäíè..
2021-09-11,
2021-09-07 
Èìà äâå æèòåéñêè ïðàâèëà: Ïðàâèëî 1 - Íå ñå òðåâîæè çà äðåáîëèè. Ïðàâèëî 2- Âñè÷êè íåùà ñà äðåáîëèè. — Ôðèäðèõ Íèöøå
2021-09-06,
2021-09-01 
iliyan eeeeeeeeee Èìà äâå æèòåéñêè ïðàâèëà: Ïðàâèëî 1 - Íå ñå òðåâîæè çà äðåáîëèè. Ïðàâèëî 2- Âñè÷êè íåùà ñà äðåáîëèè. — Ôðèäðèõ Íèöøå
2021-08-31,
2021-08-22 
Èìà äâå æèòåéñêè ïðàâèëà: Ïðàâèëî - Íå ñå òðåâîæè çà äðåáîëèè. Ïðàâèëî - Âñè÷êè íåùà ñà äðåáîëèè. — Ôðèäðèõ Íèöøå


More Love Chat Rooms

#Peace-and-love EpiKnet

Chat Room - 6 users - 56 minutes ago - current topic:  .»º©º«. Bienvenue sur #Peace-and-Love=> Venez passer un bon moment avec nos jeux de mots => Kaos, Motus, Taboo et Quizz => Notre forum: http://peace-and-love.forumactif.biz/forum .»º©º«.
category: Love - network: EpiKnet  -  irc2go: #Peace-and-love

#love DALnet

Chat Room - 13 users - 64 minutes ago - current topic: »»-(¯`v´¯)--» “Love one another, but make not a bond of love: Let it rather be a moving sea between the shores of your souls.” ― Khalil Gibran »»-(¯`v´¯)--»
category: Love - network: DALnet  -  irc2go: #love

#Music-Love Chaat

Chat Room - 2 users - 60 minutes ago - current topic: Bienvenu(es) sur le salon #Music-Love la Radio 100% Romantique voici le lien d'écoute => http://net-webradio.fr/?v=608
category: Music Love - network: Chaat  -  irc2go: #Music-Love

##cheers Libera.Chat

Chat Room - 9 users - 64 minutes ago - current topic: A place for ☮️ peaceful 🤝 friendly 🍸 social 🔞 adult 🗨️ conversation, it's always 🕔 5 o'clock here. 🗣️ Say what you like, but don't be an 🐴👌 asshole, or a ❄️ snowflake. Doesn't matter where 🌍🌎🌏 you're from, who ♂️ ♀️ ⚧️ ☿️ ⚢ ⚣ ⚤ ⚥ you are, or 👫👬👭 who you love or hate, our troubles are all the same. Cheers!
category: Cheers - network: Libera.Chat  -  irc2go: ##cheers

#love ouchnet

Chat Room - 12 users - 46 minutes ago - current topic: LoveLoveLove
category: Love - network: ouchnet  -  irc2go: #love

deutsch
0.1109 seconds

SimosNap   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Libera.Chat   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano