#bulgaria OptiLan - Bulgaria Chat

This is a small report about chat room #bulgaria, a so called IRC channel on network OptiLan. This report usually includes user statistics and chat topics of the last days and weeks, if the IRC channel was already registered and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. You will also find an online chat button below that forwards you to irc2go.com.

 Related queries:  europe (45)   bulgarian (5)   europa (14)   eu (6)  Chat room #bulgaria on IRC network OptiLan was registered at 2017-05-21 and assigned to category Bulgaria Chat Rooms. Registration of this chat room was based on a large attendance.

#bulgaria OptiLan - Graph about the amount of users during the last weeks

Online Chat

to, from topic
2020-07-11  zdr ko praish
2020-07-10  zdrastiiiiiiiii :)
2020-07-10,
2020-07-09 
Chestit rojden den na kalin pojelavame my sichkite pari na sveta celoto ebane na tailand i samo ubavi neshta u jivoteca by OptiLan Team
2020-07-09,
2020-07-06 
Beautiful people are not always good but good people are always beautiful || Polezni linkove Hosting https://ohost.bg/ & Free 10GB Cloud https://tmp.ninja/ + Love https://obich.net/ + SHELLHOSTING wWw.BestShells.Eu Za VHOST / /msg HostServ help / !tvhelp
2020-07-06,
2020-07-04 
...... vpstata sa pusnati i rabotqt na palna para novi znc-ta se advat na palavi kaki Polezni linkove Hosting https://ohost.bg/ & Free 10GB Cloud https://tmp.ninja/ + Love https://obich.net/ + SHELLHOSTING wWw.BestShells.Eu Za VHOST / /msg HostServ help / !tvhelp
2020-07-04,
2020-06-22 
...... vpstata sa pusnati i rabotqt na palna para novi znc-ta se advat na palavi kaki Polezni linkove Hosting https://ohost.bg/ & Free 10GB Cloud https://tmp.ninja/ + Love https://obich.net/ + SHELLHOSTING wWw.BestShells.Eu Za vhost - join #vhost - !vhost vashia.vhost / !tvhelp
2020-06-21,
2020-06-02 
...... vpstata sa pusnati i rabotqt na palna para novi znc-ta se advat na palavi kaki Polezni linkove Hosting https://ohost.bg/ & Free 10GB Cloud https://tmp.ninja/ + Love https://obich.net/ + SHELLHOSTING wWw.BestShells.Eu Za vhost - /msg hostserv help | !tvhelp
2020-06-06,
2020-06-05 
×åñòèò ðîæäåí äåí íà Dark_Warrior äà ñè æèâ è çäðàâ ìíîãî êúñìåò â æèâîòà ìíîãî ïàðè çà õàð÷åíå è ðóñîêîñè äúëãîêðàêè êàêè çà îïúâàíå! by OptiLan Network.
2020-06-01,
2020-05-30 
...... vpstata sa pusnati i rabotqt na palna para novi znc-ta se advat na palavi kaki Polezni linkove Hosting https://ohost.bg/ & Free 10GB Cloud https://tmp.ninja/ + Love https://obich.net/ + SHELLHOSTING wWw.BestShells.Eu Za vhost - /msg hostserv help /
2020-05-29  Chestit rojden den na DenevVv da e jiv i zdrav !


More Bulgaria Chat Rooms

#Bulgaria BGirc.com

Chat Room - 256 users - 136 minutes ago - current topic: ...... Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network » #Bulgaria . Óåáñàéò íà ìðåæàòà » www.bgirc.com . Çà ïðîáëåìè ñ ìðåæàòà » http://forum.bgirc.com & #help . Facebook » https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/ » https://www.facebook.com/groups/BgIRC
category: Bulgaria - network: BGirc.com  -  irc2go: #Bulgaria

#Bulgaria ShellHosting

Chat Room - 27 users - current topic: Welcome To #Bulgaria |Free ZNC -> !request | ZoneBG - SHELLS, IRCD, ZNC, BNC& ETC -> www.ShellHosting.org
category: Bulgaria - network: ShellHosting  -  irc2go: #Bulgaria

#Bulgaria ZoneBG

Chat Room - 25 users - 123 minutes ago - current topic: Welcome To #Bulgaria |Free ZNC -> !request | ZoneBG - SHELLS, IRCD, ZNC, BNC& ETC -> www.ShellHosting.org
category: Bulgaria - network: ZoneBG  -  irc2go: #Bulgaria

#Bulgaria FreeUniBG

Chat Room - 142 users - 132 minutes ago - current topic: Честит Рожден Ден на Lyudmil ! С пожелание за много здраве и щастливи моменти :) Team FreeUniBG wWw.freeunibg.eu ---> #news
category: Bulgaria - network: FreeUniBG  -  irc2go: #Bulgaria

#bulgaria freenode

Chat Room - 21 users - 137 minutes ago - current topic: InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
category: Bulgaria - network: freenode  -  irc2go: #bulgaria

deutsch
0.1194 seconds

SimosNap   Mibbit   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano