» IRC search  details

#council-of-nicea freenode - Nice Chat Room

This is a small report about chat room #council-of-nicea, a so called IRC channel on network freenode. This report usually includes user statistics and chat topics of the last days and weeks, if the IRC channel was already registered and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. You will also find an online chat button below that forwards you to irc2go.com.


Related queries: provence (1)   alpes (2)   nice (245)   provence - alpes - côte d'azur (8)  Chat room #council-of-nicea on IRC network freenode was registered at 2016-02-12 and assigned to category Nice Chat Rooms. Registration of this chat room was based on a large attendance.

#council-of-nicea freenode - Graph about the amount of users during the last weeks
to, from topic
2019-07-17,
2018-06-29 
Welcome to: #council-of-nicea | Topic: DBROWN SCHOOL OF AMATEUR THEOLOGY AND MISSPELLINGS | MUST ACCEPT NICENE CREED OR INSTANT BAN | WHEN WILL DBROWN BE BACK? | CALVINISTS GET OUTMore Nice Chat Rooms

#python freenode

1879 users – 84 minutes ago – Anything about Python is on-topic. Don't paste, use https://bpaste.net/+python | Be nice: https://j.mp/psf-coc | Tutorial: https://j.mp/MCAhYx | New programmer? https://j.mp/23X7emF | Local user groups: https://j.mp/1Mq06bF | #python-fr #python.de #python-uk #python-es #python.tw #python-br #python-nl #python-ir #python.it #python-ro #python-india #python-hu #python-dk
chat category: Pythonnetwork: freenode  –  irc2go: #python

#gentoo freenode

1075 users – 84 minutes ago – Gentoo Linux Support | Can't speak? /j #gentoo-ops | long pastes: wgetpaste or dpaste.com | Perl conflicts? https://goo.gl/7Miost | Be nice! https://goo.gl/gvnCii | Switch to profile 17.1? https://bit.ly/322fxVr | startx permission problems? emerge -1a xorg-server[suid] or use elogind, systemd, or a DM
chat category: Gentoonetwork: freenode  –  irc2go: #gentoo

#40-50 BGirc.com

203 users – 80 minutes ago – <->Welcome and have a nice chat on #40-50 --> http://shakechat.net/ | Ïðèÿòåí ×àò :) | Ñëåä ãîäèíè íÿìà äà èìà çíà÷åíèå êàêâà êîëà ñè êàðàë, â êàêâà êúùà ñè æèâÿë, ñ êîëêî ïàðè ñè ðàçïîëàãàë, íèòî êàêâè ñà áèëè äðåõèòå òè. Íî ùå èìà ãîëÿìî çíà÷åíèå àêî ñè äîïðèíåñúë ñ äîáðî íà õîðàòà îêîëî òåá..:)
network: BGirc.com  –  irc2go: #40-50

#Shake BGirc.com

201 users – 80 minutes ago – Welcome and have a nice chat on #ShaKe / Íîâèÿ webchat :| http://shakechat.net/ | "Íàé-òðóäíîòî - Äà ïîñòèãíåø ìå÷òèòå ñè! Íàé-íåäîñòèæèìîòî - Äà óãîäèø íà âñè÷êè! Íàé- ãëóïàâîòî íåùî - Îïðàâäàíèåòî! Íàé-ãîëÿìàòà ãðåøêà -Äà ïàäíåø äóõîì!" Ðîáúðò Äå Íèðî
network: BGirc.com  –  irc2go: #Shake

##abgilpqt+ freenode

81 users – 84 minutes ago – Channel for asexuals/aromantics, bi*, gays, intersex, pan*, queer, trans & other gender, romantic/sensual & sexual minorities ♥ | Rules: WIP/buggy: https://hub.disroot.org/page/abgilpqt/rules https://hub.weho.st/page/abgilpqt/rules, TL;DR Just be nice to everyone and respect their self-definition and pronouns | We are NOT K18 channel, there are plenty of others around.
network: freenode  –  irc2go: ##abgilpqt+

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 27877
   EFnet
   Ø 16178
   Undernet
   Ø 14584
   QuakeNet
   Ø 12766
   OFTC
   Ø 12665
   Rizon
   Ø 12414
   Chatzona
   Ø 7359
   DALnet
   Ø 7329
   Mozilla
   Ø 6778
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.2021 seconds
© 1998-2019 netsplit.de  de    IRC Online Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.