#london-hack-space-cabal freenode - London Chat

This is a small report about chat room #london-hack-space-cabal, a so called IRC channel on network freenode. This report usually includes user statistics and chat topics of the last days and weeks, if the IRC channel was already registered and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. You will also find an online chat button below that forwards you to irc2go.com.

 Related queries:  england (10)   uk (13)   great britain (1)   united kingdom (3)  


Chat room #london-hack-space-cabal on IRC network freenode was registered at 2015-12-09 and assigned to category London Chat Rooms. Registration of this chat room was based on a large attendance.

#london-hack-space-cabal freenode - Graph about the amount of users during the last weeks

Online Chat

to, from topic
2020-07-07,
2018-07-12 
TOP SECRET HACKSPACE CONTROL ROOM - DO NOT SHARE. Current important decisions to skew: Dean, The BioHackers, Laser Cutter materials & the quiet room. Logs available on request to Gold or Senior Members


More London Chat Rooms

#London BGirc.com

Chat Room - 6 users - 138 minutes ago - current topic: å îòâîðåí çà âñè÷êè, êîèòî ñïàçâàò ïðàâèëàòà íà BGIRC: http://www.bgirc.com/pravila.html Õàðåñàéòå è ïîñëåäâàéòå ñòðàíèöàòà íè âúâ Facebook: https://www.facebook.com/BgIrcNetwork è ñå ïðèñúåäèíåòå êúì ãðóïàòà íè: https://www.facebook.com/groups/bgirc Ñòàòèñòèêà íà êàíàëà: http://draganov.ovh/london
category: London - network: BGirc.com  -  irc2go: #London

#london DALnet

Chat Room - 166 users - 140 minutes ago - current topic: #london ««« WeLcOmE to London @DaLnet [ London Chat Room ] »»» [ Website: https://en.wikipedia.org/wiki/london ] Game: available
category: London - network: DALnet  -  irc2go: #london

#london-rack-space freenode

Chat Room - 13 users - 140 minutes ago - current topic: Welcome to London-rack-space: The [Platform|(Dev)?Ops] sub-group of #london-hack-space. A new year, a new name for our job.
category: London Science Fiction - network: freenode  -  irc2go: #london-rack-space

#london-hack-space-bots freenode

Chat Room - 15 users - 140 minutes ago - current topic: Entries, Unexpected items, Startups and more news from #london-hack-space doorbots (and maybe in future, tools)
category: London Hacking Science Fiction - network: freenode  -  irc2go: #london-hack-space-bots

#London NetIRC

Chat Room - 62 users - 131 minutes ago - current topic: (gabelo) Welcome to LONDON Registers OPEN with 1 SUPPORTER: http://CService.NetIRC.eu/live
category: London - network: NetIRC  -  irc2go: #London

deutsch
0.1137 seconds

SimosNap   Mibbit   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano