» IRC search  details

#council-of-nicea freenode - Nice Chat

This is a small report about chat room #council-of-nicea, a so called IRC channel on network freenode. This report usually includes user statistics and chat topics of the last days and weeks, if the IRC channel was already registered and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. You will also find an online chat button below that forwards you to irc2go.com.


Related queries: marseille (5)   provence (1)   alpes (3)   nice (253)  Chat room #council-of-nicea on IRC network freenode was registered at 2016-02-12 and assigned to category Nice Chat Rooms. Registration of this chat room was based on a large attendance.

ERROR: Failed to get valid data to plot graph!
to, from topic
2019-09-20,
2018-06-29 
Welcome to: #council-of-nicea | Topic: DBROWN SCHOOL OF AMATEUR THEOLOGY AND MISSPELLINGS | MUST ACCEPT NICENE CREED OR INSTANT BAN | WHEN WILL DBROWN BE BACK? | CALVINISTS GET OUTMore Nice Chat Rooms

#python freenode

1778 users – 109 minutes ago – Anything about Python is on-topic. Don't paste, use https://bpaste.net/+python | bit.ly/psf-survey-2019 | Be nice: https://j.mp/psf-coc | Tutorial: https://j.mp/MCAhYx | New programmer? https://j.mp/23X7emF | Local user groups: https://j.mp/1Mq06bF | #python-fr #python.de #python-uk #python-es #python.tw #python-br #python-nl #python-ir #python.it #python-ro #python-india #python-hu
chat category: Pythonnetwork: freenode  –  irc2go: #python

#gentoo freenode

1011 users – 109 minutes ago – Gentoo Linux Support | Can't speak? /j #gentoo-ops | long pastes: wgetpaste or dpaste.com | Perl conflicts? https://goo.gl/7Miost | Be nice! https://goo.gl/gvnCii | Switch to profile 17.1? https://bit.ly/322fxVr | startx permission problems? emerge -1a xorg-server[suid] or use elogind, systemd, or a DM
chat category: Gentoonetwork: freenode  –  irc2go: #gentoo

#40-50 BGirc.com

84 users – 106 minutes ago – <->Welcome and have a nice chat on #40-50 --> http://shakechat.net/ | Ïðèÿòåí ×àò :) | Ñëåä ãîäèíè íÿìà äà èìà çíà÷åíèå êàêâà êîëà ñè êàðàë, â êàêâà êúùà ñè æèâÿë, ñ êîëêî ïàðè ñè ðàçïîëàãàë, íèòî êàêâè ñà áèëè äðåõèòå òè. Íî ùå èìà ãîëÿìî çíà÷åíèå àêî ñè äîïðèíåñúë ñ äîáðî íà õîðàòà îêîëî òåá..:)
network: BGirc.com  –  irc2go: #40-50

#Shake BGirc.com

82 users – 106 minutes ago – Welcome and have a nice chat on #ShaKe / Íîâèÿ webchat :| http://shakechat.net/ |"Áúäåòå, êàêâèòî ñòå è êàçâàéòå êàêâîòî ÷óâñòâàòå, çàùîòî îíåçè, êîèòî èìàò ïðîòèâ, íå ñà âàæíè, à òåçè, êîèòî ñà âàæíè, íÿìà äà èìàò ïðîòèâ. "
network: BGirc.com  –  irc2go: #Shake

##abgilpqt+ freenode

26 users – 109 minutes ago – Channel for asexuals/aromantics, bi*, gays, intersex, pan*, queer, trans & other gender, romantic/sensual & sexual minorities ♥ | Rules: WIP/buggy: https://hub.disroot.org/page/abgilpqt/rules https://hub.weho.st/page/abgilpqt/rules, TL;DR Just be nice to everyone and respect their self-definition and pronouns | We are NOT a 18+ channel, there are plenty of others around.
network: freenode  –  irc2go: ##abgilpqt+

  

 Top IRC networks 
  freenode
  out of competition
  IRCnet
  Ø 27073
  EFnet
  Ø 15786
  Undernet
  Ø 14504
  OFTC
  Ø 12984
  QuakeNet
  Ø 12531
  Rizon
  Ø 12057
  DALnet
  Ø 7493
  BSDUnix
  Ø 6942
  IRC-Hispano
  Ø 5133
  OltreIrc
  Ø 4878

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

+ 0.2111 seconds
© 1998-2019 netsplit.de  de    IRC Online Chat
SimosNap   ChatBrasil   BOLChat   Chatzona   IRC-Hispano   DesireNet   IRCGate.it   ChatLounge   mIRC Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.