#irc.sabo.bg FreeUniBG - Bulgaria Chat

This is a small report about chat room #irc.sabo.bg, a so called IRC channel on network FreeUniBG. This report usually includes user statistics and chat topics of the last days and weeks, if the IRC channel was already registered and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. You will also find an online chat button below that forwards you to irc2go.com.

 Related queries:  shumen (2)   bulgarian (4)   europe (45)   europa (13)  Chat room #irc.sabo.bg on IRC network FreeUniBG was registered at 2019-09-11 and assigned to category Bulgaria Chat Rooms. Registration of this chat room was based on a large attendance.

#irc.sabo.bg FreeUniBG - Graph about the amount of users during the last weeks

Online Chat

to, from topic
2022-01-28,
2020-09-28 
http://sabo.free.bg/tcls/ - Offiacial Channel of FreeUniBG IRC Network - ENJOY
2020-09-27,
2020-03-25 
https://www.youtube.com/watch?v=Gvc3Oh3VgEw / Official Channel of irc.sabo.bg /!- ENJOY -!\
2020-09-09  https://www.youtube.com/watch?v=upfCv6WdvzE&list=PLTHwMEjWd_eHBOhbRo8igiZlDQPbyq6z1&index=1 / Official Channel of irc.sabo.bg /!- ENJOY -!\
2020-03-24,
2020-02-22 
This is official channel of server irc.sabo.bg / www.FreeUniBG.eu https://www.facebook.com/BeleneCityBreakers/
2020-02-21,
2020-01-29 
This is official channel of server irc.sabo.bg / www.FreeUniBG.eu


More Bulgaria Chat Rooms

#bulgaria BGirc.com

Chat Room - 268 users - 110 minutes ago - current topic: ......... Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿ êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria <> www.BGIRC.com. Ïðè ïðîáëåìè ñ ìðåæàòà âëåçòå â êàíàë #help èëè http://forum.bgirc.com . Facebook - https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/ & https://www.facebook.com/groups/bgirc/
category: Bulgaria - network: BGirc.com  -  irc2go: #bulgaria

#Bulgaria ZoneBG

Chat Room - 40 users - 85 minutes ago - current topic: ______ Welcome To #Bulgaria |Free ZNC -> !request | ZoneBG - SHELLS, IRCD, ZNC, BNC& ETC -> www.ShellHosting.org ---> Free IRCD Account For ZoneBG !!!
category: Bulgaria - network: ZoneBG  -  irc2go: #Bulgaria

#Bulgaria ShellHosting

Chat Room - 27 users - current topic: Welcome To #Bulgaria |Free ZNC -> !request | ZoneBG - SHELLS, IRCD, ZNC, BNC& ETC -> www.ShellHosting.org
category: Bulgaria - network: ShellHosting  -  irc2go: #Bulgaria

#bulgaria DALnet

Chat Room - 14 users - 113 minutes ago - current topic: Welcome to #Bulgaria ..
category: Bulgaria - network: DALnet  -  irc2go: #bulgaria

#bulgaria Rizon

Chat Room - 2 users - 113 minutes ago - current topic: OnlineDJRadio || Click here to Listen: http://play.onlinedjradio.com:8000/live.m3u || Radio website: http://OnlineDJRadio.com || Current DJ: AutoDJ
category: Bulgaria - network: Rizon  -  irc2go: #bulgaria

deutsch
0.1352 seconds

SimosNap   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Libera.Chat   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano