#Bulgarien BGirc.com - Bulgaria Chat

This is a small report about chat room #Bulgarien, a so called IRC channel on network BGirc.com. This report usually includes user statistics and chat topics of the last days and weeks, if the IRC channel was already registered and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. You will also find an online chat button below that forwards you to irc2go.com.

 Related queries:  europa (12)   rakovski (1)   bg (2)   europe (50)  Chat room #Bulgarien on IRC network BGirc.com was registered at 2020-05-18 and assigned to category Bulgaria Chat Rooms. Registration of this chat room was based on web requests.

#Bulgarien BGirc.com - Graph about the amount of users during the last weeks

Online Chat

to, from topic
2022-06-29,
2020-07-19 
<->Äîáðå äîøëè â êàíàë #Bulgarien <-> www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè íà íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
2021-01-30,
2020-06-29 
<->Äîáðå äîøëè â êàíàë #Bulgarien <-> www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè íà íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/


More Bulgaria Chat Rooms

#bulgaria BGirc.com

Chat Room - 253 users - 108 minutes ago - current topic: ......... Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿ êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria <> www.BGIRC.com. Ïðè ïðîáëåìè ñ ìðåæàòà âëåçòå â êàíàë #help èëè http://forum.bgirc.com . Facebook - https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/ & https://www.facebook.com/groups/bgirc/
category: Bulgaria - network: BGirc.com  -  irc2go: #bulgaria

#Bulgaria BCC-BGChatCommunity

Chat Room - 1052 users - 108 minutes ago - current topic: Welcome to #Bulgaria
category: Bulgaria - network: BCC-BGChatCommunity  -  irc2go: #Bulgaria

#Bulgaria ZoneBG

Chat Room - 31 users - 84 minutes ago - current topic: ______ Welcome To #Bulgaria |Free ZNC -> !request | ZoneBG - SHELLS, IRCD, ZNC, BNC& ETC -> www.ShellHosting.org ---> Free IRCD Account For ZoneBG !!!
category: Bulgaria - network: ZoneBG  -  irc2go: #Bulgaria

#bulgaria freenode

Chat Room - 5 users - 110 minutes ago - current topic: Welcome to Bulgaria
category: Bulgaria - network: freenode  -  irc2go: #bulgaria

#bulgaria DALnet

Chat Room - 4 users - 110 minutes ago - current topic: Welcome to #Bulgaria ..
category: Bulgaria - network: DALnet  -  irc2go: #bulgaria

deutsch
0.0939 seconds

SimosNap   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Libera.Chat   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano