#Sofia FreeUniBG - Sofia Chat

This is a small report about chat room #Sofia, a so called IRC channel on network FreeUniBG. This report usually includes user statistics and chat topics of the last days and weeks, if the IRC channel was already registered and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. You will also find an online chat button below that forwards you to irc2go.com.

 Related queries:  bg (2)   sofia (9)   rousse (1)   blagoevgrad (2)  Chat room #Sofia on IRC network FreeUniBG was registered at 2017-01-08 and assigned to category Sofia Chat Rooms. Registration of this chat room was based on a large attendance.

#Sofia FreeUniBG - Graph about the amount of users during the last weeks

Online Chat

to, from topic
2023-06-10,
2023-02-24 
#Sofia - www.FreeUniBG.eu :)
2023-02-23,
2023-01-04 
#Sofia - www.FreeUniBG.eu
2023-01-03,
2022-12-27 
Welcome to #Sofia. Chestit rojden den na!!! sFx =] A.K.A. na po starite ot nas kato PrEdAt0r. da go duhat vsichki politici na chelo na nasheto pravitelstvo. SPRETE VOINATA V IRAK! dumi ot minaloto =] jiv i zdrav da si!!!
2022-12-27,
2022-03-10 
Welcome to #Sofia
2022-03-09  ×åñòèò 8ìè ìàðò äàìè!
2022-03-08,
2021-07-28 
#Sofia - Our City Is Your Capital - www.FreeUniBG.eu
2021-07-27  http://www.snoopdogg-script.hit.bg/
2021-07-26,
2021-06-10 
www.FreeUniBG.eu


More Sofia Chat Rooms

#Sofia BGirc.com

Chat Room - 200 users - 142 minutes ago - current topic: Äîáðå äîøëè â êàíàëà íà ãðàä Ñîôèÿ! https://sofia.wildchat.bg - Ôîðóì çà îïëàêâàíèÿ, ìíåíèÿ, ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ êàíàëà .. https://pic.wildchat.bg - Ãàëåðèÿ çà ñíèìêè // krum podpisvacha https://novinitesega.net/?p=15328
category: Sofia - network: BGirc.com  -  irc2go: #Sofia

#sofia UniBG

Chat Room - 2 users - 117 minutes ago - current topic: Welcome to #SOFIA!!!
category: Sofia - network: UniBG  -  irc2go: #sofia

#sofia OptiLan

Chat Room - 21 users - 122 minutes ago - current topic: raste, no ne stareeeee
category: Sofia - network: OptiLan  -  irc2go: #sofia

#sofia Undernet

Chat Room - 2 users - 142 minutes ago - current topic: Capital City of Bulgaria
category: Sofia - network: Undernet  -  irc2go: #sofia

#cska FreeUniBG

Chat Room - 227 users - 134 minutes ago - current topic: Bulgarian Champion PFC CSKA SOFIA and, please connect to irc.zora.style official mIRC server to #CSKA !
network: FreeUniBG  -  irc2go: #cska

deutsch
0.1597 seconds

SimosNap   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Libera.Chat   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano