#books 2600net - Books Chat

This is a small report about chat room #books, a so called IRC channel on network 2600net. This report usually includes user statistics and chat topics of the last days and weeks, if the IRC channel was already registered and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. You will also find an online chat button below that forwards you to irc2go.com.

 Related queries:  video (123)   radio (686)   books (54)   podcast (46)  Chat room #books on IRC network 2600net was registered at 2019-06-12 and assigned to category Books Chat Rooms. Registration of this chat room was based on web requests.

#books 2600net - Graph about the amount of users during the last weeks

Online Chat

to, from topic
2020-09-20,
2020-09-03 
#Books - Knowledge is power - Books and Ebooks - Share, Recommend and Learn. | Commands: .read for a random book .addbook to add your book
2020-09-02,
2019-11-25 
#Books - Knowledge is power - Books and Ebooks - Share, Recommend and Learn. | Commands: .read for a random book .addbook to add your book
2019-11-24,
2019-11-23 
#Books - Knowledge is power - Books and Ebooks - Share, Recommend and Learn. This weeks ebook index: http://www.varmstudio.com/stuff/miisu/William%20Gibson%20Collection/1.%20Sprawl%20Trilogy/Neuromancer%20(2234)/
2019-11-22,
2019-06-13 
#Books - Knowledge is power - Books and Ebooks - Share, Recommend and Learn. This weeks ebook index:


More Books Chat Rooms

##books freenode

Chat Room - 57 users - 148 minutes ago - current topic: Happy 2020! might your year look 20 20 ‖ Welcome to ##Books, Freenode's new Book Channel! ‖ Anything book related permitted, just talk people! ‖ Please: No pirated content. ‖ We have a book group at goodreads please join us! https://www.goodreads.com/group/show/153235-books ‖ Are we reading? ‖ ##libros en español!
category: Books - network: freenode  -  irc2go: ##books

#kde-books freenode

Chat Room - 3 users - 148 minutes ago - current topic: https://books.kde.org | repo live: kde:kf5book | https://phabricator.kde.org/project/board/178/ | Discussion on kde-doc-english@kde.org | Bugs: https://bugs.kde.org/enter_bug.cgi?product=Books
category: KDE Books - network: freenode  -  irc2go: #kde-books

#books BGirc.com

Chat Room - 2 users - 147 minutes ago - current topic: Ïîñåòèòåëèòå èìàò âúçìîæíîñòòà äà ñå çàïîçíàÿò è äà èçòåãëÿò òâîð÷åñòâîòî íà îòíîñèòåëíî ãîëÿì áðîé áúëãàðñêè è ÷óæäåñòðàííè àâòîðè.
category: Books - network: BGirc.com  -  irc2go: #books

#books Rizon

Chat Room - 4 users - 148 minutes ago - current topic: Welcome to #books! Tell us what you're reading.
category: Books - network: Rizon  -  irc2go: #books

#books DALnet

Chat Room - 12 users - 148 minutes ago - current topic: \|/elcome To #books - NO File Servers here.
category: Books - network: DALnet  -  irc2go: #books

deutsch
0.0871 seconds

SimosNap   Mibbit   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano