» IRC search  details

#Bulgaria ZoneBG - Bulgaria Chat

This is a small report about chat room #Bulgaria, a so called IRC channel on network ZoneBG. This report usually includes user statistics and chat topics of the last days and weeks, if the IRC channel was already registered and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. You will also find an online chat button below that forwards you to irc2go.com.


Related queries: european (16)   bulgaria (20)   burgas (5)   europe (45)  Chat room #Bulgaria on IRC network ZoneBG was registered at 2018-07-29 and assigned to category Bulgaria Chat Rooms. Registration of this chat room was based on a large attendance.

#Bulgaria ZoneBG - Graph about the amount of users during the last weeks
to, from topic
2019-12-12,
2019-07-24 
Online radio - http://zonebg.eu:8000/live Irc stats: http://stats.zonebg.eu Web chat: http://4at.ZoneBG.eu , http://irc.avanta-bg.net:5000
2019-07-23,
2019-07-21 
Online radio - http://zonebg.eu:8000/live Irc stats: http://stats.zonebg.eu Web chat: http://4at.ZoneBG.eu , http://avanta-bg.net:5000
2019-07-20,
2019-07-10 
Online radio - http://zonebg.eu:8000/live Irc stats: http://stats.zonebg.eu Web chat: http://4at.ZoneBG.eu , http://avanta-bg.net:5000
2019-07-09,
2019-07-08 
Online radio - http://zonebg.eu:8000/live Irc stats: http://stats.zonebg.eu Web chat: http://4at.ZoneBG.eu , http://irc.avanta-bg.net , http://avanta-bg.net:7778/
2019-07-04,
2019-03-20 
Online radio - http://zonebg.eu:8000/live Irc stats: http://stats.zonebg.eu Web chat: http://4at.ZoneBG.eu , http://irc.avanta-bg.net , http://avanta-bg.net:7778/
2019-06-22,
2019-06-12 
Online radio - http://zonebg.eu:8000/live Irc stats: http://stats.zonebg.eu Web chat: http://4at.ZoneBG.eu , http://irc.avanta-bg.net , http://avanta-bg.net:7778/
2019-03-19,
2019-03-18 
Online radio - http://zonebg.eu:8000/live Web chat--> http://4at.ZoneBG.eu , http://irc.avanta-bg.net , http://avanta-bg.net:7778/
2019-03-17  bye, bye...Online radio - http://zonebg.eu:8000/live Web chat--> http://4at.ZoneBG.eu , http://irc.avanta-bg.net , http://avanta-bg.net:7778/
2019-03-16,
2019-02-20 
Online radio - http://zonebg.eu Web chat--> http://4at.ZoneBG.eu , http://irc.avanta-bg.net , http://avanta-bg.net:7778/
2019-03-11  ПРОШКА ИСКАМ! ПРОШКА ДАВАМ! Online radio - http://zonebg.eu Web chat--> http://4at.ZoneBG.eu , http://irc.avanta-bg.net , http://avanta-bg.net:7778/More Bulgaria Chat Rooms

#Bulgaria BGirc.com

102 users – 81 minutes ago – Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com. Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
chat category: Bulgarianetwork: BGirc.com  –  irc2go: #Bulgaria

#Bulgaria ABVNet

32 users – UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
chat category: Bulgarianetwork: ABVNet  –  irc2go: #Bulgaria

#bulgaria OptiLan

52 users – 67 minutes ago – ×åñòèò ðîæäí äåí íà Ìèëåí ( milen ) Ïîæåëàâàìå ìó ìíîãî çäðàâå è êúñìåò êàêòî ìíîãî ïàðè çà õàð÷åíå è êó÷êè çà æóëåíå ( by OptiLan Team )
chat category: Bulgarianetwork: OptiLan  –  irc2go: #bulgaria

#bulgaria BGirc.org

38 users – Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
chat category: Bulgarianetwork: BGirc.org  –  irc2go: #bulgaria

#bulgaria freenode

17 users – 84 minutes ago – InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
chat category: Bulgarianetwork: freenode  –  irc2go: #bulgaria

  

 Top IRC networks 
  freenode
  out of competition
  IRCnet
  Ø 26500
  EFnet
  Ø 15646
  Undernet
  Ø 15091
  OFTC
  Ø 13160
  QuakeNet
  Ø 12289
  Rizon
  Ø 12046
  DALnet
  Ø 7421
  BSDUnix
  Ø 7188
  Chatzona
  Ø 6978
  IRC-Hispano
  Ø 4980

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

+ 0.0998 seconds
© 1998-2019 netsplit.de  de    IRC Online Chat
SimosNap   ChatBrasil   BOLChat   Chatzona   IRC-Hispano   DesireNet   IRCGate.it   ChatLounge   mIRC Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.