#Sofia BGirc.com - Sofia Chat

This is a small report about chat room #Sofia, a so called IRC channel on network BGirc.com. This report usually includes user statistics and chat topics of the last days and weeks, if the IRC channel was already registered and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. You will also find an online chat button below that forwards you to irc2go.com.

 Related queries:  radnevo (1)   bulgaria (18)   bg (1)   bulgarian (4)  Chat room #Sofia on IRC network BGirc.com was registered at 2018-07-29 and assigned to category Sofia Chat Rooms. Registration of this chat room was based on a large attendance.

#Sofia BGirc.com - Graph about the amount of users during the last weeks

Online Chat

to, from topic
2023-03-23,
2023-01-08 
Äîáðå äîøëè â êàíàëà íà ãðàä Ñîôèÿ! https://sofia.wildchat.bg - Ôîðóì çà îïëàêâàíèÿ, ìíåíèÿ, ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ êàíàëà .. https://pic.wildchat.bg - Ãàëåðèÿ çà ñíèìêè
2023-03-17,
2023-03-16 
Äîáðå äîøëè â êàíàëà íà ãðàä Ñîôèÿ! https://sofia.wildchat.bg - Ôîðóì çà îïëàêâàíèÿ, ìíåíèÿ, ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ êàíàëà .. https://pic.wildchat.bg - Ãàëåðèÿ çà ñíèìêè
2023-03-12,
2023-03-04 
×åñòèò Ïðàçíèê Áúëãàðè! Äîáðå äîøëè â êàíàëà íà ãðàä Ñîôèÿ! https://sofia.wildchat.bg - Ôîðóì çà îïëàêâàíèÿ, ìíåíèÿ, ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ êàíàëà .. https://pic.wildchat.bg - Ãàëåðèÿ çà ñíèìêè
2023-01-07,
2022-12-27 
Åêèïúò íà #Sofia âè ïîæåëàâà âåñåëî ïîñðåùàíå íà Êîëåäíèòå è Íîâîãîäèøíè ïðàçíèöè è óñïåøíà 2023 ãîäèíà.
2022-12-26,
2022-11-14 
https://sofia.wildchat.bg - Ôîðóì íà êàíàëà .. https://pic.wildchat.bg - Ãàëåðèÿ çà ñíèìêè / https://novinitesega.net/
2022-11-11,
2022-09-28 
https://sofia.wildchat.bg - Ôîðóì íà êàíàëà .. https://pic.wildchat.bg - Ãàëåðèÿ çà ñíèìêè / https://bazar.bg/obiava-36173069/fitnes-tezhesti
2022-09-27,
2022-09-12 
https://sofia.wildchat.bg - Ôîðóì íà êàíàëà .. https://pic.wildchat.bg - Ãàëåðèÿ çà ñíèìêè / https://www.facebook.com/kalin.bno POSLEDVAITE edin svesten chovek
2022-09-11  Chestit ROJDEN DEN na shark da e jiv i zdrav pojelavame mu si4ki blagini na planetata ! https://sofia.wildchat.bg - Ôîðóì íà êàíàëà .. https://pic.wildchat.bg - Ãàëåðèÿ çà ñíèìêè / https://www.facebook.com/kalin.bno POSLEDVAITE edin svesten chovek
2022-09-10,
2022-08-30 
https://sofia.wildchat.bg - Ôîðóì íà êàíàëà .. https://pic.wildchat.bg - Ãàëåðèÿ çà ñíèìêè / https://www.facebook.com/kalin.bno POSLEDVAITE edin svesten chovek
2022-08-29,
2022-05-10 
https://sofia.wildchat.bg - Ôîðóì íà êàíàëà .. https://pic.wildchat.bg - Ãàëåðèÿ çà ñíèìêè / https://bazar.bg/obiava-36173069/fitnes-tezhesti


More Sofia Chat Rooms

#Sofia FreeUniBG

Chat Room - 68 users - 98 minutes ago - current topic: #Sofia - www.FreeUniBG.eu :)
category: Sofia - network: FreeUniBG  -  irc2go: #Sofia

#sofia UniBG

Chat Room - 2 users - 83 minutes ago - current topic: Welcome to #SOFIA!!!
category: Sofia - network: UniBG  -  irc2go: #sofia

#sofia OptiLan

Chat Room - 17 users - 90 minutes ago - current topic: raste, no ne stareeeee
category: Sofia - network: OptiLan  -  irc2go: #sofia

#sofia Undernet

Chat Room - 3 users - 106 minutes ago - current topic: Capital City of Bulgaria
category: Sofia - network: Undernet  -  irc2go: #sofia

#cska FreeUniBG

Chat Room - 41 users - 98 minutes ago - current topic: Bulgarian Champion PFC CSKA SOFIA and, please connect to irc.asuscomm.com official mIRC server to #CSKA !
network: FreeUniBG  -  irc2go: #cska

deutsch
0.1411 seconds

SimosNap   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Libera.Chat   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano