#London NetIRC - London Chat

This is a small report about chat room #London, a so called IRC channel on network NetIRC. This report usually includes user statistics and chat topics of the last days and weeks, if the IRC channel was already registered and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. You will also find an online chat button below that forwards you to irc2go.com.

 Related queries:  england (14)   british (8)   britain (3)   uk (12)  Chat room #London on IRC network NetIRC was registered at 2020-06-06 and assigned to category London Chat Rooms. Registration of this chat room was based on a large attendance.

#London NetIRC - Graph about the amount of users during the last weeks

Online Chat

to, from topic
2020-10-26,
2020-08-05 
Welcome to LONDON Registers OPEN with 1 SUPPORTER: http://CService.NetIRC.eu/live
2020-08-04,
2020-06-07 
(gabelo) Welcome to LONDON Registers OPEN with 1 SUPPORTER: http://CService.NetIRC.eu/live


More London Chat Rooms

#london DALnet

Chat Room - 376 users - 86 minutes ago - current topic: #london ««« WeLcOmE to LONDON @DaLnet [ London Chat Room ] »»» [ Website: https://en.wikipedia.org/wiki/london ] Game: available
category: London - network: DALnet  -  irc2go: #london

#London BGirc.com

Chat Room - 1 users - 85 minutes ago - current topic: å îòâîðåí çà âñè÷êè, êîèòî ñïàçâàò ïðàâèëàòà íà BGIRC: http://www.bgirc.com/pravila.html Õàðåñàéòå è ïîñëåäâàéòå ñòðàíèöàòà íè âúâ Facebook: https://www.facebook.com/BgIrcNetwork è ñå ïðèñúåäèíåòå êúì ãðóïàòà íè: https://www.facebook.com/groups/bgirc Ñòàòèñòèêà íà êàíàëà: http://draganov.ovh/london
category: London - network: BGirc.com  -  irc2go: #London

#london-rack-space freenode

Chat Room - 12 users - current topic: Welcome to London-rack-space: The [Platform|(Dev)?Ops] sub-group of #london-hack-space. A new year, a new name for our job.
category: London Science Fiction - network: freenode  -  irc2go: #london-rack-space

#London UniversalNet

Chat Room - 4 users - 70 minutes ago - current topic: Welcome to #LONDON CITY - ENJOY YOUR STAY !!!
category: London - network: UniversalNet  -  irc2go: #London

#thehackables freenode

Chat Room - 4 users - current topic: General chat channel for www.TheHackables.org podcast | Episode 7 – The Lost Audio http://thehackables.org/?p=69 | Tekkit Server: | This is not an official LHS channel, expect trolling, bad language and in-jokes. | "#thehackables, for when #london-hack-space is scrolling too fast to read"
network: freenode  -  irc2go: #thehackables

deutsch
0.0896 seconds

SimosNap   Mibbit   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano