#London BGirc.com - London Chat

This is a small report about chat room #London, a so called IRC channel on network BGirc.com. This report usually includes user statistics and chat topics of the last days and weeks, if the IRC channel was already registered and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. You will also find an online chat button below that forwards you to irc2go.com.

 Related queries:  great britain (1)   portsmouth (1)   united kingdom (3)   liverpool (12)  Chat room #London on IRC network BGirc.com was registered at 2020-03-23 and assigned to category London Chat Rooms. Registration of this chat room was based on a large attendance.

#London BGirc.com - Graph about the amount of users during the last weeks

Online Chat

to, from topic
2020-10-19,
2020-06-01 
å îòâîðåí çà âñè÷êè, êîèòî ñïàçâàò ïðàâèëàòà íà BGIRC: http://www.bgirc.com/pravila.html Õàðåñàéòå è ïîñëåäâàéòå ñòðàíèöàòà íè âúâ Facebook: https://www.facebook.com/BgIrcNetwork è ñå ïðèñúåäèíåòå êúì ãðóïàòà íè: https://www.facebook.com/groups/bgirc Ñòàòèñòèêà íà êàíàëà: http://draganov.ovh/london
2020-05-31,
2020-05-22 
Welcome to #London ! çà îïëàêâàíèÿ âèæòå ñàéòà àðìåíñêèÿïîï.com
2020-05-21  å îòâîðåí çà âñè÷êè, êîèòî ñïàçâàò ïðàâèëàòà íà BGIRC: http://bgirc.com/pravila.html Îáèäíî îòíîøåíèå ñïðÿìî ïîòðåáèòåëèòå íà êàíàëà ÍÅ ÑÅ ÒÎËÅÐÈÐÀ!
2020-05-20,
2020-05-16 
å îòâîðåí çà âñè÷êè, êîèòî ñïàçâàò ïðàâèëàòà íà BGIRC: http://bgirc.com/pravila.html Îáèäíî îòíîøåíèå ñïðÿìî ïîòðåáèòåëèòå íà êàíàëà ÍÅ ÑÅ ÒÎËÅÐÈÐÀ!
2020-05-15  å îòâîðåí çà âñè÷êè, êîèòî ñïàçâàò ïðàâèëàòà íà BGIRC: http://bgirc.com/pravila.html
2020-05-14,
2020-05-08 
å îòâîðåí çà âñè÷êè, êîèòî ñïàçâàò ïðàâèëàòà íà BGIRC: http://www.bgirc.com/pravila.html Õàðåñàéòå è ïîñëåäâàéòå ñòðàíèöàòà íè âúâ Facebook: https://www.facebook.com/BgIrcNetwork è ñå ïðèñúåäèíåòå êúì ãðóïàòà íè: https://www.facebook.com/groups/bgirc Ñòàòèñòèêà íà êàíàëà: http://draganov.ovh/london
2020-05-07,
2020-05-02 
London å îòâîðåí çà âñè÷êè, êîèòî ñïàçâàò ïðàâèëàòà íà BGIRC: http://www.bgirc.com/pravila.html Ïðèÿòåí ÷àò! Ñòàòèñòèêà íà êàíàëà: http://draganov.ovh/london
2020-05-01,
2020-04-30 
London å îòâîðåí çà âñè÷êè, êîèòî ñïàçâàò ïðàâèëàòà íà BGIRC: http://www.bgirc.com/pravila.html Ïðèÿòåí ÷àò!
2020-04-29,
2020-04-28 
London is open for everyone! Have a nice chat!
2020-04-27,
2020-04-18 
Welcome to channel #London. Have a nice chat! Çà Êúñìåò÷å: !êúñìåò÷å Çà Áîìáà: !áîìáà Çà çàâúðòàíå íà Øèøåòî: !ñïèí


More London Chat Rooms

#london DALnet

Chat Room - 375 users - 98 minutes ago - current topic: #london ««« WeLcOmE to LONDON @DaLnet [ London Chat Room ] »»» [ Website: https://en.wikipedia.org/wiki/london ] Game: available
category: London - network: DALnet  -  irc2go: #london

#london-rack-space freenode

Chat Room - 12 users - 98 minutes ago - current topic: Welcome to London-rack-space: The [Platform|(Dev)?Ops] sub-group of #london-hack-space. A new year, a new name for our job.
category: London Science Fiction - network: freenode  -  irc2go: #london-rack-space

#london Undernet

Chat Room - 43 users - 98 minutes ago - current topic: (ange1968) Welcome to #London. Wales goes into lockdown again. Stay safe // https://justpaste.it/londonLogs
category: London - network: Undernet  -  irc2go: #london

#London NetIRC

Chat Room - 27 users - 209 minutes ago - current topic: Welcome to LONDON Registers OPEN with 1 SUPPORTER: http://CService.NetIRC.eu/live
category: London - network: NetIRC  -  irc2go: #London

#London UniversalNet

Chat Room - 4 users - 83 minutes ago - current topic: Welcome to #LONDON CITY - ENJOY YOUR STAY !!!
category: London - network: UniversalNet  -  irc2go: #London

deutsch
0.0758 seconds

SimosNap   Mibbit   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano