#Varna FreeUniBG - Varna Chat

This is a small report about chat room #Varna, a so called IRC channel on network FreeUniBG. This report usually includes user statistics and chat topics of the last days and weeks, if the IRC channel was already registered and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. You will also find an online chat button below that forwards you to irc2go.com.

 Related queries:  pernik (3)   svilengrad (2)   varna (7)   bulgarian (4)  


Chat room #Varna on IRC network FreeUniBG was registered at 2017-01-08 and assigned to category Varna Chat Rooms. Registration of this chat room was based on a large attendance.

#Varna FreeUniBG - Graph about the amount of users during the last weeks

Online Chat

to, from topic
2021-05-18,
2019-07-11 
Welcome to #Varna ! Feel the wind, ride the waves!
2019-07-10,
2019-05-18 
Welcome to the Sea Capital of your country #Varna ;)) www.FreeUniBg.eu


More Varna Chat Rooms

#varna BGirc.com

Chat Room - 263 users - 118 minutes ago - current topic: Äîáðå äîøëè â êàíàëà íà ãðàä Âàðíà - ÷àñò îò BGIRC Network. Çà ïðîáëåìè, îïëàêâàíèÿ, ìíåíèÿ ñâúðçàíè ñ êàíàëà - https://varna.wildsurf.bg .. Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå Ôåéñáóê ñòðàíèöàòà íà ìðåæàòà íà àäðåñ https://www.facebook.com/BgIrcNetwork
category: Varna - network: BGirc.com  -  irc2go: #varna

#varna OptiLan

Chat Room - 8 users - 107 minutes ago - current topic: Äîáðå äîøëè â êàíàëà íà ãðàä Âàðíà - ÷àñò îò OptiLan Network. Çà ïðîáëåìè, îïëàêâàíèÿ, ìíåíèÿ ñâúðçàíè ñ êàíàëà /q milen .. Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå Ôåéñáóê ñòðàíèöàòà íà ìðåæàòà íà àäðåñ https://www.facebook.com/mIRC.OptiLan/
category: Varna - network: OptiLan  -  irc2go: #varna

#varna FreeUniBG

Chat Room - 171 users - 112 minutes ago - current topic: Welcome to #Varna ! Feel the wind, ride the waves!
category: Varna - network: FreeUniBG  -  irc2go: #varna

#Varna ShakeIT

Chat Room - 3 users - 104 minutes ago - current topic: Добре дошли в #Varna
category: Varna - network: ShakeIT  -  irc2go: #Varna

#varna ShellHosting

Chat Room - 3 users - No topic
category: Varna - network: ShellHosting  -  irc2go: #varna

deutsch
0.1153 seconds

SimosNap   Mibbit   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano