#love BGirc.com - Love Chat

This is a small report about chat room #love, a so called IRC channel on network BGirc.com. This report usually includes user statistics and chat topics of the last days and weeks, if the IRC channel was already registered and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. You will also find an online chat button below that forwards you to irc2go.com.

 Related queries:  relationships (7)   dating (13)   amore (13)   amour (9)  Chat room #love on IRC network BGirc.com was registered at 2018-08-18 and assigned to category Love Chat Rooms. Registration of this chat room was based on web requests.

#love BGirc.com - Graph about the amount of users during the last weeks

Online Chat

to, from topic
2023-02-04,
2023-01-30 
KURVI SBOGOM! https://www.youtube.com/watch?v=XSK3G-hM0bQ
2023-01-29,
2023-01-16 
Õóáàâà æåíà íå çàãëåæäàé, çàùîòî îò õóáàâà äàìà ìîæå äà ñòàíåø ìàìà, à îò õóáàâ áàòêî, òàòêî :)
2023-01-15  Çà òåá ïåÿ àç òàçè ïåñåí, íàäÿâàéêè ñå äà òè áúäà èíòåðåñåí, íî äà çíàåø ÷å ñúì îãúí ïîÿæäàù, íå ñè èãðàé ñ ìåí.
2023-01-14,
2023-01-13 
Åäáà ëþáîâ, åäíà ìå÷òà, êîÿòî çíà÷åëà Íåùî çà Òåá. Íî òÿ óìðÿ, óãàñíà ïëàìúêà Íà ëþáîâòà, äîêàòî äîéäå äåí íà Ñáúäíàòà ìå÷òà.
2023-01-12,
2023-01-02 
Äà ÂÈÅ ÷åñòèòà Íîâàòà 2023ã. Ïîæåëàâàì Âè,ìíîãî çäðàâå ,ëþáîâ è ñáúäíàòè ìå÷òè.
2023-01-01,
2022-12-25 
Âåñåëà Êîëåäà è Ùàñòëèâà Íîâà Ãîäèíà - Ïîæåëàâàì Âè,ìíîãî çäðàâå ,ëþáîâ è ñáúäíàòè ìå÷òè.
2022-12-24,
2022-10-23 
Âèäÿõ òîâà ÷å òè ñè ïåðôåêòíà, è ñå âëþáèõ â òåá. Ñëåä òîâà âèäÿõ ÷å íå ñè ïåðôåêòíà, è ñå âëþáèõ â òåá äîðè ïîâå÷å.
2022-12-15  Golqm djihad za ganchev'
2022-10-22  Âñåêè ìîìåíò êîéòî ïðåêàðâàìå çàåäíî, å êàòî ìå÷òà êîÿòî ñå ñáúäâà. Àç ñúì òîëêîâà ùàñòëèâ ïîëó÷âàéêè âúçìîæíîñòòà äà æèâåÿ æèâîòà ñ òåá, îáè÷àì òå áåçêðàéíî!
2022-10-21,
2022-10-16 
https://www.youtube.com/watch?v=c0l5eFgUoqc&list=RDEMIu-rcgOmAp4O_lVetlXESA&index=24 Äæîí Ãðèøàì: "Ñðàìúò áåøå åìîöèÿ, êîÿòî òîé íå ïîçíàâàøå îò ãîäèíè. Êîãàòî ñå óíèæàâàø áåçáðîé ïúòè, ñïèðàø äà ÷óâñòâàø ñðàì"


More Love Chat Rooms

#love WeNet

Chat Room - 9 users - current topic: #Love для тех, кто умеет по настоящему любить, ценить свою половинку. А также дружить, и просто нормально общаться без упрёков друг к другу и без мата. Оскорбления присутствующих на канале запрещены, а также не приветствуется гопота, нецензурная 6лексика, хамство, личная неприязнь!
category: Love - network: WeNet  -  irc2go: #love

#love@ TRSohbet

Chat Room - 4 users - 83 minutes ago - current topic:  Www.Trsohbet.Com #Love@ yardým kanalýna hoþgeldiniz. Kanalýmýzda #Love kanalý ile ilgili þikayet/öneri/ban/yetki konularý hakkýnda yardým verilmekte olup, yardým görevlilerinin size voice (+v) vermesini bekleyiniz. Kanalda gereksiz bekleme yasaktýr.
category: Love - network: TRSohbet  -  irc2go: #love@

#love SkyChatz

Chat Room - 2 users - 86 minutes ago - current topic: [**] Welcome To #LOVE ( "making love" ) CHANNEL On SkyChatz - LoveServ Command!: !Admirer / !Apology / !Candy / !Chocolate / !Hug / !Kiss / !Lovenote / !Rose / !Thankyou / !Tonsil - Register Nick: /ns register <password> <email> - [**]
category: Love - network: SkyChatz  -  irc2go: #love

#Peace-and-love EpiKnet

Chat Room - 3 users - 100 minutes ago - current topic:  .»º©º«. Bienvenue sur #Peace-and-Love=> Venez passer un bon moment avec nos jeux de mots => Kaos, Motus, Taboo et Quizz => Notre forum: http://peace-and-love.forumactif.biz/forum .»º©º«.
category: Love - network: EpiKnet  -  irc2go: #Peace-and-love

#love DALnet

Chat Room - 10 users - 109 minutes ago - current topic: »»-(¯`v´¯)--» “Love one another, but make not a bond of love: Let it rather be a moving sea between the shores of your souls.” ― Khalil Gibran »»-(¯`v´¯)--»
category: Love - network: DALnet  -  irc2go: #love

deutsch
1.4868 seconds

SimosNap   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Libera.Chat   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano