#bulgaria BGirc.com - Bulgaria Chat

This is a small report about chat room #bulgaria, a so called IRC channel on network BGirc.com. This report usually includes user statistics and chat topics of the last days and weeks, if the IRC channel was already registered and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. You will also find an online chat button below that forwards you to irc2go.com.

 Related queries:  burgas (3)   europa (14)   bulgaria (19)   eu (6)  Chat room #bulgaria on IRC network BGirc.com was registered at 2018-07-29 and assigned to category Bulgaria Chat Rooms. Registration of this chat room was based on a large attendance.

#bulgaria BGirc.com - Graph about the amount of users during the last weeks

Online Chat

to, from topic
2023-04-01,
2023-03-10 
BGIRC Network >> Ñàéò: < www.bgirc.com > Ôîðóì: < https://forum.bgirc.com > Ëîãîâå: < https://bgirc.com/logs > Ïîìîù: < #Help > Áåçïëàòíè áîòîâå: < #FreeBot >
2023-03-09,
2023-03-08 
8- Ìàðò - Äåí íà æåíàòà !!! ×åñòèò ïðàçíèê íà âñè÷êè äàìè !!! BGIRC Network >> Ñàéò: < www.bgirc.com > Ôîðóì: < https://forum.bgirc.com > Ëîãîâå: < https://bgirc.com/logs > Ïîìîù: < #Help > Áåçïëàòíè áîòîâå: < #FreeBot >
2023-03-07,
2023-03-02 
×ÅÑÒÈÒÀ ÁÀÁÀ ÌÀÐÒÀ! BGIRC Network >> Ñàéò: < www.bgirc.com > Ôîðóì: < https://forum.bgirc.com > Ëîãîâå: < https://bgirc.com/logs > Ïîìîù: < #Help > Áåçïëàòíè áîòîâå: < #FreeBot >
2023-03-01,
2023-01-06 
BGIRC Network >> Ñàéò: < www.bgirc.com > Ôîðóì: < https://forum.bgirc.com > Ëîãîâå: < https://bgirc.com/logs > Ïîìîù: < #Help > Áåçïëàòíè áîòîâå: < #FreeBot >
2023-01-05,
2022-12-24 
Âåñåëà Êîëåäà è Ùàñòëèâà Íîâà Ãîäèíà îò BGIRC NETWORK! ~ www.bgirc.com ~ Ôîðóì: https://forum.bgirc.com. ~ Ëîãîâå: https://bgirc.com/logs ~ Ïîìîù: #Help
2022-12-23,
2022-10-09 
Welcome to #Bulgaria ... Ñàéò: https://bgirc.com . Ôîðóì: https://forum.bgirc.com . Ëîãîâå: https://bgirc.com/logs .
2022-10-08,
2022-01-03 
......... Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿ êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria <> www.BGIRC.com. Ïðè ïðîáëåìè ñ ìðåæàòà âëåçòå â êàíàë #help èëè http://forum.bgirc.com . Facebook - https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/ & https://www.facebook.com/groups/bgirc/
2022-01-02,
2022-01-01 
......... Öåëèÿò åêèï íà BGIRC Network ÷åñòèòè íîâàòà 2022 ãîäèíà íà âñè÷êè ïîòðåáèòåëè. Ïîæåëàâà èì ìíîãî çäðàâå è êúñìåò! Íàçäðàâå!
2021-12-31,
2021-10-16 
......... Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿ êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria <> www.BGIRC.com. Ïðè ïðîáëåìè ñ ìðåæàòà âëåçòå â êàíàë #help èëè http://forum.bgirc.com . Facebook - https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/ & https://www.facebook.com/groups/bgirc/
2021-12-26  ......... Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿ êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria <> www.BGIRC.com. Ïðè ïðîáëåìè ñ ìðåæàòà âëåçòå â êàíàë #help èëè http://forum.bgirc.com . Facebook - https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/ & https://www.facebook.com/groups/bgirc/


More Bulgaria Chat Rooms

#bulgaria OptiLan

Chat Room - 97 users - 117 minutes ago - current topic: Internacional NetWork OptiLan #bulgaria | https://novinitesega.net/ | webchat - http://levski.org/ & http://BGChat.net FB page https://www.facebook.com/mIRC.OptiLan
category: Bulgaria - network: OptiLan  -  irc2go: #bulgaria

#bulgaria DALnet

Chat Room - 77 users - 138 minutes ago - current topic: Welcome to #Bulgaria DALnet IRC Channel.
category: Bulgaria - network: DALnet  -  irc2go: #bulgaria

#bulgaria freenode

Chat Room - 6 users - 139 minutes ago - current topic: Welcome to Bulgaria
category: Bulgaria - network: freenode  -  irc2go: #bulgaria

#Bulgaria FreeUniBG

Chat Room - 143 users - 128 minutes ago - current topic: Ден за размисъл!
category: Bulgaria - network: FreeUniBG  -  irc2go: #Bulgaria

#BULGARIA EFnet

Chat Room - 8 users - 139 minutes ago - current topic: welcome, children | we are tolerant towards ugly people
category: Bulgaria - network: EFnet  -  irc2go: #BULGARIA

deutsch
0.1363 seconds

SimosNap   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Libera.Chat   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano